Home>Front>Fylkesnemnda møtes 8. juni – dersom kommunen ikke trekker saken
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-27 16.52.50.jpg
Front Kommunen Nyhet

Fylkesnemnda møtes 8. juni – dersom kommunen ikke trekker saken

Både Fylkesnemnda i Agder og Sirdal kommune har snudd i saken om den gravide kvinnen som helsetjenesten i Sirdal kommune ønsker å tvangsinnlegge for avrusning ved Borgestadklinikken i Skien, fordi de mener hun er avhengig av alkohol. Fylkesnemnda snudde fordi de måtte behandle saken. Sirdal fordi det midlertidige hastevedtak om tvangsinnleggelse er omgjort på grunn av ”pragmatiske grunner”.

Fylkesnemnda snudde onsdag kveld 27. mai. Klokka 21.17 mottok advokat Monica Moan, kvinnens advokat, melding fra nemnda. Saken kommer nå opp til behandling i møte mandag 8. juni. Feil lovforståelse av klageadgangen var bakgrunnen for at Fylkesnemnda snudde.

Sirdal kommune bekreftet onsdag 27. mai klokka 16.56 i epost til Moan at de opprettholdt midlertidig tvangsvedtak og ikke ville trekke hastevedtaket.

Etter at kommunen ble kjent med at nemnda likevel ville behandle klagen, valgte kommunen torsdag 28. mai å oppheve det midlertidige tvangsvedtaket om innleggelse for avrusning. Hovedsaken er ikke trukket, ble advokat Moan informert om i epost torsdag morgen klokka 0901.

Kommunen opprettholder begjæringen som ble sendt til Fylkesnemnda i Agder 18. mai.

Tvisten mellom partene gjelder den såkalte helse- og omsorgstjenesteloven, der paragraf 10-3 om gravide rusmiddelavhengige er i fokus.

Annonse

Da formannskapet kom sammen tre timer senere på torsdag, informerte ikke rådmann Inge H. Stangeland formannskapets medlemmer om at det midlertidige hastevedtaket var opphevet.

Rådmannen har i media uttalt at kommunen er glad for at nemnda skal prøve saken. Stangeland har videre uttalt at de vil revurdere vedtaket dersom kvinnen kom med ny dokumentasjon.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-01 16.47.09.jpg

Advokat Monica Moan.

  • Det er tydelig at kommunen, i følge rådmannen, er av den oppfatning at bevisbyrden ligger hos kvinnen. Dette samsvarer ikke med loven. Kommunen har bevisbyrden for at vilkårene for tvangsinnleggelse er til stede. Det vil være en stor ansvarsfraskrivelse at man i ettertid, av et så inngripende vedtak, forsøker å skyve bevisbyrden over på kvinnen, sier Moan.

Vi er kjent med at kvinnen frivillig har fremlagt mengder med dokumentasjon på at hun er rusfri, uten at kommunen rent faktisk har revurdert eller endret sitt syn på tvangsinnleggelsen.

  • Mor har med rette ikke tillit til kommunen og deres vurdering. Hun stoler ikke på opphevelsen av vedtaket og frykter nytt hastevedtak. Derfor holder hun seg fortsatt i skjul, opplyser Moan, som stiller seg undrende over at kommunen ikke vil svare på en rekke spørsmål som er oversendt dem.

Kommunikasjonen mellom lege og pasient var problematisk i forhold til språklig forståelse. Dette gjaldt begge veier. Pasienten mener at gjengivelse i journalnotater den 22. april er feil. Under dette legebesøket ble det tatt en såkalt PEth-blodprøve, uten pasientens samtykke.

PEth-prøven viste et resultat på 0,04. Senere er to PEth-prøver og to urinprøver tatt, alle disse prøvene er negative.

PEth-prøven

Når det gjelder verdier for prøvesvar fra PEth-prøven fremgår følgende:

«Konsentrasjon mellom 0,03 og 0,3 umol/L regnes som forenelige med et moderat alkoholforbruk. Verdier i øvre del av dette område utelukker imidlertid ikke skadelig bruk.

«Konsentrasjoner over 0,3 umol/ L representerer vanligvis mer omfattende, regelmessig og skadelig alkoholforbruk.»

Formannskapet

Thor Jørgen Tjørhom (sp) tok opp denne saken i Sirdal formannskap torsdag. Han ba kommunen å trekke vedtaket umiddelbart hvis det ikke er et klart medisinsk grunnlag for tvangsvedtaket.

Rådmann Inge H. Stangeland ble advart om konsekvensene dersom vedtaket er gjort på et sviktende grunnlag. Ifølge Tjørhom er det snakk om kommunens omdømme, økonomi og belastningen for kvinnen og kjæresten.

Ordfører Jonny Liland (ap) uttalte i møtet:

  • Jeg tror et samlet formannskap mener at dette er en lei situasjon og at den svekker omdømmet til kommunen. Vi håper på en snarlig avklaring, ikke minst for de involverte.