Home>Front>Sterk kritikk av lege og kommunen
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-03 20.36.57.png
Front Nyhet

Sterk kritikk av lege og kommunen

Tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Agder angående den gravide kvinnen fra Sirdal som ble forsøkt tvangsinnlagt, er nå oversendt til Statens Helsetilsyn. Den inneholder sterk kritikk av kommunelegen i Sirdal og ledelsen i Sirdal kommune.

Kvinnen måtte gå i dekning 15. mai etter feilaktig å ha blitt beskyldt for å være alkoholiker.

Når saken oversendes til Statens Helsetilsyn, understreker det alvoret i saken. De skal nå gjennomgå saken og eventuelt avgjøre brudd på helselovgivningen da kommuneledelsen akuttbestemte å tvangsinnlegge kvinnen på et avrusningssenter.

Nå sendes saken videre til Statens helsetilsyn. Helsetilsynet skal avgjøre om kommuneledelsen brøt helselovgivningen da det ble akuttbestemt å tvangsinnlegge kvinnen på et avrusningssenter. Fylkesmannen har også bedt Helsetilsynet vurdere om det skal fattes administrative vedtak mot kommunelege Siril Hermansen.

  • Mine klienter er av den oppfatning at det kun er de alvorligste sakene som sendes Statens Helsetilsyn for vurdering av reaksjon, slik Fylkesmannen har gjort, sier advokat Monica Moan, som representere den gravide kvinnen og hennes kjæreste, Lars Enok Wang.

Fylkesmannen mener i rapporten at Sirdal kommune har opptrått feil på flere områder.

  • Kommunen hadde ikke foreliggende rutiner eller prosedyrer for tvangsvedtak etter helse og omsorgstjenesteloven.
  • Kommunen ga mangelfull veiledning til legen, som henvendte seg for nødvendig bistand.
  • Kommunen foretok ikke selv noen selvstendige vurderinger av sakens fakta utover å støtte seg til legens opplysninger.
  • Kommunen søkte ingen samhandling med aktører som hadde vært i kontakt med pasient og pårørende.
  • Kommunens vedtak av 15. mai mangler en begrunnelse for hvorfor hastevedtak fremfor ordinært vedtak var nødvendig.

Også legen har ifølge Fylkesmannen i Agder begått feil.

Annonse

  • Mangelfull systematisk kartlegging av pasientens alkoholbruk.
  • Feilaktig tolkning og bruk av PEth-prøve (prøve som måler stoffet fosfatidyletanol, et stoff som dannes ved alkoholbruk og som kan spore omfang av bruken flere uker tilbake, journ. anm.).
  • Mangelfull journalføring.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-01 16.47.09.jpg

Advokat Monica Moan.

Den gravide kvinnen forlot Norge i juni og reiste hjem til sitt hjemland. Kjæresten bor og jobber i Sirdal. Den gravide kvinnen fikk i vår mistanke om at hun var gravid og oppsøkte derfor Wangs fastlege, Siril Hermansen på Tonstad, for å ta en graviditetstest den 22. april.

En traumatisk hendelse som den gravide hadde opplevd i sin jobb for to år siden, hadde ført til at den gravide kvinnen hadde drukket noe mer alkohol enn normalt i en periode. Dette fortalte kvinnen legen under første besøk på legekontoret. Dette var et tilbakelagt kapittel for lenge siden.

Etter den samtalen slo legen til og det førte til kommunens hastevedtak 15. mai om tvang for å kunne sende kvinnen til avrusning.

Kjæresteparet gikk i dekning. Alle prøver viste at kvinnen ikke hadde et alkoholproblemer, som påstått.

Statens helsetilsyn avgjør nå saken og alle venter i spenning på svaret.