Home>Kommunen>FAU klager til Fylkesmannen
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-04-21 13.04.11.jpg
Kommunen Nyhet

FAU klager til Fylkesmannen

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved Sinnes skule har sendt en klage og bekymringsmelding til Fylkesmannen i Agder, der de er misfornøyd med manglende konsekvensutredning ved å flytte ungdomstrinnet midlertidig til Tonstad. Foreldre, elever og ansatte ved skolen føler seg overkjørte. Vi gjengir her brevet som er sendt.

En bredt sammensatt arbeidsgruppe har arbeidet med om- og påbygging av Sinnes skule i Sirdal fra oktober 2018. Etter vedtak om om- og påbygging av Sinnes skule i kommunestyret 05.09.19, har saken vært oppe til politisk behandling flere ganger etter at politisk nivå har etterspurt ulik informasjon.

FAU ved Sinnes skule sender fylkesmannen i Agder en bekymringsmelding på bakgrunn av vedtak fattet i formannskapet, Sirdal kommune 06.02.2020; om å flytte ungdomsskoletrinnet på Sinnes skule til Tonstad skule under byggeperioden.

Uten konsekvensutredning eller mulighet for uttalelser, har formannskapet fullstendig overkjørt foreldre, elever og ansatte ved Sinnes skule, ved å fastslå at det beste for ungdomsskoleelene vil være å frakte dem til Tonstad

Forslaget til vedtak ble lagt fram av varaordfører Isak A. Liland i møtet og stemt gjennom med fire (4) mot tre (3) stemmer. Flyttingen av ungdomsskoleelevene var et av punktene som ble diskutert mest i møtet. Thor Jørgen Tjørhom (Sp) ønsket at dette punktet burde tas ut av forslaget og behandles som egen sak, da det ikke forelå noen form for utredning i saken. Det ble heller ikke grunngitt på noen måte hvorfor man mente dette var et så godt alternativ at man ikke ville gjøre videre utredninger. Sinnes FAU reagerte sterkt på vedtaket og sendte 16.02.20 inn klage på vedtaket til kommunen (Vedlegg 2, «Klage på vedtak…»). Vi ber fylkesmannen lese dette vedlegget godt, da vi her argumenterer grundig for hvorfor vi mener vedtaket er urimelig.

I etterkant av innsendt klage har vi mottatt følgende e-post fra rådmannen:

Annonse

Hei!

Rådmannen har oversendt skrivet/klagen fra FAU Sinnes skule til formannskapsmedlemmene.

Hvorvidt og eventuelt hvordan formannskapet vil svare på skrivet fra FAU Sinnes skule avgjør formannskapet selv. Rådmannen kommer ikke til legge fram en egen sak som svar på klagen/skrivet.

Administrasjonen vil lage et notat/eventuelt en egen sak om hvordan midlertidige skolelokaler kan løses i byggeperioden. Inntil annet blir politisk vedtatt er formannskapets løsning om å midlertidig å flytte ungdomstrinnet ned til Tonstad skule en del av hovedalternativet. Det blir skissert alternative løsninger der Sirdal Høyfjellshotell og Myre Camping blir vurdert.

Hilsen

Inge H. Stangeland

Rådmann

FAU ved Sinnes skule er sterkt uenige i vedtaket som er gjort av formannskapet, og ser at den videre saksgangen ikke åpner for ny vurdering av undervisningssted for ungdomsskolen, dersom den politiske håndteringen fortsetter på samme måte.

Vi har ikke mottatt flere tilbakemeldinger og opplever å ikke bli hørt, nevnt eller vektlagt i den pågående saksgangen.. Det er fra lærere og foreldre forsøkt samtaler med noen politikere, ordfører Jonny Liland og varaordfører Isak A. Liland, med ønske om å belyse problemstillingen fra barnas synspunkt, men en opplever ikke forståelse for argumentene eller oppfatning om at saksgangen er særlig problematisk. Vi finner det derfor nødvendig å gå videre til fylkesmannen for å få vurdert følgende bekymringer:

 • Sinnes FAU stiller spørsmålstegn ved om vedtak gjort om flytting av ungdomsskoleelevene fra Sinnes skule til Tonstad skule i ombyggingsperioden er et lovlig vedtak .
 • Sinnes FAU er bekymret for om elevene sine rettigheter er ivaretatt godt nok i vedtaket som ble fattet 06.02.20, først og fremst med tanke på en stor belastning på elevene med skoleskyss opptil 500 kilometer pr. uke, tilsvarende strekningen Oslo-Bergen. Elevene uttrykker også et sterkt ønske om å ta vare på et godt aldersblandet skolemiljø ved å gå på Sinnes skule og holde alle klassene samlet. Det er mange vennskap på tvers av klasser som vil bli berørt om vedtaket står ved lag. En tredje stor bekymring er familier og søskenflokker som skal bli delt i dagliglivet og måtte forholde seg til to ulike grunnskoler med 30 kilometers avstand.

