Home>Kommunen>Bemanningsjustering, er det rett veivalg ?
Et bilde som inneholder gress, utendørs, fjell, felt Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Bemanningsjustering, er det rett veivalg ?

Debattinnlegg av Stian Hiim

Hovedtillitsvalgt, Norsk sykepleierforbund

Sirdal kommune

I sitt forslag til økonomiplan legger rådmannen i Sirdal opp til en justering av bemanning innenfor sektor pleie- og omsorg for å finansiere et økt behov ved en annen enhet. Justeringen skal tilsvare omtrent 1,1 til 1,3 årsverk. Norsk sykepleierforbund Sirdal har i drøftingsmøte med rådmannen påpekt at vi opplever det som uheldig å redusere tjenestene til en brukergruppe for å finansiere tjenestene til en annen.

Statistikk og befolkningsframskrivinger for Sirdal viser at det vil bli færre av de eldste eldre i de kommende år. En bemanningsjustering slik rådmannen foreslår kan derfor fremstå som en fornuftig forvaltning av ressurser, hvis en ser bort fra det vi som utøvende helsearbeidere i en årrekke har fremhevet. Det kan ikke bare være belegg som er gjeldende. Det er bare de sykeste og de med størst behov for heldøgns pleie, omsorg og medisinsk oppfølging som blir tildelt plass ved sykehjem.

En må derfor vurdere helhetsbildet. Hvor arbeidsbelastning, pleietyngde, det individuelle behovet til tjenestemottakeren og kvaliteten på tjenesten styrer bemanningen. Mens andre kommuner gjør forsøk med å øke grunnbemanningen for å møte dagens krav til tjenestene, vil altså Sirdal gå motsatt vei.

Annonse

Kommunen er forpliktet gjennom verdighetsforskriften, til å sørge for at tjenestene legger til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte et verdig og meningsfullt liv som samsvarer med deres behov. Tjenestetilbudet «skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel» i tillegg skal det stadig med avanserte medisinske behovet til hver enkelt ivaretas. Livet på et sykehjem eller som mottaker av hjemmetjenester skal preges av en garanti som sikrer at den enkelte har et tilbud tilpasset deres behov.

Sykepleiere, hjelpepleiere og andre som jobber innen eldreomsorgen sørger for at de som mottar tjenester får et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider. De får hjelp til å leve mest mulig normale liv, med normal døgnrytme. De får gåturer og sykkelturer ut i lokalområdet. Vi hjelper til når eksistensielle spørsmål preger hverdagen, vi hjelper mennesker til å bevare sin mulighet til å fungere i hverdagen, vi habiliterer og rehabiliterer. Vi tilbyr faglig forsvarlig oppfølging for å sikre kontinuitet i behandlingen, og når livet ebber ut gir vi lindrende behandling og hjelper vi den enkelte til en verdig død.

Vi som jobber som sykepleiere i Sirdal kommune kan nok klare en nedbemanning til. Vi SKAL fremdeles sørge for at verdighetsgarantien er i fokus. Vi vil gå til vår jobb hver dag, hele året med en bevissthet om at også i dag påvirker jeg livet til menneskene jeg er der for. Vi vil fortsatt ta samtalene om livet og døden, vi vil hjelpe når en ikke lenger kan spise selv, vi vil gå tur og vi skal rehabilitere.

Vi frykter derimot at en nedbemanning vil ta fra oss den strengt nødvendige tiden vi trenger for å være helt og holdent til stede i situasjonen når den enkelte trenger oss. Norsk sykepleierforbund Sirdal ber politikerne i kommunestyret tenke nøye gjennom avgjørelsen om å redusere bemanningen i pleie og omsorg, for vi mener det til syvende og sist vil berøre tjenestetilbudet.