Home>Kommunen>Generasjonsskifte de neste årene
Et bilde som inneholder bilvei, utendørs, bygning, skilt Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Generasjonsskifte de neste årene

53 Årsverk av de ansatte i Sirdal kommune er over 60 år. Det betyr et generasjonsskifte de neste 1 – 5 årene. Gjelder spesielt innen sentraladministrasjonen, deler av teknisk drift og deler av enhet bygg og eiendom.

Dette kommer fram av en oversikt rådmann Inge H. Stangeland har laget på bestilling fra kommunestyret. Totalt er det 270 årsverk i kommunen. I tillegg kommer timelønnede brannmannskaper, 4-5 lærlinger, sommerjobb på ungdom og timelønnede i mindre engasjementer.

Foto: Kommunen forventer generasjonsskifte de neste årene.

Et bilde som inneholder gress, utendørs, fjell, felt

Automatisk generert beskrivelse

Pleie og omsorg har 20 medarbeidere over 60 år. Her ser vi Sirdalsheimen.

Enheter som pleie og omsorg og barnehage har hatt en del ansatte som har gått av med pensjon de siste foregående årene. Medarbeidere over 60 år innen pleie og omsorg utgjør 20 ansatte. Det er den største gruppen. Samlet oversikt over årsverk er «rensket» for vikarer fra svangerskapspermisjoner, langtidsfravær o.l.

Flere enheter og avdelinger står foran et generasjonsskifte de neste par årene. Det er vanskelig å anslå når enkeltansatte vil velge å gå av med pensjon, men signaler fra ansatte tyder på at flere vil gå av med pensjon de neste par årene spesielt innen deler av sentraladministrasjonen, teknisk drift innen vei og park og bygg og eiendom innen «vedlikeholdsgruppa/byggdrifter 1».

Annonse

Det er naturlig å vurdere om alle som går av med pensjon de neste årene skal erstattes. Det er viktig å utrede konsekvensene av nedbemanning tidlig slik at arbeidsprosesser, overføring og bygging av kompetanse, organisering, bruk av teknologi, tilpassing av oppgaver (eksempelvis bygningsmasse og veier) kan tilpasses en justering av bemanningen i kommunen, skriver rådmannen.

Konklusjon

Oversikten over årsverk i kommunen og fordeling av disse er et viktig grunnlag for styringen av kommunen både når det gjelder økonomi og tjenester, herunder behovet for fremtidig arbeidskraft. Oversikten oppfyller kommunestyrets retningslinjer/bestemmelser for budsjett 2020.

Avdeling Totalt Over 60 år

Rådmann med stab +

Øygardhedler 23,40 5,60

Arealenheten 10,00 1,00

Pleie og omsorg 70,50 20,00

Helseenheten 35,01 6,00

Teknisk drift 15,00 4,00

Skolene 48,00 7,34

Barnehager 31,92 0,60

Kultur 12,44 0,85

Bygg og eiendom 23,47 7,82

Sum 269,74 53,21