Home>Arkiv>Helsetilsynet: Fylkeslegen og ARA benekter tvangsvedtak
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-03 20.37.44.png
Arkiv Front Kommunen

Helsetilsynet: Fylkeslegen og ARA benekter tvangsvedtak

Sirdalmedia har fått kopi av Statens helsetilsyns brev til Sirdal kommune. Der mener Helsetilsynet at konstituert kommuneoverlege Siril Hermansen og Sirdal kommune kan ha brutt loven på flere punkter i behandlingen av den gravide kvinnen.

I hastevedtaket om tvang 15. mai skriver Sirdal kommune, ved enhetsleder Ruth Lillian Hompland, at saken er drøftet med fylkeslegen og ARA i Kristiansand – rusavdelingen ved Sørlandet sykehus – og at begge har anbefalt kommunen å fatte hastevedtaket.

Overfor Helsetilsynet benekter både fylkeslegen og ARA dette.

Nå skal Fylkesmannen vurdere om det skal opprettes tilsyn.

Her gjengis mesteparten av brevet fra Helsetilsynet:

Oppsummering og konklusjon:

Annonse

God praksis er å følge Helsedirektoratets nasjonale veiledere om svangerskapsomsorg og Helsedirektoratets «Veiviser for helsepersonell i svangerskapsomsorgen – Tidlig samtale om alkohol og levevaner». Veiledere anbefaler at helspersonell i samtale med pasienten skal ha en empatisk,forsiktig, og respektfull tilnærming til temaet. Ved kartlegging av gravides alkoholbruk anbefales skjemaet «Tweak», og i tillegg må det brukes klinisk skjønn. I tilegg anbefales at den gravides partner trekkes inn for å samarbeide mot eventuelt skadelig alkoholbruk. Peth prøve skal kun tas etter pasienten har gitt informert samtykke til testen.Verdier på 0,04umo1/L er for øvrig like over deteksjonsgrensen og er ikke sterk indikasjon på alkoholforbruk…IføIge Norsk Elektronisk Legehåndbok ( NEL) skal diagnosen Alkoholavhengighet bygge på sykehistorien og kliniske tegn, ev. understøttet av påvisning av biologiske, psykologiske og sosiale markører for alkoholskade, samt ev. på bestemte blodprøver (GT og PEth). For kartlegging av alkoholinntak vises til eksempelvis kartleggingsverktøyet Audit.

En pasient med diagnosen PTSD vil gjerne ha økt sårbarhet ved nye psykiske påkjenninger. Det kan stilles spørsmål ved om fastlegens handlemåter i tilstrekkelig grad tok hensyn til denne sårbarheten, jf lovens krav om at helspersonell skal yte omsorgsfull hjelp. Dersom en gravid utsettes for sterk psykisk påkjenning, vil slik påkjenning kunne medføre økt abortrisiko.

Det kan stilles spørsmål ved OITl fastlegen har ytt helsehjelp som er i tråd med lovbestemte krav om forsvarlig virksornhet og krav om å yte omsorgsfull hjelp, jfr helsepersonelloven e)4. Pasientens påstander om at journalopplysninger er usanne, gjør at det kan stilles spørsmål ved om fastlegens journalføring er korrekt, jf. helsepersonelloven §40. Enhetsleder som har signert hastevedtaket har ikke kontrollert om fastlegens informasjon er korekt. Kommunen har heller ikke hatt samtale med pasienten. Det kan stilles spørsmål om kommunens begrunnelser for hastevedtaket av 15.mai 2020 er korrekte. Det kan stilles spørsrnål ved om kommunens hastevedtak er korrekt fattet, jf. hol §10-3. Det kan stilles spørsmål ved om kommunen har ytt forsvarlig helse- og omsorgstjeneste jf hol §§ 4-1, Det kan stilles spørsmål ved om kommunen har etterlevet infonnasjonsplikten, jf. hol 4-2a, spesielt sett i lys av at pasienten ikke kan norsk. Saken oversendes Fylkesmannen for oppfølging av både fastlegens og kommunens handlemåter i saken.

Konklusjon:

Oversendes til Fylkesmannen for vurdering av videre tilsynsmessig oppfølging

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-03 20.36.57.png

Kortfattet sammendrag av opplysninger innhentet om varselet

Informantens opplysninger: Pasienten er som bor midlertidig hos sin kjæreste (varsler/informant) i Sirdal. Grunnet jobbsituasjonen, reiser pasienten en del fram og tilbake mellom Sirdal og i sin jobb ble pasienten for drøyt 2 år siden utsatt for en alvorlig påkjenning som i etterkant ga henne psykiske problemer og hun fikk diagnosen PTSD, Pasienten har ikke fastlege i Norge. Primo mai oppsøkte paret informantens fastlege Siril Hermansen (SH) i Sirdal, idet de mistenkte at kvinnen var (ønsket) gravid, og ville ha graviditeten bekreftet, eventuelt få utrettet andre ting fastlegen måtte ha å foreslå.

