Home>Front>Planene for 2021 for vann og avløp
Et bilde som inneholder utendørs, gress, transport, vann Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen

Planene for 2021 for vann og avløp

Tiltaksplanen for 2021 for vann og avløp er nå lagt fram for utvalget teknikk, landbruk og miljø (TLM) til godkjenning i neste møte neste tirsdag. Det har en ramme på 45 millioner kroner.

Hovedplan for vann og avløp ble vedtatt i kommunestyret i 2019. I hovedplanen er det utarbeidet en samlet handlingsplan med kalkyler for de tiltakene en har oversikt over på det tidspunktet planen ble utarbeidet. I handlingsplanen inngår en tiltaksplan med oversikt over hvilke tiltak som skal utføres de nærmeste årene.

Tiltaksplan revideres årlig og vedtas for påfølgende år i forkant av budsjettbehandlingen hvert år.

Status

Status for prosjektene som ble vedtatt for 2021 er som følger:

  1. Oppgradering Sinnes vannverk. Ferdigstilles 2020
  2. Skifte VA ledninger Rolf Tonstad veg. Ferdigstilles 2020
  3. Oppgradering Haughom vannverk. Påbegynnes 2020. ferdigstilles 2021.
  4. Oppgradere VA ledninger Degodden – Kvæven . ferdigstilles 2020.
  5. Deknen boligfelt. Delfinansiert prosjekt. Ferdigstilles 2020/2021.
  6. Knausane boligfelt. Delfinansiert prosjekt. Ikke påbegynt. Videreføres i 2021.
  7. Oppgradering pumpestasjoner Vesttun og Myraleitet. Fullført.
  8. Oppgradering pumpestasjon Heggdal fullført.
  9. Oppgradering pumpestasjon idrettsbanen fullført.

Tiltaksplan 2021

Annonse

Tabellen viser planlagte tiltak for 2021 og tiltak som planlegges i 2022 og senere.

Det er noe usikkerhet om tidspunktet for når utbetaling av de delfinansierte prosjektene boligfelt Deknen og boligfelt Knausane vil skje. En velger derfor å ta disse med videre fra tiltakslisten 2020 til tiltakslisten 2021. Boligfelt Deknen er under utførelse, mens det er usikkerhet forbundet med når boligfelt Knausane kommer til utførelse.

I tillegg til tiltak beskrevet i hovedplanen legges fremføring av vann og avløp fra Fintlandsmonan til Tjomlid og delfinansiering VA Flesebekk – Donsen inn i tiltakslisten for 2021. Disse er politisk behandlet og vedtatt i egne saker i 2020.

Tabellen nedenfor viser planlagte tiltak i 2021 og tiltak som planlegges i 2022 og senere.

Foto: Oppgradering av avløp fra Degodden til Kvæven.

Prosjekt 2021 2022->
Vannforsyning
VL Fintlandsmonan – Tjomlid 3000
Utskifting VL Yttregarden 500
Nytt høydebasseng Solheimsdalen 700 m3 5 500
Boligfelt Knausane delfinansiering 6000
Boligfelt Deken delfinansiering 900
VL flesebekk – Donsen, delfinansiering 6000
4134 Ny vannledning Sinnes 815m ø225 2500
xxxx Vannledning ø180 Myraleite- Svartevann for brannvann 1500
4113 Vann. Utbedre lekkasje kummer og ledninger. 1000 1000/år
UV Haughom Vannverk 600
4144 Oppdimensjonering Tonstad vannverk 2 500
4148 Høydebasseng Tonstad vv på Gatneskil 400m3 4000
4151 Ny 160mm vannledning til Gatneskil HB , 1,1 km 2000
Vannledning fra Gatneskil til N5 Ertsmyra 600 m m pumpstasjon 2000
Utvidelse av brønner og ledninger Øksendal 700
4152 Vannledning nedre del av Josdal 2000
Vannledning til næringsområde N7 1600
Reservebrønn med kapasitet fra 10 l/Suleskard vannverk 400
Sum vannforsyning 18 000 25 700
Avløp
SP Flesebekk – Donsen delfinansiering 6000
SP Fintlandsmonan – Tjomlid 3000
Oppgradere Øksendal renseanlegg 700
Sanere pumpestasjon Rolf Tonstad veg 1500
Avløpsanlegg til næringsområde N7 1 1600
Nytt avløpsanlegg for Haughom 3500
Avløpsledning til Josdal med pumpestasjon 2600
4127 Nye pumper Suleskard pumpestasjon 800
xxxx Nye pumper Fidjeland pumpestasjon 800

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Tiltaksplan for 2021 er utarbeidet på grunnlag av gjeldende hovedplan for vann og avløp. Etter søknad fra Solheimsdalens vel om forlenget frist for delfinansiering VA på strekningen Flesebekk – Donsen, vedtok kommunestyret i sak 20/39 å gi forlenget frist for å gjennomføre dette prosjektet. Det er fremdeles ikke klart om det lar seg gjøre å gjennomføre prosjektet, men det jobbes nå med sikte på å få det realisert. Prosjektet er på grunn av dette lagt inn igjen i tiltaksplanen.

I tillegg til hovedplanens prosjekter er det også i 2020 vedtatt å bygge vann og avløp fra Fintlandsmonan til Tjomlid.
Prosjektene som er planlagt utført i 2021 har en samlet kalkulert kostnad på om lag 45 millioner kroner.

Et bilde som inneholder utendørs, bygning, hus, sitter

Automatisk generert beskrivelse

Oppgradering av Sinnes Vannverk fullført.