Home>Kommunen>Nok er nok – kameraene kommer
Kommunen Nyhet

Nok er nok – kameraene kommer

Av Roald Larsen

Renovasjonsleder

IRS Miljø IKS

IRS Miljø, som har ansvaret for innhenting av avfall fra alle husholdninger, hytteavfall o.a. i våre fire kommuner, hadde håpet at oppfordringen selskapet gikk ut med i vår, ville bidra til at misbruk av hyttecontainerne ville avta. Denne sommeren har så langt vist at det aldri har vært verre enn nå.

Hele problemstillingen er kompleks ved at mange ikke benytter containerne og i stedet setter fra seg avfallet på bakken, selv om det er mye ledig kapasitet i containerne.

Annonse

Andre setter i fra seg hvitevarer, møbler, maling, sykler, bygningsmaterialer og mye annet som hører hjemme på et gjenvinningsmottak og ikke på et område som kun er ment for vanlig husholdnings-avfall fra fritidsboliger.

All denne forsøplingen som nå skjer ser ikke bare stygt ut, men er med og forurenser nærområdet både på og i jorda og i vann og vassdrag. Her havner det mye farlige kjemikalier som skulle vært levert på godkjent mottak og som utgjør en stor forurensningsfare da emballasjen både lekker og ofte er veltet når vi kommer for å tømme avfallet.

Det er dessverre ikke bare hytteeiere som gir blaffen og dumper på denne måten. Like mye er det fastboende og ikke minst næringsvirksomheter som f.eks serveringssteder, forretninger, håndverkere, bønder osv.

Ikke noe vakkert syn ved containerne ved GP.

Det som er mest urovekkende er at det viser holdninger til nærmiljøet og naturen som vi trodde tilhørte fortiden.

Med tanke på alle dem som prøver å håndtere avfallet på en skikkelig måte må jo dette være både nedslående og fortvilende.

Kapasiteten på containerne er langt i overkant av hva som er nødvendig for å dekke behovet til alle fritidsboligene i våre kommuner, det er misbruket som ødelegger for en god avfallshåndtering.

Om motivet for denne dumpingen er å spare noen kroner ved å slippe å oppsøke et godkjent mottak, eller om det er en lettvint måte å bli kvitt avfallet på, så er konsekvensen akkurat den samme.

IRS Miljø minner om at det etter Forurensningsloven er forbudt å sette i fra seg avfall på denne måten og at denne typen aktiviteter bør politianmeldes så ofte som mulig, gjerne med opplysning om registreringsnummeret på kjøretøyet som blir brukt.

Et annet moment ved dette misbruket er at mengde og type avfall nå medfører bortimot en dobling av antall innhentinger og at dette blir så kostbart at man nå må vurdere å øke avfallsgebyret for å kunne håndtere situasjonen økonomisk.

IRS Miljø kan selvsagt øke tømmefrekvensen enda mer enn i dag, men noen må til slutt ta regningen for dette. Selskapet skal ikke ta mer betalt enn at kostnaden ved innhentingen og behandlingen blir dekket, men nå er det ikke samsvar mellom utgifter og inntekter på denne delen av virksomheten.

Men det mest skremmende med dette er holdningen en del mennesker har til dem som bor i nær-området og de som bruker området til rekreasjon og naturopplevelser.

IRS Miljø har forsøkt å løse dette problemet på flere måter, bl.a. ved å låse containerlokkene for å begrense størrelsen på innkastet, men da blir lokkene brutt opp og ødelagt. Et slikt lokk koster 8 -9.000 kroner å kjøpe nytt og skifte ut.

Selskapet har også økt hentekapasiteten betydelig i håp om at man ville få en «topp» og at dette ville flate ut etter hvert. Men nå ser vi at folk blir mer og mer kreative i det å finne nye avfallstyper å slenge i fra seg, noe som artikkelbildet fra Tjørhom viser.

Vi er for tiden i en fase der vi ønsker flere nedgravde containere med begrensende innkast, men dette tar noe tid da vi må finne egnede tomter, få byggetillatelser og nødvendige økonomiske midler til å gjennomføre dette. Spesielt i Sirdal er det et skrikende behov for endringer i forhold til dagens avfallsordning og mye er på gang.

I mellomtiden innser selskapet at man må bruke samme virkemidler som i Austadvika i Flekkefjord der man har montert kamera med opptak. Dermed kan finne frem til miljøsynderen og presentere regning på tilkjøring, opprydning og deponering slik at forurenseren selv må betale for ugjerningen. Og det koster mer enn det smaker, det har noen i Flekkefjord fått erfare.

Selv om det fremdeles er noen som tror at de kan dumpe avfallet der uten at det får konsekvenser, så kommer de fort på andre tanker.

Problemet har vært spesielt stort i Sirdal denne sommeren og IRS Miljø vil umiddelbart begynne montering av kameraer alle steder der det er nødvendig. Overvåkingskameraer er allerede på vei inn til lager og de første blir montert like ovenfor GP-krysset på Tjørhom så fort det lar seg gjøre. De neste kommer fortløpende.

Kameraene er av en type som gjør nesten like gode opptak i mørke som midt på lyse dagen.

Dem vi nå klarer å spore med dette utstyret vil bli kontaktet og få en regning på opprydningen.

Opplysninger om overvåking og konsekvenser ved forsøpling vil selvsagt bli godt skiltet.

Så får vi håpe at dem det gjelder vil tenke seg om før de neste gang vurderer å dumpe avfallet ved hyttecontainerne.