Home>Front>Bores og skytes i GP-krysset
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-08-06 07.40.52.jpg
Front Nyhet Samferdsel

Bores og skytes i GP-krysset

Fjellknausen vis-a-vis containerne bores og sprenges nå ned, for å gi masse til det nye GP-krysset med utfylling i Svartevatnet, opplyser Magne Tveiten, byggeleder i Agder fylkeskommune.

Målet med arbeidene er ny rundkjøring, bedre trafikkavvikling og en slakere bakke opp fra Svartevatnet til Tjørhomfjellet.

Agder Energi og Telenor skal også endre sine ledningsnett til å ligge i grøfter i bakken. Samtidig kommer ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 45 opp til Tjørhomfjellet.

Store steiner legges i bunnen av Svartevatnet i det nye krysset. Innerst er det ti meter, men det skal gå ut til 30 meters dybde Bertelsen & Garpestad som har oppdraget har anskaffet en gravemaskin med langarm, cirka 22 meter.

Foto; Deler av fjellknausen blir sprengt.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-08-06 07.31.27.jpgGravemaskinen med ny langarm er på plass ved utfyllingen av stein i Svartevatnet.

Via GPS vil føreren av gravemaskinen renske bunnen ned til fast fjell før det fylles på med store steiner. Kranen kan brukes ned til 20 meter, etter det må geologer komme og måle dybder og grunnforhold.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-08-06 07.45.05.jpg

Denne fjellknausen skal sprenges bort og nye nedgravde bosscontainere skal komme her.

Steinmassene får de fra fjellknausen som ligger like nord for Joker Sinnes. Der skal store deler av knausen sprenges bort. Når dette er ferdig skal det graves ned bosscontainere på stedet. Da blir det endelig slutt på dagens ordning med overfylte containere og boss som flyter omkring.

Agder Energi og Telenor holder også for tiden på med omlegging av høyspentledninger i luften. Disse skal legges i kabler i grøfter.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-08-06 07.31.41.jpg

Arbeidsbrakker er plassert i bakken fra GP-krysset til Beinesvatnet. Her skal det komme parkering for hyttene i området.

Der arbeidsbrakkene til Bertelsen & Garpestad er plassert, like ovenfor krysset på venstre side, skal parkeringsplassen utvides. I tillegg vil det komme en trafo for strøm der.

8 – 10 medarbeidere fra Bertelsen & Garpestad vil arbeide med dette prosjektet. I tillegg vil det være innleide maskiner og lastebiler i perioder. Arbeidet skal være fullført høsten 2021. Da skal de også ha lagt ny gang- og sykkelsti langs fylkesvei 45 opp til Tjørhomfjellet.

30.000 – 40.000 kubikkmeter fjellmasse skal fylles i Svartevatnet. Der skal det bli en stor haug som skal ligge og sige noe før steinmassen blir jevnet ut.

23.554.542 kroner lyder netto anbudssum (uten merverdiavgift) på. Det dyreste tilbudet var på 37.701.766 kroner og tilhørte Nordbø Maskin AS. Dette gjelder første byggetrinn med selve krysset.

Det er også lagt inn en opsjon på andre byggetrinn og der hadde Bertelsen & Garpestad også laveste pris med 10.267.000 kroner (netto). Det gjelder gang- og sykkelsti opp til Tjørhomfjellet.

Bompengeselskapet Ferde skal finansiere utbyggingen.

Prosjektet er delt i to. Første del tar for seg trafikkavviklingen i krysset med 200 meter gang- og sykkelvei langs fylkesvei 45 mot Tjørhomfjellet. Del to gjelder gang- og sykkelvei helt fram til Tjørhomfjellet.

GP-området skal bli det nye sentrumsområdet i Øvre Sirdal i henhold til målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel. Formålet med planen er å legge til rette for næringsutvikling i GP-området, som er et viktig knutepunkt i Øvre Sirdal. Sikre eksisterende og fremtidig næringsareal til ulike behov, samt videre drift av bensinstasjonen. Det legges også til rette for renovasjonsområde, infrastruktur samt forbedring av trafikkforholdene.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-08-06 07.34.41.jpg

Fjellknausen sett fra andre siden sammen med containerne for avfall som står på motsatt side.