Vi er bekymret for om barnas rettigheter blir vektlagt nok av politikerne i saken, sett i lys av Barnekonvensjonens §3 og opplæringsloven §7-1 og §8-1.

 • Sinnes FAU er informert om at Sinnes skule hele tiden har jobbet for å finne løsninger for at alle elevene kan gå på Sinnes, men opplever at dette blir tilsidesatt og ikke kommer fram i den politiske debatten. Dette på tross av sterke protester fra de involverte parter.
 • Vi er bekymret på bakgrunn av at faglige innspill fra de som kjenner de lokale forholdene og barna best, skoleleder og pedagogene, ikke kommer fram i saksgangen.
 • Sinnes FAU er bekymret for at meningene til de involverte i saken blir for lite vektlagt, sett i lys av sakens innhold som er de ti (10) skolebarnas hverdag over en lengre periode. Dette gjelder både barna selv gjennom elevråd og ungdomsråd, skolen som faglig instans og FAU som foreldregruppe.

Lovlig vedtak? 

I rådmannen sin utredning til sak PS 20/19 peker han på Tjørhom grendehus som midlertidig skolelokale, men at en også kan vurdere Sirdal høyfjellshotell som har kommet med en henvendelse. Det kom derfor som en stor overraskelse da fungerende ordfører Isak A. Liland la fram forslag til vedtak, der planene om bruk av grendehuset ble tilsidesatt. Det nye forslaget innebar at ungdomsskoleelevene ved Sinnes skule skulle gå på Tonstad skule i ombyggingsperioden. Det ble ikke grunngitt hvorfor dette skulle være en god løsning.

FAU er informert om at ingen i skolesamfunnet ble involvert verken før eller etter avgjørelsen om innholdet i vedtaket. Vi mener at punktet i vedtaket om å flytte ungdomsskoleelevene til Tonstad skule i ombyggingsperioden burde blitt håndtert som en egen sak med grundig saksutredning der FAU, skole/skoleenheten og elever hadde fått mulighet til å uttale seg om saken. Dette ble poengtert og foreslått av Sp sin representant i formannskapet, men forslaget vant ikke frem.

Forslaget ble på denne måten vedtatt i møtet, uten begrunnelse, men på bakgrunn av en politiker/gruppe politikere sine meninger om hva som kunne være lurt å gjøre. Det er forsøkt å få svar fra ordfører og varaordfører på hva som er argumentene som ble lagt til grunn, både i samtaler, sosiale media og fra avisen Agder – Flekkefjord tidende. Det har vært svært vanskelig å få svar på begrunnelsen, og så langt har vi ikke hørt noen argumenter som etter vår mening er i nærheten av gode nok til å oppveie de negative sidene ved å flytte ungdomsskolen.

Vi mener vedtaket i formannskapets sak PS 20/19 tar for lite hensyn til

 • opplæringsloven §7-1 med tanke på den lange skoleveien dette vil innebære
 • opplæringsloven §8-1 med tanke på nærskoleprisippet og barnas rettigheter knyttet til å gå på den skolen som er geografisk nærmest
 • barnekonvensjonens §3 i forhold til beslutninger som skal tas med tanke på barnas beste, og at en skal ha gode grunner dersom en beslutter noe annet

Videre saksgang med mangelfulle faglige vurderinger og få tegn til å høre på de involverte

Skolens stemme blir ikke hørt

Leder i FAU er informert om at skoleadministrasjonen har utarbeidet en sak om hvordan man kan løse midlertidige lokaler for både barne- og ungdomstrinnet etter vedtaket den 06.02.20. Den gir en løsning på problemstillingene knyttet til midlertidige skolelokaler, samtidig som den begrunner hvorfor det er viktig for skolen å holde 1.-10. klasse samlet.

Til ekstraordinært møte 03.04.20 ble det brukt et notat laget av rådmannen. Skoleenheten sin skisse til løsning og begrunnelse for plassering av ungdomstrinnet er ikke tatt med i dette notatet. I rådmannen sitt notat står det “Begge alternativene forholder seg til at ungdomstrinnet flyttes midlertidig fra Sinnes til Tonstad i byggeperioden. Sinnes skule er opptatt av at løsningene også kan omfatte ungdomstrinnet slik at flytting av ungdomstrinnet unngås.” Utenom dette finner en ikke spor av skoleenhetens begrunnelse og ønske om å holde elevene samlet i notatet som blir brukt i møtet.

I vedtaket som ble gjort i sak PS 20/33, kan en i de første punktene lese at Sirdal kommune ønsker å arbeide for å få til et samarbeid med Sirdal høyfjellshotell. I kulepunkt 6 står det at rådmannen skal arbeide tett med en referansegruppe bestående av varaordfører Isak A. Liland og leder i oppvekst og levekår Glenn O. Josdal. Slik vi leser vedtaket, og ved å bruke politikere i referansegruppen, ligger det ikke til rette for at skolens stemme skal komme fram i denne utredningen heller. I møtet ble det foreslått fra KrF sin representant at ungdomstrinnet også skulle gå på Sirdal høyfjellshotell. Dette forslaget ble stemt over for seg og etter at kulepunktene nevnt over var vedtatt. Dette ble stemt ned mot to (2) stemmer.

