Home>Front>Alternative skolelokaler utredes
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-04-03 09.12.21.png
Front Kommunen

Alternative skolelokaler utredes

Formannskapet i Sirdal kommune vedtok fredag å utrede alternative løsninger for midlertidige lokaler under ombyggingen av Sinnes skule. Da er det Sirdal Høyfjellshotell som er et alternativ mot Sinnes skule kombinert med Myre camping.

Dette ble enstemmig vedtatt. Et mindretall på to (sp og krf) ville ha en tilleggsutredning, hvor fordeler og ulemper skulle belyses, hvis alle elevene (1-10) på Sinnes skule skulle være samlet på en plass. Det forslaget falt.

Flertallet forholder seg til vedtaket 6. februar hvor ungdomstrinnet flyttes midlertidig fra Sinnes til Tonstad i byggeperioden. Elever, lærere og foreldre har protestert på dette vedtaket og er opptatt av at løsningene som skal utredes også bør omfatte ungdomstrinnet, slik at flyttingen av ungdomstrinnet unngås.

Flyttingen av ungdomstrinnet til Tonstad var et forslag Høyre lanserte under behandlingen i formannskapet 6. februar.

Det foreligger ingen utredning fra rådmannen eller enhetsleder skole om flytting av ungdomstrinnet til Tonstad.

Under debatten presiserte ordfører Jonny Liland (ap), i sitt innlegg, at dette var avklart og således et lovlig vedtak.

Annonse

Formannskapet ble avviklet via teams-innkalling og på bilde ses varaordfører Isak Liland (h), ordfører Jonny Liland (ap) og rådmann Inge H. Stangeland.

Det enstemmige vedtaket i formannskapet lyder:

  • Formannskapet ønsker Sirdal Høyfjellshotell som alternativ skolelokale i byggeperioden
  • Det fremforhandles en avtale som gir Sirdal kommune de nødvendige rettigheter til å kunne bruke Sirdal Høyfjellshotell til alternativt skolelokale for de elever som dette er uavklart for.
  • Rådmannen forbereder/ planlegger parallelt et undervisningstilbud basert på overnevnte, som tilpasses avtalen som inngås/ fremforhandles.
  • Det er en målsetting at bruk av Sinnes skule i byggeperioden, skal begrenses til det nødvendigste av hensyn til HMS, men også for å forsøke å korte ned byggetiden.
  • Det skal fremforhandles et alternativ for ordning med tilbud om skolemat.
  • Leder oppvekst/ levekår og varaordfører utgjør referansegruppe for oppfølging av dette vedtak. Det forutsettes tett samarbeid med rådmannen i prosessen.
  • Vedtaket effektueres umiddelbart. Det legges opp til at kommunestyret fatter endelig vedtak om ordning for midlertidig skolelokale.    

– Norge opplever nå de strengeste tiltak rettet mot innbyggerne og næringsliv etter krigen. Reiselivsnæringen i kommunen er hardt rammet. Sirdal Høyfjellshotell er blant disse og har vært stengt av kommunen i over tre uker, sa Isak Liland (h).

Thor Jørgen Tjørhom (sp) vil ikke blande næringspolitikk og pedagogisk opplegg for elever og lærere. Det pedagogisk beste alternativ er skolens forslag med å prioritere skolen og Myre Camping.

Rolf Hompland (krf) var opptatt av hva som er best for skolen og administrasjonen. Han ville holde skolen samlet (1-10) inkludert ungdomstrinnet, på hotellet. Det vil være en gevinst for alle.

Rådmann Inge H. Stangeland mente det ville være et forsvarlig valg med begge alternativene. Ryddes hele skolen, blir det rimeligere og raskere ombygging av skolen.

Varaordfører Isak Liland (h) var opptatt av økonomi og fremdrift. Han trodde Sirdal Høyfjellshotell kunne bli det rimeligste alternativ. Da sparer man et halvt års byggetid. Liland så også dette i sammenheng med korona-tiltak for å støtte reiselivet og hotellet. I tillegg får man hjulene i gang på transport (bussene) igjen.

Ordføreren ville gjerne at rådmannen og skoleledelsen skulle komme med en grundig utredning til formannskapet og kommunestyrets møter 23. april. Ordføreren var også opptatt av sysselsetting og arbeidsplasser innen reiselivet.