Home>Nyhet>Uenighet om transport til basehopp
Nyhet Turløyper

Uenighet om transport til basehopp

Naturvernforbundet i Rogaland og forvalter i Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR) vil ikke ha helikoptertrafikk til Kjerag for basehopp en langhelg i sommer. Verneområdestyret (SVR) gikk enstemmig inn for å gi dispensasjon. Nå går saken til Miljøverndepartementet for avgjørelse.

Ordfører Stanley Wirak i Sandnes kommune foreslo å avvise klagen fra Naturvernforbundet. Styret vedtok enstemmig en dispensasjon og begrunnet det med:

  1. Å tillate denne transporten i en tidsbegrenset periode en gang pr år vil ikke etter verneområdestyret sin vurdering ha en nevneverdig negativ innvirkning på verneverdiene eller være i strid med formuleringene i verneformålet om at «Allmenta skal ha høve til naturoppleving gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med lita grad av teknisk tilrettelegging» Det er ingen teknisk tilrettelegging i forbindelse med denne transporten og den hindrer heller ikke naturoppleving. Det kan derfor gis dispensasjon etter naturmangfoldlovens §48, første ledd.
  2. Det har vært gitt tillatelse for denne transporten i flere år uten at det har medført ulemper for friluftsinteresser eller verneinteresser før.
  3. Tiltaket er med på å bygge opp om bruken av området Lysefjorden på en måte som skaper aktivitet og næring. Dersom turistsatsingen skal ha mulighet til å lykkes, må det ikke settes slike begrensninger til utøvelse av aktiviteter og næring som skjer i en svært tidsbegrenset periode.
  4. Mange opplever baseaktivitetene fra Kjerag som en opplevelse i seg selv, som er med på å øke den totale opplevelsen av Lysefjorden.

Forvalters innstilling

Verneområdestyret viser til klage fra Naturvernforbundet i Rogaland på vedtak fatta av verneområdestyret 13.12.2019.

Naturforvalter mener motorforstyrrelsene er i strid med verneformålet fra Fjorfjordheienes landskapsvernområde og mener derfor det ikke kan gis dispensasjon etter naturmangfoldlovens paragraf 48, første ledd.