Home>Kommunen>Gang- og sykkelvei med VA-anlegg vedtatt
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-10 16.53.51.jpg
Kommunen Nyhet

Gang- og sykkelvei med VA-anlegg vedtatt

Formannskapet i Sirdal kommune vedtok tirsdag enstemmig å bevilge 12,3 millioner kroner til bygging av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 468 fra Tor Arne Lilands Byggforretning fram til Tjomlid. Det innebærer også opsjon 1. I tillegg skal det legges vann- og avløp på samme strekningen til en kostnad av 6 millioner kroner.

Opsjon 2 ble utsatt av formannskapet. Her har en frist til november for å bestemme om en skal bygge gang- og sykkelvei fra Lilands forretning ned til skolen. Prislappen for den strekningen er 6,2 millioner kroner.

Sirdal må betale

Fylkeskommunen har ikke avsatt midler til dette prosjektet, Sirdal kommune må derfor betale for byggingen. Det må dekkes direkte over driftsbudsjettet ifølge reglene.

Hovedledningene til 6 millioner kroner dekkes over investeringsbudsjettet til vann og avløp, som er et selvkostregnskap.

Ifølge tidligere vedtak i kommunestyret, er ikke de to gårdene, tre boliger og en hytte forpliktet til å koble seg til VA-anlegget. Det er en frivillig sak.

Annonse

Sirdal kommune har tidligere mottatt 3,6 millioner kroner fra Tonstad vindpark til bygging av gang- og sykkelvei (trafikksikringstiltak) i dette området.

Delstrekninger

Prosjektet ble tidlig delt opp i flere delstrekninger da det er svært kostnadskrevende å bygge enkelte deler av anlegget. Det som nå har vært fokus er i første omgang å få frem gang- og sykkelveien til Tjomlid. Dette er nok den mest utsatte delen av strekningen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-07-03 11.00.40.png

Utbedringer av sving ved Tjomlid.

Fra Tjomlid og til Regevik er veien i nyere tid utvidet noe og det er også veilys her. Fra Regevik og opp til Selandsbrua er veien smal, men her er det ikke trafikk av skolebarn slik at denne strekningen da blir mer som en turvei.

Det er svært positivt at Fylkeskommunen går inn med midler (2,0 millioner kroner) i prosjektet slik at trafikkfarlig sving sør for Tjomlid blir utbedret. Det er fra kommunen også spilt inn ønske om å gjøre noe med bakketoppen noe sør for denne svingen. Dette er foreløpig ikke inne i prosjektet, men kommunen vil forsøke å få dette inn som et tilleggsarbeid dersom det blir økonomisk rom for det.