Home>Næringsliv>Roy Hegre vant klagesak
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-21 16.56.39.jpg
Næringsliv Nyhet

Roy Hegre vant klagesak

Formannskapet i Sirdal har enstemmig tatt klagen fra RGH Holding AS, ved Roy Hegre til følge. Det betyr at firmaet ikke skal betale 15.237 kroner i gebyr for rot med saksbehandling og matrikkel ved reguleringsplan for næringsområde ved Svartevatn. Det var Thor Jørgen Tjørhom (sp) som fremmet forslaget.

Den 14.juni i 2018 vedtok kommunestyret reguleringsplan for Svartevatn sør næringsområde. Formålet med reguleringen var å regulere tomt for næringsbygg for RGH Holding AS.

RGH Holding AS hadde før utarbeidelse av reguleringsplan Svartevatn sør næringsområde, plan inngått avtale med Jon Terje Tjørhom, gnr. 10, bnr. 6 om kjøp av tomt som iht. kommunedelplan Sinnes Tjørhom , var avsatt med formål næring.

Matrikkelen viste at eiendommen gnr. 10, bnr. 6 grenset mot eiendommen gnr. 10, bnr. 68 som er tomt for vegstasjon, brannstasjon mv. og eies av Statens vegvesen. På grunn av behov for mer areal for næringstomt kontaktet RGH Holding AS også Statens vegvesen og spurte om mulighet for å kjøpe areal fra eiendommen gnr. 10, bnr. 68. Statens vegvesen avviste forespørsel om kjøp.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-05-25 15.54.46.png

Etter at reguleringsplan Svartevatn sør næringsområde, var vedtatt ble det i forbindelse med oppmåling av næringstomten for RGH Holding AS konstatert at det var feil i matrikkelen i forhold til naboeiendom. Kommunen ved oppmåling fant et gammelt målebrev som viste at det arealet som man trodde tilhørte Statens vegvesen, gnr. 10, bnr. 68 tilhørte gnr. 10, bnr. 1, Rita Tjørhom.

Tiltakshaver, RGH Holding AS, fikk deretter avtale med Rita Tjørhom, gnr. 10, bnr. 1, om å kjøpe tilleggsareal mot vest og det ble på bakgrunn av dette søkt om endring av reguleringsplanen for å endre formål slik at tomt for næring ble utvidet.

Annonse

Karttjenester AS fremmet på vegne av RGH Holding AS søknad om endring av reguleringsplan for gnr. 10, bnr. 6, Svartevatn Sør næringsområde.

Endringen ble godkjent. Det ble fakturert behandlingsgebyr for saksbehandling av endring av reguleringsplan iht. gjeldende gebyr, kr. 15.237,-.

RGH Holding AS v/Roy Hegre påklagde gebyr for saksbehandling for endring av reguleringsplan Svartevatn sør næringsområde.

I klagen skrev Hegre at denne saken med endring av plandokumentene og behandling av endring av reguleringsplan Svartevatn sør næringsområde kunne ha vært unngått hvis korrekte eiendomsgrenser hadde vært tilgjengelige da arbeidet med opprinnelig reguleringsplan, startet i 2016.