Home>Hytter>God prosess med VA-anlegg
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-11 10.24.47.jpg
Hytter Nyhet

God prosess med VA-anlegg

Vi er nå inne i en god prosess med å få realisert VA-anlegg fra Flesebekk til Donsen. Vi skal kommende uke ha en runde om trasevalg og anbud for prosjektering, sier Alf Sevild, leder for Solheimdalens Velforening, til Sirdalmedia.

Velforeningen har nå fått avklart en del spørsmål med Sirdal kommune. I tillegg har grunneierne, sammen med Solheimdalens Veilag, stilt seg positive til prosjektet.

Det lokale rørleggerfirmaet Modalsli, sammen med Sør Norsk Vann og Avløp, ser på mulighetene for å prosjektere anlegget på denne strekningen. 130 medlemmer av Velforeningen er berørt av dette prosjektet.

Kommunestyret har gitt Solheimdalens Velforening lovnad om delfinansiering med 50 prosent under følgende frister:

  1. Vann og avløp på strekningen Flesebekk – Donsen må være ferdig prosjektert og innsendt til Sirdal kommune for godkjenning innen 01.01.2021. Planen må også inneholde kostnadskalkyle. 
  2. Prosjektet må være ferdigstilt innen 01.11.2022. Med dette menes hovedledninger for vann og avløp med alle tekniske installasjoner på strekningen. 

3.Delfinansiering bortfaller dersom ikke fristene i pkt 1 eller pkt 2 overholdes. 

Rådmannen har tidligere uttalt at det er fordelaktig å få etablert en felles vann- og avløpsledning i området. På denne måten kan en sikre god vannforsyning og håndtering av avløpsvannet for fremtiden.

Annonse

Sevild uttaler at de har en stram framdriftsplan. Han regner med at traseen vil komme langs veien. VA-ledningene skal ikke utløse brøyting av veien.

Vannprøver viser økende forurensning i området. Miljømessig er det ingen hyggelig utvikling. Alle medlemmer er positive til å få kommunalt vann og kloakk lagt inn i hyttene. Dette viser en spørreundersøkelse som er gjennomført tidligere.

Foto: Trasevalg blir sannsynligvis på utsiden av veien oppover til Donsen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-09-11 kl. 16.29.08.png

VA-anlegg for de 130 medlemmene er velkommen.