Home>Nyhet>Vedtak om lovlighetskontroll oppheves
Nyhet

Vedtak om lovlighetskontroll oppheves

Fylkesmannen i Agder opphever eget vedtak av 23.03.20 i sak om lovlighetskontroll av budsjettvedtak og økonomiplan i Sirdal kommune, Saken ble behandlet på nytt etter at ordføreren i Sirdal ga uttrykk for at saken burde ha vært forelagt ordfører til uttalelse. Her følger Fylkesmannens brev til kommunen:

Vi viser til Fylkesmannens vedtak av 23.03.20 der Sirdal kommunens vedtak av budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 ble delvis opphevet i medhold av kommuneloven § 27-1 siste ledd, jf. §

27-3.

Ordfører i Sirdal har i epost av 25.03.20 gitt uttrykk for saken burde ha vært forelagt ordfører til uttalelse før vedtak og at saken ikke var tilstrekkelig opplyst.

Vi bemerker innledningsvis at saken er noe uvanlig fordi anmodningen om lovlighetskontroll i dette tilfellet kom fra rådmannen i kommunen. Normalt vil fremgangsmåten ved behandling av anmodninger om lovlighetskontroll av eget tiltak være at Fylkesmannen forelegger saken for kommunen v/rådmannen, og at rådmannen vurderer behovet for å legge saken fram for politisk nivå i kommunen. Vi betrakter altså kommunen som en enhet og forelegger derfor normalt ikke saken for ulike nivåer innenfor kommunens egen organisasjon. Kommuneloven har i motsetning til hva som gjelder for ordinære lovlighetsklager etter § 27-1, ikke regler om at anmodninger om lovlighetskontroll av eget tiltak skal legges fram for det organ som har fattet vedtaket.

Vi ser imidlertid at denne konkrete saken burde ha vært håndtert annerledes enn det som ble gjort når det er rådmannen selv som står bak anmodningen, og situasjonen i tillegg er at det er uenighet mellom rådmannen og kommunestyret. Saken gjelder i tillegg budsjett og økonomiplan, som er blant de viktigste sakene i kommunen. Selv om ordfører var kjent med at anmodningen var sendt Fylkesmannen, tilsier sakens karakter og hensynet til kontradiksjon og sakens opplysning, at ordfører burde ha fått saken til uttalelse som ledd i saksforberedelsen.

Annonse

Vi finner derfor tilstrekkelig grunn til å oppheve vårt vedtak av 23.03.20 med hjemmel i forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c. Opphevelse kunne antagelig også vært gjort etter bokstav a.

Anmodningen om lovlighetskontroll vil nå bli forelagt ordfører, som må vurdere om det er grunn til også å forelegge saken for kommunestyret. Fylkesmannen vil deretter evt. behandle anmodningen om lovlighetskontroll på nytt dersom denne opprettholdes.

Fylkesmannens vedtak:

Fylkesmannen opphever eget vedtak av 23.03.20 i sak om lovlighetskontroll av budsjettvedtak og økonomiplan i Sirdal kommune, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c.