Home>Kommunen>NVE-støtte til flomsikring på Tonstad
Kommunen Nyhet

NVE-støtte til flomsikring på Tonstad

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Sirdal kommune tilsagn om 16.9 millioner kroner eksklusive merverdiavgift i tilskudd for flomsikring av Tonstad sentrum. Tilskuddet utgjør 80 prosent av kostnadene for tiltaket.

Bakgrunn for saken

Sirdal fikk i 2018 tilsagn om tilskudd til planlegging og prosjektering av flomsikringstiltak. Tiltakene omfatter ;

1.Utvidelse av elveløpet under bru over Sira ved Tonstad (Fv 42). Det smale løpet under brua har oppstuvende effekt for området oppstrøms brua.

2. Flomverk langs vestsiden og østsiden av Sira. Planlegging og prosjektering utføres av Sweco as.

Tiltaket har et kostnadsoverslag på 21.112.335 kroner eksklusive mva.

Annonse

Begrunnelse for støtte

Med bakgrunn i årlige bevilgninger i statsbudsjettet forvalter NVE en tilskuddsordning der kommuner kan søke tilskudd til utredning, planlegging eller gjennomføring av fysiske sikringstiltak mot flom og skred og til miljøtiltak i vassdrag. Tilskuddsmidlene forvaltes i tråd med Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag. Dette regelverket er utarbeidet i henhold til reglement og bestemmelser for økonomistyring i staten og fastsatt av Olje- og energidepartementet.

Det følger av tilskuddsregelverket at NVE vil vurdere om tiltakene tilfredsstiller nærmere angitte tildelingskriterier. NVE skal prioritere tiltakene som har størst risiko og høyest samfunnsmessig nytte i forhold til kostnadene.

Det omsøkte tiltaket tilfredsstiller tildelingskriteriene for denne tilskuddsordningen ettersom kommunen søker om tilskudd til detaljprosjektering og gjennomføring av et fysisk tiltak for å redusere faren for skader fra flom på eksisterende bebyggelse. Tilskudd til utarbeidelse av forprosjekt ble gitt 2019.

NVE har vurdert denne søknaden opp mot andre innkomne søknader mottatt i 2019. Søknaden ble i første runde avslått på grunn av manglende budsjettmidler. Men etter endringer i Stortingets behandling av Revidert nasjonalbudsjett 19. juni 2020, har vi funnet grunn til å prioritere denne, både ut fra vurdering av nytte/kost og risikoen (faregrad og konsekvens). NVE finner at tiltaket har høy nytteverdi i forhold til kostnadene, og legger særlig vekt på at tiltaket vil gi økt sikkerhet til mange mennesker og beskytte store verdier.

NVE forutsetter at hensynet til krav i naturmangfoldloven og vannforskriften blir fulgt opp og ivaretatt i prosjektering og gjennomføring av tiltaket.

Vi understreker at vårt tilsagn ikke innebærer noen form for tillatelse til å starte bygging. Saken må avklares etter plan- og bygningslovens bestemmelser og bestemmelser i andre aktuelle lover. Vi gjør også oppmerksom på at kommunen selv må ordne forholdene til de private interessene som er berørt av tiltaket, herunder få rett til grunn der tiltaket skal plasseres. NVE vurderer ikke de privatrettslige forholdene ved gjennomføring av tiltaket.

Det følger av tilskuddsregelverket at tilskuddsmottaker normalt må dekke 20 prosent av kostnadene ved tiltaket. Omsøkte tiltak er et ordinært prosjekt og normalfordelingen er lagt til grunn.

Dersom kommunen ønsker å få dekket hele eller deler av egenandelen fra private som har nytte av sikringstiltaket med grunnlag i avtale eller i naturskadeloven § 24, er dette kommunens ansvar.

Mur langs brann- og redningsstasjonen; høydeforskjell fra topp mur og dagens terrengnivå på 0,6 til 0,8 meter.

Vilkår

Tilsagnet gis på følgende vilkår:

 1. Tiltaket prosjekteres og gjennomføres av foretak med kompetanse på fagområdet.
 2. Planlegging og gjennomføring av tiltakene tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven vannressursloven og andre aktuelle lovverk når det gjelder tillatelser, krav til saksbehandling og ansvarsrett og at privatrettslige forhold knyttet til tiltaket er avklart.
 3. Hensynet til naturmangfoldloven og Vannforskriften skal være ivaretatt.
 4. Kommunen tar ansvaret for framtidig tilsyn med og vedlikehold av anlegget.
 5. Ferdig plan med endelig kostnadsoverslag skal sendes NVE før arbeidet med gjennomføringen av tiltaket starter.
 6. Kommunen skal sende NVE en forventet utbetalingsplan for tilskuddet innen 1. oktober 2020, og varsle NVE hvis det blir endringer i utbetalingsplanen.
 7. Prosjektet må være igangsatt og bygging startet innen utgangen av 2020. NVE skal orienteres skriftlig om at bygging har startet. Sirdal kommune skal oversende halvårsrapporter på økonomi og fremdrift til NVE pr.:
  • –  1. oktober 2020
  • –  1. mai 2021
  • –  1. oktober 2021
  • –  1. mai 2022
  • –  1. oktober 2022

Halvårsrapporten skal i tillegg til status også inneholder forventet fremdrift og forventet forbruk neste halvår.

 1. Prosjektet må være sluttført og sluttregnskapet oversendt NVE innen 1. juni 2023.