Home>Front>Beste pedagogiske tilbud tilsidesatt
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-04-21 13.04.07-2.jpg
Front

Beste pedagogiske tilbud tilsidesatt

Striden om midlertidige skolelokaler og flytting av ungdomstrinnet ved Sinnes skule fortsetter. Denne uken er det hektisk møtevirksomhet blant elever, ansatte, foreldre, arbeidsmiljøutvalg, utvalg for oppvekst og levekår, administrasjonsutvalg, formannskap og kommunestyre.

Etter formannskapets vedtak 6. februar med at ungdomstrinnet flyttes midlertidig til Tonstad, er det kjørt en del snarveier og unngått demokratiske prinsipper. Økonomi har vært i førersetet, og det beste pedagogiske tilbudet til elevene er kommet i bakgrunnen.

En felles uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget (AMU) mandag 20. April sier: Det gjennomføres en ROS analyse av det tiltaket som ble valgt og utarbeides tiltaksplan og rutiner ut fra gjennomført ROS analyse.

AMU finner det beklagelig at drøftingsplikten ikke er overholdt i henhold til lover og avtaleverk.

  • Når det gjelder midlertidig skoledrift, må vi finne ut hva som vil være det beste pedagogiske tilbudet til elevene, uttalte varaordfører Isak Liland (h) til avisen Agder i påsken.

Rådmann Inge H. Stangeland og skoleledelsen har gått inn for at det beste pedagogiske tilbudet er å ha en samlet skole (1. – 10.klasse) uten å flytte ungdomstrinnet midlertidig til Tonstad. De vil bruke deler av Sinnes skule og leie Myre Camping.

Politisk flertall med Høyre, Arbeiderpartiet og Sirdalslisten/FrP vil ikke revurdere denne løsningen. Samme flertall ønsker nå å leie Sirdal Høyfjellshotell og overkjører dermed det pedagogisk beste tilbudet som er å bruke deler av skolen og Myre Camping. Løsningen med Sirdal Høyfjellshotell gir korteste byggetid, men er også en betydelig dyrere løsning. Økte kostnader forsvares med støtte til reiselivsnæringen som opplever en tøff periode i kommunen nå.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-04-03 09.12.21.png

Varaordfører Isak Liland (h), ordfører Jonny Liland (ap) og rådmann Inge H. Stangeland vil leie Sirdal Høyfjellshotell.

Byggeprosjektet er planlagt startet opp i juni 2020. Dersom utbygging og ombygging blir gjennomført i ett byggetrinn kan nye skolelokaler stå klare til bruk ved juletider 2021. Dersom byggeprosjektet gjennomføres i to etapper vil byggetrinn II være klar til bruk april/mai 2022.

Skole + camping

Det skal gjøres få eller ingen tiltak i lokalene til biblioteket på Sinnes, gymsal, svømmehall med garderober og styrketreningsrom som følge av utbygging og ombygging av skolen. Disse lokalene kan i store deler av byggeperioden brukes tilnærmet som normalt.

Etter en helhetlig vurdering konkluderte skolen og skoleenheten med at skolen pluss lokaler i Myre camping bør velges om prosjektet skal gjennomføres som to byggetrinn. Rådmannen støttet denne vurderingen.

Sirdal Høyfjellshotell:

Alternativet bygger på leie av lokaler i toppetasjen i den fløyen som ligger langs hotellets parkeringsplass. Kommunen har mottatt tilbud om leie av tre konferansesaler + grupperom for 30.000,- kr per måned eksklusiv mva. Strøm er inkludert, mens renhold og brøyting kommer i tillegg. Leie av lokaler til SFO i annen del av hotellet, to mindre møterom, tilbys til 7.500,- kr per måned eksklusiv mva. Elever vil ha tilgang til svømmebasseng med garderober.

Eventuelle kostnader til flere rom til arbeidsplasser for ansatte er det ikke forhandlet frem pris om.

Ved valg av hotellet på Fidjeland kan byggeprosjektet på skolen komprimeres i byggetid slik at lokalene må leies i perioden juli 2020-januar 2022 (ombygging/innflytting og utflytting/rydding), 20 måneder a 37.500,- kroner = 750.000,- kroner.

Det vil være nødvendig å dele opp konferansesalene med skillevegger eller lettvegger. Det er i tillegg nødvendig med tilpasninger for å få til garderobeløsninger. Det er ikke kostnadsberegnet hva dette vil koste, men rådmannen antyder at det er nødvendig å regne med 100.000-200.000,- kr til bygningsmessige tilpasninger.

Det er også nødvendig med tilpasninger av uteområdet enten midlertidig eller permanente løsninger. Rådmannen antyder et behov for 100.000-200.000, kr til slike tiltak. Permanente tiltak bør samkjøres med ønskene til hotellet slik at etterbruken blir god.

