Home>Kommunen>Foreslår avslag på klage
Kommunen Nyhet

Foreslår avslag på klage

Rådmann Inge H. Stangeland foreslår overfor Sirdal kommunestyres møte torsdag ikke å ta klagen angående båtopptrekk fra grunneier Tor Audun Tonstad til følge. Saken gjelder båtopptrekk i en uberørt del av strandsonen. Kommunestyrets vedtak fra 17. juni opprettholdes og vedtak om ekspropriasjon videresendes til Fylkesmannen i Agder for klagebehandling.

Kommunen vil gjerne starte arbeidet og har bedt fylkesmannen om tillatelse før ekspropriasjon er avgjort. Dagens båtopptrekk fra 1960 er bratt og lang og uegnet til formålet.

Kommunen har innen fristen mottatt en klage fra advokat Bjørgulv Rygnestad ved brev av 10. august på vegne av eier av gnr. 52 bnr. 94, Tor Audun Tonstad.

Advokat Rygnestad anfører i hovedsak fire klagegrunner:

  1. Tiltaket er ikke til mer fordel enn ulempe, jf. oreigningslova § 2. Det finnes andre alternativer som ivaretar formålet
  2. Saksbehandlingen er mangelfull
  3. Forholdet til naturmangfoldloven er ikke vurdert
  4. Ekspropriasjonsvedtaket er lite konkretisert

Rådmannen opplyser i klagebehandlingen til kommende kommunestyre at han har forståelse for at grunneier ser på denne løsningen som ett inngrep i verdier som er viktige for ham, men at han mener likevel at kommunen bør velge ekspropriasjon når kommunen ikke har lyktes med frivillig avtale.

Kommunen kan ikke se at det er grunnlag for å omgjøre kommunestyret vedtak av 17. juni 2020 om ekspropriasjon av nødvendige grunnrettigheter på eiendommen. Kommunen videresender klagesaken til fylkesmannen for klagesaksbehandling, konkluderer rådmannen .

Annonse

Nytt Båtopptrekk

  • Vi vil beklage ovenfor våre medlemmer at denne saken har tatt så lang tid og at det derfor har skjedd flere uhell siden vi først tok opp saken med Sirdal Kommune. Det verste uhellet som inntraff kunne endt med drukningsulykke på grunn av et livsfarlig båtopptrekk., sier Aadne Lindø, leder for Tonstad Båtforening.

Arealet som trengs for å få et brukbart opptrekk er kun ca 80 kvadratmeter. Dette er det grunneier ikke vil gi fra seg. Saken er behandlet i kommunen i to TLM-utvalg (med befaring) og med full enighet. Videre i to formannskapsmøter, også med full enighet. I kommunestyret ble det flertall mot 2 stemmer.

– Så til bakgrunnen til at grunneier nekter å avgi nødvendig areal. Som grunn fremhever han at han vil verne strandsonen. Om det hadde vært etterlatt et «skjemmende sår» i naturen kan vi forstå hans negative holdning, hevder Lindø.

  • Da hadde også både kommunen og båtforeningen vært enig med ham. I brev til kommunen, datert 2 april 2019 pkt 7, har Tonstad hevdet at båtopptrekket ikke vil ta seg godt ut på hans eiendom, sier LIndø. – Men i en privat befaring med undertegnede ble det fra Tonstads side fastslått at dersom opptrekket ble anlagt slik båtforeningen ønsket, ville dette ikke være til ulempe på hans eiendom.

Det henvises i en artikkel til at opptrekket kan bygges på Sira-Kvina sin eiendom. Hele havneområdet er en utfylling med masse fra da kraftstasjonen ble bygget. Det kan få store konsekvenser om man begynner å røre i disse massene.

Der båtene ligger er det ca 90-100 meter dypt. Derfor kan dette arealet ikke benyttes. Andre alternative løsninger som det henvises til er ved bryggen i Stronda og på Fintlandssiden. Vil ikke et båtopptrekk på begge disse stedene i strandsonen være mer skjemmende og mindre miljøvennlig?

Inngrepene her vil være mye større enn ved båthavna. I Stronda måtte man i tillegg til nytt opptrekk bygge parkeringsplass for biler. Vil grunneierne stille seg positive og avgi område til dette? Neppe.

Foto: Arealet til nytt båttrekk er ønsket fra dagens opptrekk (betong) og 50 meter til høyre til tre i strandsonen. 80 kvadratmeter er det snakk om.

Bilde under viser strandsonen. Da vil det nye båtopptrekk komme til høyre der veien kommer ned og til venstre der tre står nesten uti vatnet.