FAU ved Sinnes skule er svært kritiske til den politiske håndteringen av denne saken sett i forhold til hvor lite skolen som faglig instans har blitt hørt. Vi vet at skolen har planer og ønsker å arbeide for elevenes beste og deres ønsker, og vi blir fortvilet når vi ser at deres arbeid og faglige begrunnelser ikke når fram i saksgang og vedtak. Deres kompetanse og kunnskap om forholdene og barna er svært verdifull i en prosess som dette og kan ikke bli overhørt i denne saken. Vi er også informert om at skolen og lærere har sendt inn klage på vedtaket som ble fattet (PS 20/19), uten at en har fått noen tilbakemeldinger på denne, men det ble distribuert brev fra kommuneadministrasjonen 30.03.20 via skolens rektor.

Blir barna og FAU hørt?

FAU ved sinnes skule har etter formannskapsmøte 06.02.20 sendt klage på vedtak i sak PS 20/19 til Sirdal kommune, men har kun fått rådmannens korte forklaring som svar. FAU vet at elevrådet har levert klage og fått forklart dette i møte med ordfører. Klagen er delt ut til formannskapsmedlemmer. I referat fra møte til ungdomsrådet, kan en lese at også de går inn for at ungdomskolen skal være på Sinnes. Dette referatet blir nevnt i møte i oppvekst og levekår og formannskapet av representanter fra KrF og Sp.

03.04.20 var det ekstraordinært møte i formannskapet der en vil ta en ny runde med utredning for å vurdere strategisk samarbeid med Sirdal høyfjellshotell som midlertidig skolelokale i utbyggingsperioden. På bakgrunn av tilbakemeldingene som er kommet inn, mener vi det ville vært rett å ta en ny vurdering av ungdomsskoleelevene sin plassering i byggeperioden. Dette ble som tidligere nevnt, foreslått av KrF sin representant, men nedstemt i formannskapet. En begrunner dette med at vedtaket allerede er gjort, på et tidspunkt der en mente en begynte å få dårlig tid. Ut fra tilbakemeldingene, situasjonen med korona og at utbygger har utsatt datoen for igangsetting på bakgrunn av krav om flere avklaringer fra politisk ledelse, mener vi det er god anledning og godt grunnlag for å gjøre disse vurderingene på ny, selv om vedtaket er fattet. Oppstart er pr. dato planlagt etter skoleslutt i juni 2020. Vi mener at man på bakgrunn av alle klagene på vedtaket 06.02.20, skulle åpnet for å vurdere ungdomsskolens plassering, for å ivareta demokratiske prinsipper og de berørtes uttalerett i saken.

I 2008 var det en tilsvarende skolebyggingssak på Tonstad skule. Den gangen ble det vurdert ulike løsninger for midlertidig undervisningssted. FAU ved Tonstad skule sendte da inn et innspill (Vedlegg 7, Nye Tonstad Skule – brev fra FAU, 28.05.2008) der de begrunnet hvorfor det var viktig å holde elevene samlet på Tonstad, og ikke bruke gamle skolebygninger på Lunde og i Øksendal. Blant annet begrunnet de dette med at det ville medføre lang transport, delte søskenflokker og dårligere muligheter for aktiviteter på tvers av aldersgruppene. Dette ble tatt til følge og FAU fikk sine ønsker om å ha elevene i Tonstadområdet hørt.

Vi opplever at det er de samme problemstillingene i denne saken, men at argumentene denne gangen ikke har samme verdi, og mener at dette blir usaklig forskjellsbehandling.

FAU ved Sinnes skule ønsker at fylkesmannen på bakgrunn av vår bekymringsmelding tar stilling til den prosessen som har vært og som man er midt oppe i, blant annet med utgangspunkt i følgende konkrete spørsmål:

 • Er vedtaket av 06.02.20 et lovlig vedtak ut fra fylkesmannen sin vurdering, sett i lys av saksgang og elevenes rettigheter jf. opplæringsloven §7-1, §8-1 og Barnekonvensjonens §3 eller eventuelt andre aktuelle lover og forskrifter?
 • Har de involverte parter blitt involverte i tilstrekkelig grad i prosessen? Vi ønsker at fylkesmannen vurderer spørsmålet både i forhold til FAU, elevenes organer og skolen/skoleenhetens rolle. 
 • Er dette usaklig forskjellsbehandling? Vi vil at fylkesmannen tar stilling til om vedtaket fra 2008 der en hørte på FAU ved Tonstad skule og vedtakene gjort i formannskapet i denne saken, der argumentene tilsynelatende ikke har samme verdi, er usaklig forskjellsbehandling.

FAU ved Sinnes skule er åpne for og tar gjerne et møte med fylkesmannen for oppklaringer eller kommentarer til denne bekymringsmeldinga.

Tjørhom 15.04.2020.

Mvh

På vegne av FAU ved Sinnes skule

Karine Tjørhom Myhra

Leder FAU Sinnes skule