Flytting av skolen til Fidjeland vil medføre økte kostnader til flytting. En del kan gjøres med interne krefter, men det kan tilkomme ekstrakostnader som ikke er anslått. Det vil gå med mye tid til ned- og oppakking to ganger.

Teknisk drift har anslått brøyting av parkeringsplassen på Fidjeland Høyfjellshotell til 80.000-100.000,- kr per vintersesong. Det er da tatt høyde for noe mer strøing av kommunal vei opp til hotellet knyttet til skoleskyss. Samlet anslås brøytekostnad i 1 1/3 vintersesong til 106.000-133.000,- kr. Sannsynligvis må arealene på Sinnes skule brøytes tilnærmet som normalt i byggeperioden av hensyn til øvrig virksomhet i skolebygningene. Det er mulig å legge inn brøyting av parkering på Fidjeland i kommende anbudsrunde for brøyting i Øvre Sirdal.

Når det gjelder renhold i begge alternative løsninger er det lagt opp til å flytte nødvendig bemanning fra bygg og eiendom til å gjennomføre renholdet i leide lokaler. I første omgang er det snakk om å omdisponere renholderressurs fra skolen som er under ombygging/påbygging. Dette forholdet er ikke kostnadsberegnet nærmere. Omdisponering av vaktmesterressurs i byggeperioden er heller ikke kostnadsberegnet nærmere.

Flytting av Sinnes skule til Sirdal Høyfjellshotell medfører økte kostnader til skoleskyss siden det bor få elever i området ved hotellet. Merkostnaden til skoleskyss for 1.-7 klassetrinn skoleåret 2020/2021 er anslått til 110.000,- kr (190 skoledager). Merkostnaden for hele byggeperioden ved ett byggetrinn anslås til ca. 150.000,- kr totalt.

Start- og sluttid for skoledrift på Fidjeland må tilpasses skoleskyss, skoletid mellom 0900 og 1430.

Samlet vil en løsning på Sirdal Høyfjellshotell koste kommunen ca. 1.200.000-1.450.000,- kr i byggeperioden basert på de forholdene som anslått eller kostnadsberegnet per nå.

Valg av gjennomføring av byggeprosjektet i ett byggetrinn åpner opp for at entrepenøren kan bruke skolelokaler som et alternativ til innleie av rigg. Dette gir et fratrekk i byggeprosjektet på 122.000,- kroner.

Rådmannen har bedt om tilbud på servering av lunsj til skoleelevene i byggeperioden. Hotellet har gitt et foreløpig tilbud på ca. 60.000,- kr per måned basert på 40 elever.

Dette tilbudet må gås gjennom nærmere med tanke på skolens forventninger, mulighet til gjennomføring innenfor oppsatt skoletid m.m. En foreslått prøveordning om skolelunsj tenker at to varme måltider i uka kan være en start. Hotellets tilbud er derfor en indikasjon på hva servering av skolelunsj kan koste. Rådmannen antyder med dette at skolelunsj kan koste noe mindre enn det som hotellet har antydet. Imidlertid er hotellet positiv til å få til en løsning.

Leie av lokaler i Myre Camping

Alternativet omfatter bruk av tilgjengelige lokaler på Sinnes skule og flytting av administrasjon og arbeidslokaler for ansatte når byggetrinn I er klar til bruk pluss leie av forsamlingslokale på Myre Camping (deles i 2 med lettvegger) og toaletter i samme bygg.

I utgangspunktet ønsker ikke Myre Camping leie for lokalene utover dekning av strøm og forsikring, men dette er ikke rimelig etter rådmannens mening. Rådmannen har derfor lagt inn husleie på 15.000,- kr pr måned inkludert strøm for å ha et sammenligningsgrunnlag.
I perioden juli 2020-mai 2022 vil dette utgjøre om lag 360.000,- kr i husleie og strøm.

Det er behov for bygningsmessige tilpasninger på Myre Camping, blant annet oppsetting av skillevegger, montering av panelovner og ventiler, flere elektriske tilkoblingspunkter, ombygging av inngangsparti for sikring mot takras, sikker nettilgang IKT m.m. Rådmannen antyder 100.000-200.000,- kr til bygningsmessige tiltak og fjerning av midlertidige tiltak.

Renhold løses ved omdisponering av egne kommunalt ansatte renholdere. Det vil tilkomme noe brøyting (gårdstun). Det bør gjennomføres tiltak utendørs blant annet sikring med grinder + oppsetting av lekeapparatet. Campingen har spilt inn planer om frisbeegolf-bane. Utendørs tiltak bør kunne gjennomføres for ca. 100.000,- kr.

Skoleskyss vil ved dette alternativet gå tilnærmet som normalt, ingen merkostnader sammenlignet med dagens situasjon.

Samlet vil en løsning med bruk av Sinnes skule og Myre Camping som midlertidige lokaler koste kommunen ca. 560.000-660.000,- kr i byggeperioden basert på de forholdene som anslått eller kostnadsberegnet per nå.

