Home>Front>Underfinansiert skoleprosjekt
Front Kommunen

Underfinansiert skoleprosjekt

Prosjektet Sinnes skule er fremdeles underfinansiert. Ekstern byggeleder har anbefalt at det burde vært avsatt 3 millioner i reserve (10%). Rådmann Inge H. Stangeland ser på sparetiltak, sammen med entreprenør, for å få kostnadene noe ned fra basiskostnaden på 27,3 millioner kroner. Administrasjonen har laget en statusrapport som formannskapet skal drøfte torsdag 24. september.

Torsdag ble såler til nybygget støpt og i dag ble forskalingen revet. Over helgen skal ringmuren forskales og støpes. Målet er å få bygget tett før snøen kommer. Bilstad Bygg kjører på med lengre dager og flere folk for å hente inn forsinket byggestart.

Brakkene er foreløpig ikke kommet på plass. Det er derfor trangt for lærere og elever. Brakkene kommer 21. september og blir montert i neste uke. Skolene skal ta i bruk brakkene 28. september.

Endringsmeldinger

Kommunen har bestilt tilbud på PLIVO-løsning, tilsvarende den som nå prøves ut ved Tonstad skule. Rådmannen har purret på dette tilbudet. Når tilbud er mottatt, vil saken bli forelagt formannskapet som en anbefalt endringsmelding.

(En PLIVO-aksjon defineres som en pågående situasjon hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende vold med våpen / farlige gjenstander mot flere uskyldige personer, og hvor politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere gjerningspersonen(e) for å redde liv og begrense skade.)

Annonse

Rådmannen har særlig lagt trykk på entreprenør for å få de etterspurte beregningene for snølast på det gamle bygget. Kommunen har et avvik hos arbeidstilsynet, og nå, etter gjentatte purringer til Bilstad bygg as, er kommunen blitt lovet at disse beregningene skal komme i løpet av uken.

Sparetiltak

BB har med snørydding av anleggsplass. Denne kosten kan trekkes ut om byggherre ønsker å videreføre sin rammeavtale. Nå under bygging blir jo dette også en besparelse for byggherre siden det blir mindre arealer å brøyte enn normalt. Derfor, om en velger å ta denne, så blir brøytebudsjettet samme som tidligere år, men en besparelse fra Bilstad Bygg.

Konklusjon: Brøytekostnaden er 2 delt, beredskapsbidrag (som er fast) og timepris på faktisk kostnad. Bilstad bygg må komme opp med et beløp i prisavslag slik at kommunen kan få vurdert dette opp mot deres ekstrakostnad.

Bilstad Bygg benytter noen lokaler som spise og møterom, samt noen pulter og stoler. Må bli enige hvilke priskonsekvens dette skal få.

Det kan ses på gjenbruk av utstyr. Ytterdørene er relativt nye og tanken er å benytte denne om igjen som ny inngang til kunst og håndverk. Det er også tatt vare på en del vasker og annet som kan vurderes gjenbrukt.

I kontrakt er det medtatt en del fast inventar som bokhyller, tavler osv. Her kan det tas en runde og se på om alt er nødvendig, om noe kan kuttes, eventuelt gjenbrukes.

Det er medtatt solskjerming i form av screens på alle fasader mot sør og vest. På fasade i nord vest vil sola trolig ikke komme før utpå ettermiddagen. Da er det ikke lenger undervisning i disse klasserommene. Det vil være noe å spare på å droppe solskjerming i klasserom her. Kan også vurderes droppet i 2. etasje for kontor til lærere. Men vi antar at lærere ofte sitter her utover kveldene og kan derfor være fornuftig å beholde solskjerming i 2.etg. Skolen ønsker ikke at denne solskjermingen tas ut.

Når det gjelder besparelser fra de forskjellige fag, så har vi ikke noen god oversikt pr.idag. Men det kan veldig godt hende at det dukker opp underveis i prosessen at ting kan utgå/ endres/ fjernes.

Pris på oppfylling av terreng er kraftig redusert etter at rådmannen stilte spørsmålstegn ved kalkylene. Det er en kostnad som kommunen skal ta uten videre.

Flytting av ventilasjonsanlegg/bruk av gammelt aggregat. Det har vært vurdert at gammelt aggregat ikke kan brukes i ny del. Videre har det vært vurdert at nytt aggregat skal settes i 3 etasje fremfor kjeller. Her vil det komme et fratrekk som foreløpig ikke er prissatt.

Det vurderes nå energibrønn vs. filterbrønn.
Foreløpige kalkyler viser store mengder returvann fra filterbrønn, og dette kan gi utfordringer å få bort. Usikkerhetsmomentet knyttet til om en kan finne fjell i grunnen.

Listen er ikke fullstendig. Det er forventet at det vil komme tiltak som kan utløse både fratrekk og tillegg i den videre prosessen. Dette er en ombygging, og erfaring tilsier at det må tas stilling til funn og hendelser underveis.

Foto: Sålene til nybygget ble støpt torsdag.