Home>Arkiv>Flomvoll eller skoleheving
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-17 20.27.50.png
Arkiv Kommunen

Flomvoll eller skoleheving

Sirdal kommune får ikke dispensasjon fra kravet om sikring mot flom i forbindelse med ombygging og påbygging av Sinnes skule. Prosjektledelsen har da to alternativer å velge mellom. Heving av skolen eller lage en flomvoll.

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland foreslår for politisk ledelse i formannskapet heving av bygget med 25-30 centimeter. Prislapp 970.000 kroner.

Alternativt er å bygge en flomvoll rundt hele skolen til en prislapp på 2.037.000 kroner.

Utvalg for teknikk, landbruk og miljø fattet 9.juni følgende vedtak:

Med hjemmel i PBL §19-2 gis avslag på søknad om dispensasjon fra kravet om sikring mot flom i Tek 17 § 7-2 (sikkerhetsklasse F» inkl. klimapåslag og sikkerhetsmargin) for omsøkt byggetiltak på Sinnes skule.

Begrunnelsen for vedtaket er følgende:

Annonse

Hensynet til bestemmelsen som det søkes dispensasjon fra og formålsparagrafen blir vesentlig satt til side

Presedenshensyn

Ved valg av løsning, må økonomi, fremdrift og grad av usikkerhet vektlegges. Ut fra en samlet vurdering vil derfor rådmannen anbefale at heving av nybygget velges. Dette er det rimeligste alternativet. Det sikrer i større grad fremdrift enn alternativet med flomvoll. Videre har kalkylene på kostnadene mindre usikkerhet. Heving er lettere å gjennomføre, og har mindre risiko med seg enn alternativet med flomvoll.

Universell utforming blir imidlertid en utfordring med heving av bygget. Det må det tas hensyn til.

Foto: Ordfører Jonny Liland (ap) og rådmann Inge H. Stangeland får en utfordring i formannskapet tirsdag hvilke flomsikring som skal velges.