Home>Front>Klagene om flytting ble avslått
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-04-21 13.04.07-2.jpg
Front Kommunen Nyhet

Klagene om flytting ble avslått

Utvalg for oppvekst og levekår i Sirdal kommune avslo onsdag klagene fra seks (av ti) elever om flytting av ungdomstrinnet fra Sinnes skule til Tonstad. Vedtaket ble gjort med 6 mot en stemme (sp).

Ni av ti elever hadde ved fristens utløp i april benyttet seg av kommunens vedtak om å søke fritt skolevalg. De ville gjerne bli værende ved Sinnes skule og var mot flytting til Tonstad.

Saken ble behandlet for lukkede dører og var unntatt for offentligheten. Nå er det forventet at denne saken går videre til Fylkesmannen for å ta stilling til en eventuell lovlighetskontroll.

Under forrige møte (22. april) i utvalg for oppvekst og levekår stilte representant Jostein Frøysnes (KrF) følgende spørsmål:

«Representanten viste til formannskapets vedtak om flytting av ungdomstrinnet ned til Tonstad i byggeperiode, samt til Barnekonvensjonens artikkel 12 om barns rett til å få gitt uttrykk for sin mening. Frøysnes stilte spørsmål om Barnekonvensjonens artikkel 12 er ivaretatt med formannskapets vedtak.»

Utenfor rådmannens kompetanse

Annonse

Til onsdagens møte kom rådmannen med følgende svar:

FNs Barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1989. Norge godkjente konvensjonen i 1991. I 2003 ble den inkorporert som norsk lov gjennom menneskerettighetsloven. Dersom intern norsk rett er i strid med Barnekonvensjonen, går sistnevnte foran. Fra mai 2014 er flere av Barnekonvensjonens grunnleggende prinsipper en del av Grunnloven. Den forholdsvis nye § 104 bygger på konvensjonens artikkel 3.

Formannskapet vedtok bl.a. følgende i møte 06.02.d.å:
«Midlertidig skolegang løses for ungdomstrinnet ved å gå på Tonstad skule.»

Vedtaket ble fattet uten at de berørte elevene fikk anledning til å uttale seg i forkant. Det var ingen prosess med høring i forkant av formannskapets behandling, slik konvensjonen legger til grunn.

Det er Fylkesmannen som ved en eventuell lovlighetskontroll ville måtte ta stilling til vedtakets gyldighet. Dette ligger utenfor rådmannens kompetanse å vurdere.

Venstre ønsker ny sak

Per Øyvind Grimsby (v) tok under eventuelt opp saken og ba om ny behandling og fremmet følgende forslag:

Vi vil be om at det blir lagt fram en egen sak vedrørende ungdomsskole på Sinnes på neste møte. I saken skal det ses på en mulighet for at elever på Sinnes skule skal ha undervisning lokalt i øvre dalen, mens rehabilitering av skolen pågår. Dette for å begrense belastningen for elevene på Sinnes. Videre redusere utfordringene knyttet til Covid-19. Det hører med til denne saken at prosessen omkring høring med de berørte har vært mangelfull.