Svangerskapstesten bekreftet at det forelå svangerskap. Fastlegen hadde gitt pasienten ny timeavtale som i de påfølgende dager ble avlyst og forskjøvet i tid, grunnet koronarelaterte hendelser på legekontoret. Paret ble frustrert over disse avlysningene og bestillte konsultasjon hos privatpraktiserende jordmor i Sandnes. Pasienten var tiI konsultasjon hos jordmor og følte seg godt hjulpet der. Neste konsultasjon hos fastlegen var 12.mai 2020.

Grunnet koronasituasjonen satt informanten utenfor legekontoret i bil, mens pasienten var  inne hos fastlegen. Etter endt konsultasjon kom pasienten ut i bilen, virket helt ute av seg og skrek «få meg bort fra disse psykopatene!». SH hadde fortalt pasienten at resultatet av en Peth- test i pasientens blodprøve hadde vist høy verdi, tydende på stort alkoholinntak hos pasienten. Legen fortalte at hun hadde booket pasienten inn på et detox-senter i Kristiansand, og gjort avtale om at pasienten skulle møte der kl. 13.30 samme dag. Pasienten hadde protestert, men legen hadde stått på sitt: «Jeg tenker kun på fosteret, ikke på deg! » Legen hadde ikke bedt om tillatelse til å ta Peth-testen. Legen hadde videre sagt at dersom pasienten ikke gikk med på detox-behandlingen frivillig, skulle legen besørge at det ble fattet tvangsvedtak om avrusning.

SH hadde ringt opp pasienten k1.21.IO på kvelden og tilbudt å ta ny blodprøve, noe pasienten nektet. Paret hadde dagen etter (13 .mai 2020) konsultasjon hos lege Eirik Hellum (EH )ved ForusAkutten i Stavanger.

Da EH fikk høre om hendelsen hos SH, kommenterte EH at «dette er jo bare tull!» I dagene som fulgte, hadde paret time igjen hos Jordmor og hos psykolog (de følte behov for psykologhjelp etter «sjokket» med SH). I etterkant av dette ringte paret Tonstad Legekontor og sa de ikke ville ha noe mer kontakt med SH..

På morgenen 16. mai 2020 ble paret ringt opp, og telefonisk fikk de opplyst at SH, politi, og ambulanse var i bygda for å tvangsinnlegge pasienten. Informanten svarte da at «det kan dere bare glemme». Deretter dro informant og pasient til et skjulested, hvor pasienten fortsatt oppholder seg, idet hun er redd for å bli tvangsinnlagt dersom hun viser seg. Samme dag kontaktet paret advokat Monica Moan (MM) i Stavanger for hjelp. MM kontaktet Sirdal kommune og ba om pasientjournal og nødvendige dokumener i saken. MM skal ha rådet paret til å varsle Helsetilsynet om hendelsen.

I etterkant skal SH ha stått på sitt og krevd at pasienten tvangsinnlegges for avrusning, så pasienten holder seg derfor fortsatt i skjul for å unngå tvangsinnleggelse

Opplysninger fra lege Eirik Hellem: EH bekrefter opplysningene fra varsler. Blodprøven tatt hos SH viste Peth =0,04, og ny blodprøve hos EH 13.mai viste Peth= 0

Pasienten har opplyst til EH at SH i sitt journalnotat har følt en rekke usannheter om pasienten, herunder at pasienten drikker flere flasker vin daglig. EH har tatt på seg den videre svangerskapsoppfølgingen av pasienten.

Opplysninger fra fastlege Siril Hermansen :SH ble kontaktet 19.mai for opplysninger, hun sa hun ville ringe tilbake 20.mai 2020. Etter min purring på mail på morgenen 20.mai og på morgenen 22.mai, ringte SH tilbake 22. mai ved 12.30-tiden. SH bekreftet i store trekk hendelsesforløpet, og viste til at pasienten hadde opplyst om fortsatt alkoholinntak i graviditeten. Forut for dette hadde pasienten opplyst at pasienten «behandlet» sin PTSD med daglig alkoholinntak.

