Home>Front>Kostbar gang- og sykkelvei med VA-anlegg
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-10 16.53.51.jpg
Front Kommunen Nyhet

Kostbar gang- og sykkelvei med VA-anlegg

Formannskapet i Sirdal kommune skal tirsdag behandle en hastesak angående legging av vann og avløp i forbindelse med opparbeidelsen av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 468. Saken gjelder godkjenning av ramme for prosjektet og valg av eventuelle opsjoner for gang og sykkelvei.

I første omgang har Risa fått anbud på å bygge gang- og sykkelvei fra Tor Arne Lilands bygg fram til VAE-bygget. I samme trase skal kommunen legge vann og avløp. Kommunen har vedtatt å legge VA-anlegg helt opp til Tjomlid.

Blir opsjon 1 godkjent skal det bygges gang- og sykkelvei fra VAE-bygget helt opp til Tjomlid. Det vil da legges oppå VA-ledningene som kommunen allerede har vedtatt skal legges.

Opsjon 2 er gang- og sykkelvei fra Lilands forretning ned til skolen. Prislappen for gang- og sykkelvei blir da totalt 18,5 millioner kroner for gang- og sykkelveien, inklusive begge opsjoner. Kostnaden for vann og avløp beløper seg til 6 millioner kroner inkludert pumpestasjon

Sirdal må betale

Fylkeskommunen har ikke avsatt midler til dette prosjektet, Sirdal kommune må derfor betale 18,5 millioner kroner for byggingen. Det må dekkes direkte over driftsbudsjettet ifølge reglene.

Annonse

Hovedledningene til 6 millioner kroner dekkes over investeringsbudsjettet til vann og avløp, som er et selvkostregnskap.

Ifølge tidligere vedtak i kommunestyret, er ikke de to gårdene, tre boliger og en hytte forpliktet til å koble seg til VA-anlegget. Det er en frivillig sak.

Det er gjennomført grunnforhandlinger og anbudspriser er innhentet. I opprinnelig driftsbudsjett for 2020 er det avsatt 5,4 millioner kroner til prosjektet.

Sirdal kommune har tidligere mottatt 3,6 millioner kroner fra Tonstad vindpark til bygging av gang- og sykkelvei (trafikksikringstiltak) i dette området.

Delstrekninger

Prosjektet ble tidlig delt opp i flere delstrekninger da det er svært kostnadskrevende å bygge enkelte deler av anlegget. Det som nå har vært fokus er i første omgang å få frem gang- og sykkelveien til Tjomlid. Dette er nok den mest utsatte delen av strekningen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-07-03 11.00.40.png

Utbedringer av sving ved Tjomlid.

Fra Tjomlid og til Regevik er veien i nyere tid utvidet noe og det er også veilys her. Fra Regevik og opp til Selandsbrua er veien smal, men her er det ikke trafikk av skolebarn slik at denne strekningen da blir mer som en turvei.

Det er svært positivt at Fylkeskommunen går inn med midler (2,0 millioner kroner) i prosjektet slik at trafikkfarlig sving sør for Tjomlid blir utbedret. Det er fra kommunen også spilt inn ønske om å gjøre noe med bakketoppen noe sør for denne svingen. Dette er foreløpig ikke inne i prosjektet, men kommunen vil forsøke å få dette inn som et tilleggsarbeid dersom det blir økonomisk rom for det.

Forslag til vedtak

  1. Det bevilges 6,9 millioner i tillegg til allerede bevilget 5,4 mill. for å bygge gang og sykkelvei (Avkjørsel Bygg forretning – Tjomlid) Dette vil si anbudssum + opsjon 1.
  2. Det bevilges 6 mill. for å bygge allerede vedtatt VA ledning til Tjomlid.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-07-03 11.17.00.png

Oversiktskart som viser hvor det skal anlegges gang- og sykkelvei sammen med vann og avløpsledning.