Home>Næringsliv>Utvider næringsområde på Fintlandsmonan
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-08-20 kl. 09.44.37.png
Næringsliv Nyhet

Utvider næringsområde på Fintlandsmonan

Sirdal formannskap vedtok torsdag å utvide næringsområde på Fintlandsmonan (øst for fylkesveien) på Tonstad. Kommunen betaler Lars Tore Helleren 60 kroner pr kvadratmeter, pluss 200.000 kroner for 24 dekar, 1.640.000 kroner.

Kommunen har siden i vinter vært i kontakt med potensielle etablerere som ønsker å starte virksomhet i Tonstadområde. Flere steder er vurdert, Fintlandsmonan har pekt seg ut som det ideelle stedet for etablering.

På bakgrunn av henvendelser er det ført forhandlinger med grunneier Helleren. Utgangspunktet for pris fra kommunen var kroner 45,- pr kvadratmeter, som var prisen tilbake i 2008. Dette beløpet er i 2020 kroner 57,- (indeksregulert). For å få en smidig og rask avgjørelse fremmet Sirdal kommune tilbud om kroner 60,- pr kvadratmeter.

Forhandlingsmotpart mente dette var for lavt og satte fram krav om ytterligere kompensasjon som følge av at han mister leggeplass for tømmer. Det ble etter hvert enighet om å kompensere for dette bortfallet med kroner 200.000,- slik at arealet erververs for kr 1.440.000,- (kroner 60 pr. kvm) + kroner 200.000,- altså kroner 1.640.000,- Dette er beløp kan bli noe justert etter endelig oppmåling. I tillegg opprettholdes selgers rettigheter hva angår adkomst til elven.

Dagens næringspark er fylt opp. Det er konkrete planer om etablering om ny virksomhet i området og det er derfor, på kort sikt, viktig å har tilgjengelig næringsareal. På sikt vil tilgjengelig næringsareal, erfaringsmessig, tiltrekke seg ny virksomhet. Dette gjør at den investering Sirdal kommune nå foretar vil kunne generere aktivitet og arbeid de neste årene.

Kart: Utvidelsen av Fintlandsmonan kommer i nordre del av næringsparken, mellom fylkesveien og elva.

Annonse