Home>Nyhet>Forskuttering av gang- og sykkelvei
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-19 11.35.31.jpg
Nyhet Samferdsel

Forskuttering av gang- og sykkelvei

Sirdal kommune bidrar med forskuttering av 4 millioner kroner til delprosjekt II, gang- og sykkelvei, fra GP-krysset til Tjørhom-fjellet. Det forhandles frem økonomiske bidrag i utbyggingsavtaler for tilbakebetaling av kommunal forskuttering.

Rådmann Inge H. Stangeland foreslår dette overfor formannskapet, som skal behandle saken på torsdag. Det er en opsjon på bygging av ca. 700 meter gang- og sykkelvei videre til Tjørhom-fjellet. I første del, er det med 200 meter gang- og sykkelvei fra rundkjøringen i GP-krysset. Nå er det resten opp til Tjørhomfjellet som skal finansieres. Opsjonen er på 17 millioner kroner og frist for å løse inn opsjonen er 1. oktober 2020.

Finansiering av opsjonen skjer med 8,9 millioner kroner fra bompenger, 1,5 millioner kroner fra Agder Fylkeskommune, merverdikompensasjon på 2,6 millioner kroner og Sirdal kommune sin andel på 4 millioner kroner. Sirdal kommune vil finansiere sin andel via rekkefølgekrav hvor hytteutbyggere må betaler 20.000 kroner for hver hytte som bygges. Dette vil da dekkes inn ved utbygging av 200 hytter.

Gang- og sykkelvei på strekningen GP-krysset til Tjørhom-fjellet er et viktig trafikksikkerhetstiltak for de mange besøkende til Tjørhom-fjellet og fritidsboligene i området. Tjørhom-fjellet har de siste årene utviklet sin virksomhet til å gjelde store deler av året.

Forslaget til finansiering innebærer en kommunal forskuttering av midler til gang- og sykkelveien og at senere vedtatte rekkefølgekrav i reguleringsplaner og utbyggingsavtaler skal dekke opp forskutteringen. Ettersom gang- og sykkelveien bygges allerede neste år er det usikkert om det er aktuelt å legge inn rekkefølgekrav på noe som allerede er under bygging/er bygget. I tillegg kan betalingsviljen til utbyggere i frivillige utbyggingsavtaler være redusert når tiltaket blir bygget uten at dette får konsekvenser for fremdriften i nye utbygginger av fritidsboliger. Et sannsynlig resultat av dette er at kommunal forskuttering av midler til gang- og sykkelveien blir et permanent kommunalt anleggsbidrag.

Kommunale bidrag til anlegg som kommunen ikke selv skal eie må dekkes over driftsbudsjettet.

Annonse

Prinsipielt kan det stilles innvendinger mot at kommunen skal dekke investeringer som gjelder fylkesveier, men samtidig kan dette føre til at lite skjer i viktige prosjekter for kommunens innbyggere, næringsliv og mange fritidsinnbyggere. Det er ikke gitt at gang- og sykkelveien blir bygget om ikke tilbudet som nå foreligger blir benyttet.

I utgangspunktet er dette en sak som krever kommunestyrebehandling, men fristen for utløsning av opsjonen om delprosjekt II løper ut før neste kommunestyremøte. Formannskapet avgjør selv om det vil sende saken videre til kommunestyrebehandling eller ta forbehold om kommunestyrets godkjenning av kommunal forskuttering.

Foto: Fylkesvei 45 vil få gang- og sykkelvei fram til Tjørhomfjellet, som ses i bakgrunnen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-19 11.34.53.jpg

Gang- og sykkelvei fra GP-krysset til Tjørhomfjellet skal opparbeides langs fylkesvei 45.