Home>Front>Mindre aktivitet og mye ensomhet
Front Nyhet

Mindre aktivitet og mye ensomhet

Vi har for mange unge i Sirdal som ikke driver med aktivitet. 14 prosent er lite aktive mot et landsgjennomsnitt på 11 prosent. Jeg kunne ønsket denne andelen var mindre, sier Selma Kvæven, leder for folkehelsen i Sirdal kommune.

Ungdom scorer også høyt på ensomhet. Under folkehelsebilde for 2019 oppgir 20 prosent av ungdommen at de føler seg ensomme. 11 prosent føler seg utsatt for mobbing.

– Ensomhets-tallene jobber vi med hele tiden både på skole og innen helse. Her vil vi fortsette å fokusere på inkludering av alle og prøve ut nye tiltak. Dette blir antagelig enda tydeligere nå etter denne korona-krisen. Det blir enda viktigere at vi tar vare på alle og at ingen skal føle seg utelatt. Vi ønsker å skape et inkluderende lokalmiljø, hvor alle kan føle seg velkommen, sier leder for Folkehelsen.

Lavere levealder

Kvæven opplyser også at det er en for stor andel som sliter med muskel- og skjelettlidelser, høyere enn både landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet.

Sirdal har også en noe lavere levealder enn lands- og fylkesgjennomsnittet.

Annonse

Statistikken forteller også at ungdom i kommunen er mindre sosiale sammen med venner og at de bruker mer tid på skjermaktiviteter enn landsgjennomsnittet.

Økt bruk av cannabis

Kvæven er også urolig overfor økt bruk av cannabis, noe som har steget betraktelig. Sju prosent av ungdommene oppgir at de har prøvd hasj. Dette gjelder få personer, men bildet stemmer med en utvikling man ser i landet som helhet. Etter flere år med positiv utvikling har nå trenden endret seg til at vi ser en økende bruk.

  • Vi tar på alvor de utfordringene som kommer fram i statistikken og vil jobbe videre med informasjon om skader ved cannabis-bruk til både ungdom og foreldre. Vi vet ikke hvorfor denne trenden viser så tydelig igjen også i Sirdal, sier Kvæven.

Foto: Selma Kvæven er en aktiv trimmer.

Selma Kvæven synes det er mange positive trekk i folkehelsebilde for 2019.

Positive trekk

Sirdal har i hovedsak de samme folkehelseutfordringene som landet som helhet. Kommunen scorer positivt på en rekke faktorer som;

 Vi har en lavere andel lavinntektsfamilier enn både landet som helhet og fylket.

 Vi har færre som mottar trygdeytelser enn resten av landet.

 Det er svært god vannkvalitet.

 God luftkvalitet.

 Færre med psykiske problemer enn resten av landet.

 Trygge nærområder, lite kriminalitet og få skader.

 De aller fleste innbyggerne er svært fornøyd med nærområdet sitt.

Trygt lokalsamfunn

  • På tross av at vi har de samme folkehelseutfordringene som resten av landet, og på enkelte områder skiller oss ut negativt, er det likevel slik at Sirdal totalt sett kommer positivet ut på mange områder. De aller fleste lever det gode liv i et svært trygt lokalsamfunn. Vi har lite kriminalitet, få skader, totalt sett god økonomi og en høy andel med gjennomført videregående skole eller høyere utdanning, sier Selma Kvæven.
  • Når det gjelder skiløyper så er jeg glad i å gå på ski og skulle gjerne hatt løyper til påske, men vi må alle forholde oss til de retningslinjer som blir gitt og satse på at det er gode avgjørelser. Det er heldigvis flott påskeføre, så da går det fint å gå på ski uten skispor, selv om det kan være litt mer utfordrende, framholder folkehelsesjefen.