Home>Front>Fullfører ikke gang- og sykkelveien
Et bilde som inneholder utendørs, gress, sitter, mann Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Fullfører ikke gang- og sykkelveien

Med knappest mulig flertall, 10 – 9, vedtok Sirdal kommunestyre torsdag å ikke fullføre gang- og sykkelveien mellom Tonstad skule og Tjomlid. Nå blir det bare gang- og sykkelvei fra Asvo-området til Tjomlid.

Flertallet ville ikke være med å bevilge 3,5 millioner kroner til dette prosjektet, som var en opsjon 2. Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre mente det ikke var økonomi til å fullføre den siste etappen, til tross for at Agder Fylkeskommune hadde bevilget minimum 1 millioner kroner og at Risa i reforhandlinger hadde redusert prisen med 0,9 millioner kroner.

Mindretallet med Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti ville gjerne gjennomføre siste etappen også, slik at hele strekningen fikk ny gang- og sykkelvei. Å utsette dette vil bare fordyre prosjektet når det skal tas opp igjen en gang i framtiden, mente mindretallet.

Det var enighet om at pumpestasjon på avløpsledning kuttes til fordel for ombygging av trasé på fylkesveien, slik at den kan få selvfall på ledningen. Midler planlagt brukt til pumpestasjon brukes til alternativ løsning med bygging av selvfall.

Kommunestyret bevilget 500.000 kroner til ekstrakostnader av 300 meter til å bedre trafikksikkerheten på bakketoppen av fylkesveien. Dette er kostnader som ikke er nødvendige for å oppnå selvfall på vann og avløp (VA) og dermed ikke kan inngå i allerede avsatt ramme på VA. Det jobbes videre med å forsøke å få kostnader til slitelaget (asfalt) på fylkesveien dekket av fylkeskommunen.

Både Thor Jørgen Tjørhom (sp), Isak Liland (h) og Rolf M. Hompland (kr.f) talte sterkt for å fullføre strekningen i denne omgang. Infrastrukturen er tilrettelagt og de hevdet at det kunne bli dobbelt så dyrt å ta det opp igjen senere. Det ble gitt mye ros til kommunens administrasjon og Veivesenet for at de hadde kommet fram til så gode løsninger.

Annonse

  • Ikke la en «stubbe» stå igjen, sa Hompland.

Rolv Guddal (ap) ville prioritere økonomisk styring i dette prosjektet. Han minnet om at det var andre adkomstmuligheter gjennom boligfeltet for å ha god trafikksikkerhet.

Ordfører Jonny Liland (ap) mente bestemt at de gjør noe for trafikksikkerheten. De bygger nå gang- og sykkelvei til Tjomlid og fra GP-krysset til Tjørhomfjellet. – Vi har ikke penger til alt, sa ordføreren.

Foto: Flertallet vil avslutte gang- og sykkelveien ved Asvo-området.

Et bilde som inneholder utendørs, gress, bilvei, snø

Automatisk generert beskrivelse

Risa er kommet godt i gang med arbeidene med ny gang- og sykkelvei og VA-anlegg oppover til Tjomlid.