Home>Front>Starter arbeidet om to uker
Front Nyhet Samferdsel

Starter arbeidet om to uker

Vi kommer til å starte arbeidet med å utbedre GP-krysset om to uker, forteller anleggsleder Per Livar Ramsli hos Bertelsen & Garpestad AS, som fikk arbeidene etter anbudskonkurranse.

Ramsli jobber nå med planer for oppstart, hvor rigging av brakker og skiltplaner må på plass før anleggsstart. De kommer til å jobbe mandag til og med torsdag og holde seg borte fra helgetrafikken.

8 – 10 medarbeidere fra Bertelsen & Garpestad vil arbeide med dette prosjektet. I tillegg vil det være innleide maskiner og lastebiler i perioder. Arbeidet skal være fullført høsten 2021. Da skal de også ha lagt ny gang- og sykkelsti langs fylkesvei 45 opp til Tjørhomfjellet.

Ramsli sier at deler av fjellet vis a vis boss-containerne skal sprenges bort, sammen med noe fjell på innsiden av fylkesvei 45 opp mot Tjørhomfjellet. 30.000 – 40.000 kubikkmeter fjellmasse skal fylles i Svartevatnet. Der skal det bli en stor haug som skal ligge og sige noe, før steinmassen blir jevnet ut.

  • Bertelsen & Garpestad hadde det laveste anbudet på arbeidene med utvidelse av GP-krysset/fylkesvei 45. Totalt var det sju som deltok i konkurransen, sier Steinar Jacobsen, seksjonsleder for utbygging vei Vest i Agder fylkeskommune.

23.554.542 kroner lyder netto anbud (uten merverdiavgift) på. Det dyreste var på 37.701.766 kroner og tilhørte Nordbø Maskin AS. Dette gjelder første byggetrinn med selve krysset.

Det er også lagt inn en opsjon på andre byggetrinn og der hadde Bertelsen & Garpestad også laveste pris med 10.267.000 kroner (netto). Det gjelder gang- og sykkelsti opp til Tjørhomfjellet.

Annonse

Bompengeselskapet Ferde skal finansiere utbyggingen.

Prosjektet er delt i to. Første del tar for seg trafikkavviklingen i krysset med 200 meter gang- og sykkelvei langs fylkesvei 45 mot Tjørhomfjellet. Del to gjelder gang- og sykkelvei helt fram til Tjørhomfjellet.

GP-området skal bli det nye sentrumsområdet i Øvre Sirdal i henhold til målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel. Formålet med planen er å legge til rette for næringsutvikling i GP-området, som er et viktig knutepunkt i Øvre Sirdal. Sikre eksisterende og fremtidig næringsareal til ulike behov, samt videre drift av bensinstasjonen. Det legges også til rette for renovasjonsområde, infrastruktur samt forbedring av trafikkforholdene.

Reguleringsplanene for veikrysset og næringsområdet vises på dette kartutsnittet.