Home>Front>Mange planer for Tonstad
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-08 12.54.43.jpg
Front Kommunen

Mange planer for Tonstad

Arbeidet med endring av områdereguleringsplan for Tonstad vil ventelig komme opp i juni til politisk behandling når ny planstrategi skal behandles. Av større saker kan nevnes flomsikringstiltak, private eller kommunale boligtomter, næringsareal, miljøstasjon, tomt for vitensenter, skytebane og flerbrukshall.

Behovet for rullering av områdereguleringsplan Tonstad er følgende:

Boligområder:


Her blir det etter rådmannens vurdering et spørsmål om kommunen fortsatt skal være en aktiv tilrettelegger for boligbygging gjennom kommunale boligfelt, eller om dette skal overlates til private initiativ. I dag er det få tomter igjen i kommunale boligfelt.

To private utbyggingsområder, Knausane boligfelt og Deknen boligfelt, hvor det er regulert inn et stort antall private boligtomter vil i løpet av kort tid bli byggeklare. Rådmannen vurderer at det her er mer enn nok boligtomter til å dekke etterspørselen på Tonstad den neste 10 årsperioden. Det bør også vurderes om kommunen skal tilrettelegge for mer konsentrert bebyggelse i sentrum.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0830.JPG

Næringsarealer:

Annonse


I gjeldende områdereguleringsplan for Tonstad, ligger det inne flere næringsarealer. De to største områdene, som enda ikke er utnyttet, ligger nordøst for dagens næringsområde på Fintlandsmonan, og mellom Sira-Kvina kraftselskaps næringsområde på Porsmyr og sørover mot friluftsanlegget.

Næringsområdet på Fintlandsmonan er ferdig regulert, og klart til utbygging, men kostbart å bygge ut på grunn av topografi og rasfare. Grunnforhandlinger er ikke gjennomført. For området sør for Porsmyr gjør også rasfaren seg gjeldene. I tillegg går det pr i dag flere kraftlinjer over deler av arealet.


Næringsområdet ved YX Tonstad er i stor grad utnyttet, men med noen mindre muligheter for utvidelse dersom Agder Energi Nett (AEN ) sin linje nær Sira fjernes.

Norsk Ørret (NØ) har signalisert behov for arealer. NØ har fått dispensasjon fra gjeldende områdereguleringsplan for Tonstad til å etablere betongkai, tilkomstvei og snuplass på gnr. 35 bnr. 1. Plasseringen av bryggeanlegget skjedde etter en lengre prosess, der flere andre alternativer ble vurdert. Det er naturlig at anlegget blir regulert inn i gjeldende plan.

Dersom NØ ønsker utvidelser av kaianlegg eller produksjonsanlegg i Sirdalsvannet, vil det også være muligheter for å legge til rette for dette gjennom denne planprosessen. Gjennom en grundig planprosess vil en også kunne ta hensyn til andre brukerinteresser knyttet til landbruk og friluft, og en eventuell gangbroforbindelse mot sentrum. IRS vurderer å bygge en miljøstasjon på Tonstad.

Andre elementer som bør vurderes ved rullering av områdereguleringsplan for Tonstad:

Vitensenter
Dersom en ønsker å tilrettelegge for et fremtidig kraftvitensenter, kan planprosessen være en god anledning til å få frem synspunkter mht. aktuelle plasseringer. Finså kraftverksmuseum bør også innarbeides i ny områdereguleringsplan.

Skytebane
Skytterlaget ønsker å utvide dagens skytebane. På grunn av utsatt planprosess er det søkt om dispensasjon for utvidelsen. Det vil være viktig å sikre nødvendige arealer til formålet og regulere nødvendige hensynssoner gjennom områdereguleringsplanen.

Gang- og sykkelbro ved YX
I samsvar med tidligere vedtak er det utarbeidet et skisseprosjekt for en gang- og sykkelforbindelse ved YX som grunnlag for å vurdere om forbindelsen skal reguleres inn i denne planen.

Gang- og sykkelvei YX til Ålevika
Pr i dag er det regulert inn en gang- og sykkelvei fra YX til Ålevika. Dette for å binde sammen sentrum med det flotte turområdet fra Ålevika og opp til Feed skiarena. Et slik prosjekt vil kunne gjennomføres i samarbeid med AEN innenfor en akseptabel kostnadsramme. Her vil en også kunne legge til grunn bruk av tippemidler. Omgjøring fra gang- og sykkelvei til turvei kan gjøres i dette planarbeidet.

Båtopptrekk i Sirdalsvannet ved båthavna


Båtforeningen har gjennom lengre tid bedt om at båtopptrekket i båthavna blir utbedret, og har ved melding om oppstart av planarbeid sendt inn innspill. Ulike alternativer har vært lagt frem. Formannskapet har bestemt hvilket alternativ en skal gå videre med som kan reguleres ved rullering av områdereguleringsplanen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-02 10.53.42.png

Gult er energiområde, mens lilla er næringsareal.

Varmerør fra Ertsmyra

Etablering av fjernvarmeuttak på Ertsmyra, gir muligheter for å kunne fremføre varmen til kulturhusområdet og sentrum. Rådmannen har fått utarbeidet en grov kostnadsskisse på et slikt alternativ. Dersom det er aktuelt å gjennomføre et slikt prosjekt i løpet av denne planperioden, kan trasen innarbeides.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-11 08.59.58.png

Indre del av gressbanen er den nye flerbrukshallen foreslått å ligge.

Flerbrukshall


Lokalisering av flerbrukshall er lagt til kulturhusområdet, og det vil være naturlig at dette reguleres inn i ny plan sammen med trafikal løsning for området. Eventuell annen lokalisering vil kunne avklares gjennom planprosessen.

I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet ble det åpnet for private innspill. Det er mottatt 16 innspill om ulike tiltak. I hovedsak dreier dette som om endring for å tilrettelegge for bolig- og næringstiltak.

Strategiplan for helse og omsorg

Strategiplan helse og omsorg 2020 – 2030 er ny plan som er en bestilling fra kommunestyret. Planen blir et overordnet strategidokument.

Flere gjeldende temaplaner skal inngå som vedlegg/handlingsplaner (link til planer) under strategidokumentet. Helseenheten har krav om mangel ulike temaplaner. Ved å samle disse i en plan vel det være mer oversiktlig for alle som skal bruke dette som verktøy og for politisk behandling..

Risiko- og sårbarhetsanalyse

–Igangsetting av Ertsmyra likeretteranlegg og Tonstad Vindpark, skogbrannfare og pandemisituasjonen medfører at det er behov for rullering av ROS Sirdal. Det er foreslått at dette arbeidet igangsettes i 2020.

Beredskapsplan for Sirdal kommune

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret ”Sivilbeskyttelsesloven” samt Forskrift om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunene å ha beredskapsplan. Beredskapsplanen skal utarbeides med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS Sirdal).

Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media.

Sirdalsskulen – mål og strategier

Planen ble utarbeidet i 2012 etter en omfattende prosess, med bred involvering. Planen gjelder ut skoleåret 2020/2021.

Planen fastslår visjonen for Sirdalsskulen, samt tre hovedsatsingsområder. Planen gir en god retning for arbeidet i skolen.

De tre hovedsatsingsområdene er:
1. Samarbeid i hele organisasjonen
2. Trygt læringsmiljø
3. Eleven sine læringsprosesser og resultat

Disse hovedsatsingsområdene kan med fordel beholdes/videreføres da de fortsatt er viktige områder som skolen må jobbe med.

Tiltaksdelen i planen er ganske konkret/detaljert, og trenger en revisjon.