Home>Kommunen>Må heve tilbygg 25 cm pga flomsikring
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-11 16.37.55.png
Kommunen Nyhet

Må heve tilbygg 25 cm pga flomsikring

Sirdal kommune får ikke dispensasjon på søknad fra kravet om sikring mot flom og klimapåslag. Dermed må tilbygget til Sinnes skule heves med 25 centimeter.

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland opplyste om dette i formannskapet torsdag. Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) gikk enstemmig inn for ikke å imøtekomme søknaden om dispensasjon.

I søknaden skrives det at optimaliseringen skal medføre et krav om at første etasje må heves ca. 25 cm, er en urimelig følge for bygget. Tiltaket ønskes lagt i samme nivå som dagens skolebygg, for å kunne optimalisere universell utforming maksimalt.
Tiltakene er høyst nødvendige etter mange år med forsømt arbeidsmiljø for de ansatte. Skolen er i dag lite tilpasset universell utforming, og en tilrettelegging er sårt tiltrengt.

Området ligger innenfor kartlagt faresone for flom (Norconsult,). Iht. flomsonekartleggingen ligger sikker byggehøyde på tomten for bygninger i sikkerhetsklasse F2 på 552,87 moh. (200-årsflom med klimapåslag og sikkerhetsfaktor på 0,3 m), dvs. ca. 0,25 m over nivå til dagens skolebygg topp gulv som er målt til ca. 552,65 moh.

Sinnes skole har elever fra 1.- 10. trinn. Den ble bygget i 1975 og er deretter utvidet to – tre ganger. Skolen har i dag 43 elever, men skal dimensjoneres for 60 elever og 13 ansatte. Svømmebasseng, gymsal, bibliotek og 1.- 4. klassefløy skal ikke berøres i dette prosjektet. Dagens bygningsmasse gir begrensninger i forhold til muligheter med tanke på ombygging og påbygging.

Det er planlagt et tilbygg ved skolen. Dette skal føres opp i to etasjer (den ekstra etasjen skal benyttes til lærerfløy). Tilbygget er et kombinert til-/påbygg hvor, av hensyn til fundamentering og ønsket størrelse, så skal man rive deler av dagens skolebygg. Delen som skal rives er i overkant av 420 m2 (BYA). Resterende arealer er på underkant av 1640 m2

Annonse

(BYA). Tilbygget har en størrelse på 455 m2 (BYA). Forskjell i grunnarealet mellom planlagt og eksisterende tilbygg er på under 40 m2.

Rådmannen opplyste at høydeforskjellen ville medføre en tilleggskostnad. Ellers ble det opplyst at midlertidige lokaler i høyfjellshotellet er under behandling.

Isak Liland (h) var ikke fornøyd at formannskapet ikke hadde fått referatet fra byggemøtet med i papirene. Han ville også vite hva høydeforskjellen vil koste. Liland ville gjerne ha referat, status økonomi og mer detaljer om midlertidige skolelokaler. Byggingen kan heller ikke starte før byggetillatelse foreligger.

Dermed vil den saken komme opp i et ekstraordinært formannskap før ferien.