Home>Hytter>Søker utsatt frist for delfinansierig VA-anlegg
Hytter Nyhet

Søker utsatt frist for delfinansierig VA-anlegg

Solheimsdalen Vel har nå søkt Sirdal kommune om å få utsatt frist for å få realisert VA-anlegg fra Flesebekk til Raudevann og eventuelt videre til Donsen.

Saken kommer opp til kommunal behandling i utvalg for teknikk, landbruk og miljø 21. april, formannskapet 23.april og endelig avgjørelse i kommunestyret 28.mai.

Rådmannen foreslår forlengelse av delfinansiert frist imøtekommes med følgende forutsetninger:

  1. Vann og avløp på strekningen Flesebekk – Donsen må være ferdig prosjektert og innsendt til Sirdal kommune for godkjenning innen 01.01.2021. Planen må også inneholde kostnadskalkyle.
  2. Prosjektet må være ferdigstilt innen 01.11.2022. Med dette menes hovedledninger for vann og avløp med alle tekniske installasjoner på strekningen.
  3. Delfinansiering bortfaller dersom ikke fristene i pkt 1 eller pkt 2 overholdes.

Solheimsdalen Vel hadde frist til 1.januar i år, men det er denne fristen som ønskes forlenget. Solheimsdalens vel mener det er godt nok grunnlag for å jobbe videre med prosjektet. De signaliserer i sin søknad at de vurderer å etablere et utbyggingsselskap til å forestå en eventuell utbygging.

Rådmannen ser det som fordelaktig å få etablert en felles vann og avløpsløsning i området Flesebekk – Donsen og på den måten sikre god vannforsyning og håndtering av avløpsvannet for fremtiden.

Rådmannen er derfor innstilt på å gi Solheimsdalens vel utsettelse av fristen slik de søker om, men under visse forutsetninger.

Annonse

Foto: Rådmannen synes det er fordelaktig at det blir etablert felles vann og avløpsledning for strekningen Flesebekk – Donsen.