Home>Front>Brannsjef er påkrevd
Et bilde som inneholder vindu, utendørs, mann, foto Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Brannsjef er påkrevd

Brann- og redningsvesenet er en lovpålagt oppgave for Sirdal kommune. Stillingen som brannsjef har stått ubesatt i fire år i påvente av ny «dimensjoneringsforskrift» for brann- og redningsvesen. Dagens situasjon er ikke holdbar for brannmannskapene. Kommunen oppfyller heller ikke lovkravene innen brann- og redning, herunder forebyggende brannvern.

Kommunestyret har i budsjett 2020 vedtatt en løsning med 50 % stilling som brannsjef basert på en intern løsning. Rådmann Inge H. Stangeland mener at denne løsningen ikke er i tråd med lovkravene innen brann- og eksplosjonsvern med forskrifter og arbeidsmiljøloven.

Rådmannen tilrår overfor formannskapet og kommunestyret, til møtet neste torsdag, at det lyses ut en fast 100 prosent stilling som brannsjef i Sirdal brann- og redningsvesen. Brann- og redningsvesenet må organiseres og dimensjoneres for både fastboende, fritidsinnbyggere og besøkende.

Rådmannen skriver i saken til politikerne blant annet;

Dimensjoneringsforskrift har vært til behandling i departementet i flere år. Direktoratet for samfunnssikkerhet sendte den 12. oktober 2020 ut nytt forslag til forskrift om dimensjonering, kompetansekrav m.m for kommunale brann- og redningsvesen. Høringsfristen er satt til 15. januar 2021. Store deler av utkastet til forskrift er likt med dagens, men det åpnes opp for deltidsstillinger samtidig som det settes funksjonskrav som må løses innen brann- og redning.

Foto: Brannmannskapene på Tonstad og Øvre Sirdal er frivillig mannskap. Her fra slokkingen av Brekkebua.

Annonse

Et bilde som inneholder utendørs, transport, bilvei, lastebil

Automatisk generert beskrivelse

Mange biler og mannskap under brannen av Brekkebua.

Dagens situasjon innen brann- og redningssektoren er at deltidsmannskapene utfører mange rednings-, brann- og bistandsoppdrag, rundt 70-80 utrykninger per år, se vedlegg, men at kommunen ikke oppfyller sentrale krav i brannvernlovgivningen eller arbeidsmiljøloven. Dette gjelder spesielt internkontroll, opplæring og øvelser av mannskapene, kontakt med andre nabobrannvesen/interkommunale samarbeid, saksbehandling, informasjon/opplæring/holdningsskapende arbeid og tilsyn knyttet til forebyggende brannvern, samt service til innbyggere, næringsliv og kommunale enheter.

De ulike alternative løsningene har vært på høring hos arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten, samt vært lagt frem for brannmannskapene.

Arbeidstakerorganisasjonene er opptatt av at stillingen som brannsjef besettes snarest. De støtter forslaget om en hel stilling som brannsjef.

Brannmannskapene støtter alternativet med 100 % stilling som brannsjef, alternativt 50 % fast brannsjef og 50 % engasjement innen forebyggende brannvern.

Dimensjonering av lederfunksjon brann- og redning og forebyggende brannvern er i utgangspunktet satt ut fra antall innbyggere i kommunen. Det skal være hele stillinger som brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende ved minst 20000 innbyggere. Det skal være minst et helt årsverk forebyggende brannvern per 10000 innbyggere. Lokale risikovurderinger kan kreve høyere bemanning.

Spørsmålet er hva som skal være utgangspunktet for Sirdal: 1840 fastboende eller innbyggere supplert for fritidsinnbyggere. Statisk sentralbyrå beregner årsinnbyggertallet til fastboende + antall fritidsboliger multiplisert med 3 personer. Dersom en kun vurderer forebyggende brannvern utfra antall fastboende tilsier dette 18-20 % stilling innen forebyggende brannvern. Dersom det tas utgangspunkt 4500 fritidsboliger x 3 personer + 1840 innbyggere blir beregnet årsbyggertall 15340 innbyggere. Et slikt tall tilsier 1,5 årsverk forebyggende brannvern, inkludert feier. Feiertjenesten leies inn fra privat aktør. Antallet fritidsboliger i Sirdal øker med 100-120 enheter per år.

Den langsiktige løsningen for Sirdal er å søke et interkommunalt samarbeid med andre kommuner eller regioner om et felles brann- og redningsvesen. Samtidig er denne løsningen atskillig dyrere enn dagens og løsningen kan først iverksettes om 1-1,5 år. Rådmannen foreslår derfor ikke alternative forslag om dette nå.

Et bilde som inneholder utendørs, bilvei, lastebil, liten

Automatisk generert beskrivelse

Øvre Sirdal har to biler til disposisjon ved utrykning.