Home>Front>Jakter gravid kvinne for tvangsinnleggelse
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-27 16.52.50.jpg
Front Kommunen

Jakter gravid kvinne for tvangsinnleggelse

Kommunelege Siril Hermansen og enhetsleder Ruth Lillian Hompland i Sirdal kommune opprettholder hastevedtaket fra 15. Mai om at en utenlandsk gravid statsborger skal tvangsinnlegges for avrusning ved Borgestad klinikken i Skien. Flere blod- og urinprøver viser at det ikke er grunn til å mistenke henne for å være alkoholiker.

Begrunnelse for vedtaket:

Det er stor fare for fosterskade som følge av daglig alkoholinntak, noe som har vist seg vanskelig for pasienten å klare seg uten. Pasienten utsetter fosteret for fysisk helseskade ved omfattende og vedvarende misbruk.

Frivillige tiltak har vært prøvd som ikke har ført fram. Lege har prøvd å inngå avtale om frivillig urinprøvetaking/blodprøvetaking og hun fikk tilbud om frivillig innleggelse 12. mai 2020 som hun ikke ville være med på.

Kommunen vurderer at kvinnen ruser seg på en slik måte at det er overveldende sannsynlighet for at fosteret blir skadet.

Kommunen ønsker å skjerme kvinnen mot muligheten for ytterligere inntak av alkohol gjennom en innleggelse i institusjon etter hot § 10-3.

Annonse

Brevet er undertegnet av Hompland sammen med Torill Tonstad, miljøterapeut rus.

Dårlig kommunikasjon

Den utenlandske statsborgeren er blitt samboer med en norsk statsborger som er bosatt og jobber i Sirdal.

Vedkommende oppsøkte kommunelegen på Tonstad 22. april for å få bekreftet eller avkreftet at hun var gravid. Forut for denne konsultasjon hadde hun vært ved legekontoret to ganger, 10. februar og 26. februar.

Kommunikasjonen mellom lege og pasient var problematisk i forhold til språklig forståelse. Dette gjaldt begge veier. Pasienten mener at gjengivelse i journalnotater den 22. april er feil. Under dette legebesøket ble det tatt en såkalt PEth-blodprøve, uten pasientens samtykke.

PEth-prøven viste et resultat på 0,04. Senere ble det tatt en ny prøve den 13. mai ved Forusakutten, den var negativ.

PEth-prøven

Når det gjelder verdier for prøvesvar fra PEth-prøven fremgår følgende:

«Konsentrasjon mellom 0,03 og 0,3 umol/L regnes som forenelige med et moderat alkoholforbruk. Verdier i øvre del av dette område utelukker imidlertid ikke skadelig bruk.

«Konsentrasjoner over 0,3 umol/ L representerer vanligvis mer omfattende, regelmessig og skadelig alkoholforbruk.»

Feiltolket

Advokat Monica Moan, pasientens advokat, antyder at legen muligens har feiltolket resultatet som 0,4 i stedet for 0,04, i følge samtale med pasientens kjæreste.

Saken har vært og er en enorm belastning for samboerparet. Begge har oppfattet det slik at ifølge legen var rådet enten tvangsinnleggelse eller abort, hvoretter hun tilbød seg å bestille abort.

  • Aktuell lege har videre unnlatt å innhente komparentopplysninger hos barnets far, lege i hjemlandet, jordmor, psykolog og ny lege for å belyse art og omfang av et påstått misbruk, som kan belyse det riktige faktum i saken, skriver Moan til kommunen og legger til:
  • Dette er hun etter loven forpliktet til og fremgangsmåten tilfredsstiller på langt nær lovens krav for å kunne konkludere med rusmisbruk og fare for skade på foster. Når mor selv tar kontakt med disse personer, er det nettopp for å forsikre seg om og vise at hun tar ansvar for eget barn av hensyn til barnets beste.

Foto: Kvinnen er nå i 12. uke av graviditeten.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-27 16.53.22.jpg

Samboerparet føler seg jaget etter kommunens vedtak om tvangsinnleggelse.

Vanlig oppfølging

Etter at samboerne brøt med kommunlegen i Sirdal, har de oppsøkt lege Eirik Hellem ved Forusakutten. Hans vurdering er:

Ut ifra opplysningene som foreligger, finner undertegnede det noe underlig at PEth prøve i

det hele tatt er gjennomført, og da spesielt uten å informere henne om dette. Når dette

allikevel er utført, og resultatet er lavt som det er, sammen med opplysningene hun selv

oppgir, foreligger ingen grunn, slik undertegnede vurderer det, til å i det hele tatt tenke i

retning av alkoholisme eller skadelig inntak av alkohol.

Anbefales vanlig svangerskapsoppfølging etter nasjonale retningslinjer.

Moderat alkoholforbruk

Dette skriver Arne Helland, som er specialist i klinisk farmakologi og overlege ved St.Olavs hospital og førsteamanuensis ved NTNU i Trondheim.

En PEth-verdi på 0,04 μmol/L viser at alkohol er inntatt i løpet av de siste få ukene før prøvetakingen. Verdien ligger helt i nedre del av det intervallet (0,03-0,3 μmol/L) som anses å gjenspeile et moderat alkoholforbruk. En stor del av den norske befolkningen vil ha en PEth-verdi i dette størrelsesnivået. Dette gjelder også for kvinner i fertil alder som kan ha drukket alkohol som vanlig inntil de mistenkte at de kunne være gravide. PEth er en langtidsmarkør for alkoholinntak, og vil gjenspeile forbruket over en viss tidsperiode (2-3 uker). PEth kan ikke benyttes til å si hvorvidt en person er under påvirkning av alkohol (har alkohol i blodet) på tidspunktet prøven blir tatt. Ut fra en PEth-verdi på 0,04 μmol/L er det altså ingen grunn til å hevde at kvinnen må ha hatt alkohol i blodet på tidspunktet for prøvetakingen.

Demonstrasjon

Torsdag 28. mai klokka 1715 vil det bli en demonstrasjon utenfor rådhuset på Tonstad hvor kommunestyret skal ha møte klokka 1800.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-08 12.54.43.jpg

Sirdal er kommet i medielyset igjen.