Home>Kommunen>To vil drive kafe på Kvæven
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Illustrasjoner:2018-11-22 14.01.14.jpg
Kommunen Nyhet

To vil drive kafe på Kvæven

To firmaer har meldt sin interesse for å drive kafe på Kvæven etter at Smak i Sirdal har avviklet sitt firma. Formannskapet skal behandle saken på tirsdag og da spør rådmann Inge Hedenstad Stangeland om hvem det er som skal tildele ledige lokaler og fastsettelse av husleie ? Administrativt eller politisk ?

Innen fristen meldte ASVO og Sirdal Safari & Adventure AS (selskap under stiftelse) seg. ASVO har meddelt at man kan komme raskt i gang og at de planlegger å ha åpent også i ferier og helger.

For Sirdal Safari & Adventures AS er en etablering kanskje noe lengre fram i tid. Bak selskapet står Per Øyvind Grimsby og Roald Klungland. Sistnevnte har erfaring fra kafedrift på Ose i Setesdal. Selskapets forretningside er guidede turer med blant annet fiske og overnatting i Setesdal Vesthei Ryfylke og Frafjordheianeområdet. De tenker Kvæven som et utgangspunkt for sin drift. I dette bilde passer også kafedrift.

Bakgrunn for ønske om aktivitet
Kommuneplanens samfunnsdel om Sirdal Fjellmuseum/Kvæven


Gjennom et strategisk samarbeid mellom kommunen som eier og private næringsaktører skal Sirdal Fjellmuseum bli et fyrtårn i regionen med hensyn til formidling av natur- og kulturopplevelser. Utvikles som naturlig innfallsport til Setesdal Vesthei Ryfylke- og Frafjordheiane med Heibergheiane og Kjerag.
Sirdal Fjellmuseum er strategisk viktig for Sirdal kommune for målsetting om vekst og økt aktivitet i området. Sirdal kommune skal legge til rette for private aktører. Kommunen må ivareta langsiktige interesser knyttet til museumsdrift og turistinformasjon.

Husleie

Annonse

Det å prise næringsareal i Sirdal er vanskelig. Jfr. kjøp og salg av næringsareal og salg av bankbygget til Sirdal Mat og Brygghus AS. Erfaringstall for kommunal utleie er minimal. Sirdal kommune har intet ønske om å ødelegge det lille som er av privat utleie, samtidig som nyetablerte selskap ofte ikke har evne til å betale «Nord Jæren leie», «Markedsleie» eller hva vi nå velger å kalle det.

Erfaring før Kvæven og Tonstadhallen var blant annet den leie Tonstad Foto og Papir AS betalte i Tonstadhallen, den var på ca. kroner 200 pr kvadratmeter.

Etter samtale i administrasjonen ble leiepris på Kvæven og Tonstadhallen satt til kroner 400,- pr kvadratmeter pr. år, for så å stige til kr 600,- etter første hele driftsår. Deretter årlig økning på kr 50,- inntil man når kr 800,- pr kvm. I tillegg betales strøm og moms. Dette er lavt, men må sees opp mot pris og marked for næringsbygg i Sirdal.

Rådmannen har ingen innstilling til vedtak, for han vil først vite om dette er et administrativt eller politisk ansvar.