Denne løsningen krever at skoleutbyggingen gjennomføres i to byggetrinn og med en ekstra vinter i byggeperioden. Bilstad Bygg AS har varslet et «vintertillegg» på kr 290.000,- kr for dette alternativet. Dette kommer som tilleggskostnad til leie av Myre Camping.

Vurdering

Løsninger av midlertidige skolelokaler vil ha konsekvenser for elevene og ansatte på Sinnes skule sin arbeidshverdag over en lengre periode. Foreldre/foresatte vil også få endret sin situasjon avhengig av hvilken løsning som blir valgt.

Midlertidige lokaler vil ikke være en like god løsning som permanente skolelokaler, men rådmannen mener at de to alternative løsningene kan være akseptable. Ingen av alternativene er omsøkt hos Arbeidstilsynet, myndighet for miljørettet helsevern i kommunen eller blitt byggesaksbehandlet.

Rådmannen viser til tidligere anbefaling i valg av løsning for midlertidige lokaler og mener fortsatt at dette er den beste løsningen for elevene og de ansatte. Spesielt vektlegger rådmannen tilgangen til gymsal, svømmehall, bibliotek og kjente uteområder.

Samtidig kortes byggeperioden vesentlig ned ved å flytte hele skolen og det har utvilsomt en verdi for skolemiljøet å kunne samles i nye og gode lokaler på et tidligst mulig tidspunkt.

Formannskapet har bedt om en nærmere vurdering av HMS i byggeprosjektet ved valg av alternativ løsning. HMS vil omfatte flere ulike forhold og kan variere avhengig av hvilken brukergruppe som skal vurderes. En stenging av skolelokalene i byggeperioden medfører at ingen elever og ansatte ved Sinnes skule er på en byggeplass i byggeperioden. Dette taler for økt sikkerhet mot uhell, ulykker og skader i byggeperioden. Samtidig forholder entreprenøren seg til at det skal kunne drives skole samtidig med byggearbeidene.

Raskere fremdrift i prosjektet om skolen stenges ned gir raskere tilgang til nye og gode lokaler både for elever og ansatte. Samtidig vil ansatte få gode arbeidslokaler når byggetrinn I er gjennomført og dette taler for utbygging i to byggetrinn. De to alternativene for midlertidige skolelokaler gir utfordringer på hver sine måter både innendørs og utendørs. Uteområdene på begge alternativer må gjennomgås nøye og det må lages rutiner for bruk og settes inn avbøtende tiltak. Hotellalternativet ligger lengre unna brannstasjonen på Tjørhom om det skulle inntreffe en hendelse. Med unntak av sikkerhet på byggeplassen som taler for hotellalternativet, mener rådmannen at det er + og – når det gjelder HMS med begge alternativene for midlertidige lokaler.

Hotellalternativet legger opp til betydelig mer skoleskyss en dagens løsning.

Alternativet med delt løsning Sinnes skule og Myre Camping er rimeligere enn valg av Sirdal Høyfjellshotell. Dette taler for å velge dette alternativet.

Samtidig har alternativet med Sirdal Høyfjellshotell spesielt blitt aktuelt under korona-pandemien som har rammet reiselivsnæringen hardt. Stabile inntekter over en lengre periode kan bidra til å opprettholde driften på hotellet. Samtidig er det neppe leieinntekter på

750.000,- kr over 1 1⁄2 år som avgjør om hotellet må stenge eller ikke.

Rådmannen viser til sin tidligere vurdering av midlertidige skolelokaler og mener fortsatt at dette er den beste løsningen. Samtidig forholder rådmannen seg til formannskapets vedtak og innstiller på at bruk av Sirdal Høyfjellshotell velges under forutsetning av at byggeprosjektet tilføres nødvendige midler til å dekke merkostnader til midlertidige skolelokaler. Dette medfører at byggeprosjektets samlede ramme må økes.

Kortere byggeperiode medfører at ansatte og elever kan komme tilbake i nye og gode lokaler tidligst mulig.

Alternativt forslag til vedtak:

Deler av Sinnes skule og lokaler på Myre Camping brukes til midlertidige lokaler for 1.-7. klassetrinn i byggeperioden på Sinnes skule (juli 2020-mai 2022).

Kostnader til midlertidige lokaler m.m. innarbeides i prosjektet. Eventuelle udekkede merkostnader legges fram som en egen sak om budsjettjustering.

Forslag til vedtak

Sirdal kommune inngår leie av lokaler på Sirdal Høyfjellshotell til bruk som midlertidige skolelokaler for 1.-7. klasse under ombygging/påbygging av Sinnes skule (juli 2020-januar 2022).

Kostnader til midlertidige lokaler innarbeides i prosjektet og kommunens budsjett. Eventuelle udekkede merkostnader legges fram som en egen sak om budsjettjustering.