Home>Front>Seks brakker til Sinnes skule
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-14 09.01.18.jpg
Front Kommunen Nyhet

Seks brakker til Sinnes skule

Formannskapet i Sirdal vil neste torsdag behandle og godkjenne tilbud av seks brakker til skolebruk ved Sinnes skule. 698.000 kroner for 18 måneder er tilbudet etter at to anbud kom inn denne uken. Totalrammen for skoleprosjektet, nybygg og ombygging, er 28,5 millioner kroner.

Kommunen har også fått pris på forlengelse av leieperioden. Rigging er inklusive i prisen, men det vil påløpe 100.000 kroner for klargjøring til brakker. Dette forsøkes imidlertid delvis å løses med eget mannskap. Det skal tilkobles strøm og vann/avløp, og da vil firmaer kommunen har rammeavtaler med bli brukt.

Sirdal kommune har utarbeidet en ROS analyse for å kartlegge risiko og sårbarhet. Analysen har avdekket at det må etableres rutiner for snømåking av brakkene. Det er også utarbeidet en trafikkavviklingsplan.

Fremdrift

Enhet bygg og eiendom har bistått enhet skole med flytting. De lokalene som berøres i første omgang er nå tømt.

Entreprenøren har nå søkt om igangsettelsestillatelse på riving/bygging. Det har kommune gitt, men har satt som betingelse at det blir gjennomført en uavhengig kontroll av detalj- prosjektering. Entreprenøren har valgt en løsning hvor det skal brukes vanntett betong i ringmur, og at bygget heves, med unntak av der hvor nytt og gammelt bygg kobles sammen. Her legges det opp til en konstruksjon som ikke vil ta skade ved flom, selv om den ligger under nivået som kreves.

Annonse

Ungdomsskoleelevene flytter, som bestemt, ned til Tonstad. Barneskoletrinnet, 34 elever på Sinnes skule, tilpasser seg i en kort periode fra skolestart til brakkene kommer i september, blant annet ved å bruke gymsalen som klasserom. Rådmannen forsøker å få fremskyndet montering av brakker.

Arbeidstilsynet og Lister miljørettede helsevern skal også formelt godkjenne brakkeløsningen, men det er ventet at dette vil gå greit, eventuelt med mindre justeringer. Det er ventet at kommunen kan starte arbeidet på Sinnes skule nå i august.

Rådmannen har valgt å dele opp saksgangen i to saker, fordi den juridiske vurderingen er unntatt offentligheten. Det er imidlertid ingen grunner for at informasjonen i statusrapport 3 ikke skal være kjent.

Foto: I forlengelse av denne skolebygningen kommer de seks brakkene på fotballbanen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-08-14 kl. 08.47.37.png

Rødt viser byggeområdet som skal avskjermes. Blått viser transportplan og de seks hvite brakkene i enden av fotballbanen. To innganger er markert i grønt til gymnastikksal.

Økonomi

Samlet sett er prosjekt Sinnes skule underfinansiert. Det ble avsatt 1,5 million kroner politisk som skulle tas fra Enova tilskuddet. Tilskuddet ble på 630.000 kroner, og kommunen har 870.000 kroner mindre enn tiltenkt i reserve.

Det planlegges nå å bruke brakker som midlertidig skoleløsning. Dette er ikke det billigste alternativet, men allikevel et godt alternativ når hensynet til elever og lærere blir vektlagt høyt.

Kommunen har sammen med ekstern byggeleder igjen sett på kostnadsrammen på prosjektet. Den eksterne byggelederen anbefaler at det settes av tilstrekkelig midler i reserve.

Ekstern byggeleder anbefaler at det ideelt sett burde vært satt av 3 millioner kroner i reserve (10%). Det er vanlig at det dukker opp nye uforutsette utgifter på prosjekter. Sinnes skule er et ombyggingsprosjekt, delvis på en gammel bygningskropp. Selv om det er gjort en kvalitetssikring av prosjektet, viser erfaring at det vil påløpe kostnader som i dag ikke en kjent. Utgifter til ekstern byggeleder og leie av midlertidige skolelokaler er 2 eksempler på kostnader som kommer i tillegg til selve byggekostnadene.

Rådmannen finner det derfor fornuftig å gjenta at kommune har fått et avvik på snørasproblematikken på Sinnes skule fra arbeidstilsynet. Dette er en sak kommune må løse, og som det nå jobbes med å komme opp med en løsning på. Sikring av de delene av bygget som ikke er berørt av denne ombyggingen, vil koste penger. Rådmannen vil komme tilbake til dette når en løsning på problemet er på plass.

Det er ikke avsatt midler til inventar i prosjektet.