SH fastholdt at Peth = 0,04 viste at det var alkohol i pasientens blod og ga støtte for at pasienten hadde et fosterskadelig alkoholinntak. SH mente alt hun hadde gjort I saken, var for å hjelpe pasienten. SH viste til at hun hadde rådført seg med andre som hunmente hadde bedre kompetanse enn henne selv (kommunoverleger, advokater, fylkesmann,spesialisthelsetjeneste), og at hun hadde fulgt rådene hun hadde mottatt. SH kan ikke se hvordan hun kunne løst saken annerledes.

Opplysninger fra advokat Monica Moan: 20. mai og 22. mai 2020 ringes jeg opp av MM som gir opplysninger som i høy grad bekrefter infomantens meddelelse. MM har også vært i kontakt med kommuneadvokaten i Sirdal kommune som fastholder at hastevedtak i henhold til hol § 10-3 står ved lag.

MM har også gjennomgått pasientjournalen med pasienten. Pasienten hevder at SH har journalført en rekke usannheter, spesielt Om pasientens alkoholinntak.. MM har skrevet brev til Sirdal kommune og bedt kommunen oppheve hastevedtaket, men at kommunen ikke harimøtekommet MM’s anmodning. MM opplyser at pasienten føler norske myndigheter begår overgrep mot henne. MM har kontaktet både Fylkesnemnda og Fylkeslegen for å få dem til å omgjøre Sirdal kommunes tvangsvedtak. MM skal ha fått opplyst at Fylket ikke kan gjøre noefør de»har fått saken på bordet».

MM har oversendt oss fastlegens journalkopi hvor det fremkommer at at pasienten er gravid i uke 7 +3, og sluttet å drikke alkohol for 3 uker siden. Blodprøve tatt uten pasientens samtykke 22.apri1 2020 Peth = 0,04. gGT= 13, ALAT = 17, Ferritin =93, Trombocytter = 274..

Fastlegen satte diagnosene:

Svangerskap. PTSD. Risiko pgø alkoholbruk. 12.mai 2020 har SH journalført at pasienten ikke har drukket siden sist. SH skriver at pasienten har drukket daglig i 2,5 år som behandling for PTSD. Videre informere SH pasienten om at Peth prøve på 0,04 viser at pasienten fortsatt hadde alkohol i blodet 22. april 2020.. SH informerer videre at denne Peth verdien betyr atenten har pasienten hatt et veldig høyt nivå for 3 uker siden, eller at pasienten har fortsatt å drikke alkohol etter det pasienten først oppga. Videre informerer SH pasienten om føtalt alkohol syndrom, og at cerebral skade og irreversible nevrologisk skader hos fosteret kan oppstå dersom den gravide drikker alkohol. SH skriver videre at pasienten har drukket et halvt glass med alkohol ca 2 ganger daglig siste 2 uker, og trodde dette var greit. SH informerer pasienten at hun må til avrusning fordi det er påvist alkohol i pasientens blod, til tross for pasientens opplysning om at alkoholinntaket er avsluttet. SH skriver at pasienten «blir helt skjelven, tar til tårene», og vurderer abort fremfor å få et slikt barn.

Fastlegen kontaktet 12.mai 2020 ARA Kristiansand hvor mannlig koordinator (ifølge journal) anbefalte innleggelse samme dag, og mente at det var grunnlag for tvang dersom pasienten ikke gikk med på frivillig innleggelse. SH ringte i tillegg fylkeslegen, fylkesadvokat, NAV lokalt, NAV Lister, bakvakt psykiatri, alle var enige i at det fattes vedtak i hht hol §10-3. Da pasienten iUce møter til avtale hos SH 14.mai 2020, ringer SH NAV, advokat, og kollegaer for råd, og det blir avgjort at enhetsleder helse skal fatte vedtak om tvang. Det fremgår av journal at 15.mai 2020 kontaktet SH AMK og politi for å få dem med på tvangsinnleggelse av pasienten. 16. mai 2020 skriver SH blant annet at SH vurderer at det er stor fare for helsen til både pasient og foster, grunnet sannsynligheten for at pasienten utsetter seg for rusmidler, og for at «hennes PTSD kan føre til handlinger hun ikke ville gjoit om hun var frisk».

MM har også oversendt kopi av Sirdal kommunes hastevedtak av 15. mai 2020.

Opplysninger fra Fylkeslegen: Ass.fylkeslege bekrefter i telefonsamtale med meg å ha hatt samtale med SH, men benekter å ha gitt støtte til at det skulle fattes tvangsvedtak. Fylkeslegen hadde understreket for SH at det var viktig å ha prøvd ut alle muligheter for frivillig behandling før eventuelle tvangstiltak ble vurdert. Fylkeslegen skal også ha understreket at SH måtte på en mer grundig måte kartlegge pasientens alkoholinntak for å få et bedre grunnlag for å si noe om eventuelt alkoholproblem.

Opplysninger fra ARA Kristiansand: Det bekreftes av koordinator at SH skal ha forklart at pasienten drakk alkohol daglig i graviditeten og klarte ikke slutte, selv om hun var gravid. SH ba om råd om hvordan hun skulle håndtere pasienten. ARA hadde da svart at hvis legen hadde grunnlag for å tro at det forelå stor risiko for fosterskade under pågående rus, kunne tvangsvedtak være aktuelt. ARA understreket at legen måtte i dialog med pasienten imøtekomme MM’s anmodning. MM opplyser at pasienten føler norske myndigheter begår overgrep mot henne. MM har kontaktet både Fylkesnemnda og Fylkeslegen for å få dem til å omgjøre Sirdal kommunes tvangsvedtak. MM skal ha fått opplyst at Fylket ikke kan gjøre noefør de»har fått saken på bordet».

MM har oversendt oss fastlegens journalkopi hvor det fremkommer at at pasienten er gravid i uke 7 +3, og sluttet å drikke alkohol for 3 uker siden. Blodprøve tatt uten pasientens samtykke 22.apri1 2020 Peth = 0,04. gGT= 13, ALAT = 17, Ferritin =93, Trombocytter = 274..

Fastlegen satte diagnosene:

Svangerskap. PTSD. Risiko pgø alkoholbruk. 12.mai 2020 har SH journalført at pasienten ikke har drukket siden sist. SH skriver at pasienten har drukket daglig i2,5 år som behandling for PTSD. Videre informere SH pasienten om at Peth prøve på 0,04 viser at pasienten fortsatthadde alkoholiblodet 22. april 2020.. SH informerer videre at denne Peth verdien betyr at enten har pasiente hatt et veldig høyt nivå for 3 uker siden, eller at pasienten har fortsatt å drikke alkohol etter det pasienten først oppga.Videre informerer SH pasienten om føtalt alkohol syndrom, og at cerebral skade og irreversible newologisk skader hos fosteret kan oppstå dersom den gravide drikker alkohol. SH skriver videre at pasienten har drukket et halvt glass med alkohol ca 2 ganger daglig siste 2 uker, og trodde dette var greit. SH informerer pasienten at hun må til avrusning fordi det er påvist alkohol i pasientens blod, til tross for pasientens opplysning om at alkoholinntaket er avsluttet. SH skriver at pasienten «blir helt skjelven, tar til tårene», og vurderer abort fremfor å få et slikt barn.

Fastlegen kontaktet 12.mai 2020 ARA Kristiansand hvor mannlig koordinator (ifølge journal) anbefalte innleggelse samme dag, og mente at det var grunnlag for tvang dersom pasienten ikke gikk med på frivillig innleggelse. SH iingte i tillegg fylkeslegen, fylkesadvokat, NAV lokalt, NAV Lister, bakvakt psykiatri, alle var enige i at det fattes vedtak i hht hol §10-3. Da pasienten iUce møter til avtale hos SH 14.mai 2020, ringer SH NAV, advokat,og kollegaer for

råd, og det blir avgjort at enhetsleder helse skal fatte vedtak om tvang. Det fremgår av journal at 15.mai 2020 kontaktet SH AMK og politi for å få dem med på tvangsinnleggelse av pasienten. 16. mai 2020 skriver SH blant annet at SH vurderer at det er stor fare for helsen til både pasient og foster, grunnet sannsynligheten for at pasienten utsetter seg for rusmidler, og for at «hennes PTSD kan føre til handlinger hun ikke ville gjoit om hun var frisk».

MM har også oversendt kopi av Sirdal kommunes hastevedtak av 15. mai 2020.

Opplysninger fra Sirdal kommune: Ruth Lillian Hompland,Enhetsleder Helse, Sirdal kommune, som har signert tvangsvedtaket av 15.mai 2020, forteller at vedtaket ble fattet på grunnlag av opplysninger gitt av SH. SH hadde opplyst at vedtak om tvang hadde støtte fra Fylkeslegen og fra ARA.

Enhetsleder hadde ikke selv snakket med Fylkesmannen. I vedtaket av 15.mai 2020, står det blant annet «pasienten opplyser om en PTSD diagnose med selvmedisinering med daglig inntak av alkohol over lengre tid (2år). Det er stor fare for fosterskade som følge av daglig alkoholinntak, noe som har vist seg vanskelig for pasienten å klare seg uten. Kommunen vurderer at kvinnen ruser seg på en slik måte at det er overveiende sannsynlig for at fosteret blir skadet. Saken er drøftet med fylkeslegen og AR, som anbefalerkommunen å gjennomføre tiltak etter hot § IO -3».