Home>Nyhet>Flomvoll skal sikre Tonstad
Et bilde som inneholder innendørs, rotete, dekket, rom Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Tonstad

Flomvoll skal sikre Tonstad

Formannskap og kommunestyre i Sirdal skal torsdag ta stilling til foreslåtte flomsikringstiltak av Tonstad sentrum. Flomvoller vil påvirke landskapsbilde og omgivelsene. Flomsikringstiltaket har høy nytteverdi i forhold til kostnadene. I tildelingen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) legges det særlig vekt på at tiltaket vil gi økt sikkerhet for mange mennesker og beskytte store verdier.

NVE støtter flomsikringstiltaket av Tonstad sentrum med 16,9 millioner kroner eller 80 prosent av prosjektet. Kostnadsoverslag for hele prosjektet er 21,1 millioner kroner.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Bakgrunn

NVE har over flere år planlagt å gjennomføre flomkartlegging for Tonstad men på grunn av manglende ressurser ble ikke arbeidet prioritert. Dette var bakgrunnen for at kommunen sammen med Sira-Kvina kraftselskap startet opp dette arbeidet i 2017.

Kartleggingen gjorde det klart at deler av Tonstadområdet var flomutsatt og kommunen valgte derfor å søke om tilskudd til planlegging og prosjektering av tiltak for å sikre de viktigste delene av sentrum og kulturhusområdet.

Flomsikringen som nå skal gjennomføres vil ivareta kravene til sikkerhet for 200 årsflom, med klimapåslag for de arealer som omfattes av sikringstiltaket. Flomsikringsarbeidet bygger på siste oppdaterte kunnskapsgrunnlag om flomfaren i området.

Annonse

Konklusjon/ oppsummering:

Prosjektleder Jørgen Tjørhom skriver blant annet:

Etablering av flomsikringstiltak, som flomvoller med tilhørende infrastruktur, vil påvirke landskapsbilde og omgivelsene. Samtidig må dette avveies mot de samfunnsmessige fordelene tiltaket vil ha for de arealer som nå blir flomsikret, og for videre samfunnsutvikling på Tonstad og sikkerhet for våre innbyggere.

Etter en samlet vurdering av forholdene har rådmannen kommet frem til at foreslåtte reguleringsendring kan godkjennes. Offentlige høringsinstanser er positive til tiltaket, og har i utgangspunktet få merknader. Hensynet til estetikk og utforming, synes viktigste poeng, som tas med i det videre prosjektering og planleggingsarbeidet.

To av grunneierne som berøres direkte av tiltaket, er negative til flomsikringsprosjektet, og uttrykker det i sine høringsuttalelser. Vi har forståelse for dette, og ønsker en god dialog med alle i fortsettelsen.

Som en del av tiltaket er det er nødvendig å grave oppstrøms, under og nedstrøms brua, se
figuren nedenfor. Dette vil redusere vannhastigheten på strekningen, og dermed vannstanden oppstrøms i forbindelse med flom. Uten utgraving ville topp kotehøyde på flomvollen blitt høyere.

Det er beregnet at utgravd volum vil være 4800 kubikkmeter med masser som vil anvendes i flomvollene, der dette er mulig.

I etterkant av høringen har det blitt gjort noen justeringer, som er ment å avbøte og stille sikkerhet for at gjennomføringen skjer på en best mulig måte, og at alle hensyn blir ivaretatt best mulig.

Når det gjelder endringen knyttet til flomvollens kotehøyde på inntil 30 centimeter, mener rådmannen at dette er marginalt tiltak sett under ett. Behovet for endret kotehøyde, gjelder kun tverrforbindelsen fra elva og inn mot Spansvollen. Her mener rådmannen det vil være mulig å finne gode løsninger for landbruksinteressene i området. Størst ulempe blir tiltaket for Lindø, men her mener rådmannen en bør kunne finne frem til akseptable avbøtende tiltak.

Når det gjelder forholdet til naturmangfold, mener rådmannen at kunnskapsgrunnlaget er så godt, at det er grunnlag for å fatte planvedtak i saken. Samtidig er det naturlig at det utarbeides en plan for å ivareta ytre miljø gjennom anleggsgjennomføringen. Dette legges inn som rekkefølgekrav. Det presiseres også i bestemmelsene at en må avklare forholdet til forskrift om «fysiske tiltak i vassdrag», og i forhold til forurensningsmyndigheten. Her har vi vært i kontakt med både fylkeskommune og fylkesmannen om prosess. Rekkefølgekravet sikrer at denne vurderingen blir gjort, før arbeidene kan igangsettes.

Forslag til vedtak

I henhold til kommunedelplan Sirdal sør, godkjennes endring av områdereguleringsplan Tonstad, som følger:

  1. Plankart endres.
  2. Det reguleres inn hensynssone flomfare, for 200-års flom med klimapåslag,
  3. Reguleringsbestemmelser datert 05.11.2020
  4. Planbeskrivelse, revidert 05.11.2020

Et bilde som inneholder tekst, kart, hund

Automatisk generert beskrivelse

Styringsgruppen har valgt å dele flomsikringen opp i tre delprosjekter:

  1. 1)  På østsiden av Sira, ovenfor brua.
  2. 2)  På østsiden av Sira, fra brua og nedover.
  3. 3)  På vestsiden av Sira, ved kulturhuset.

Utbyggingen skal ferdigstilles innen 1. juni 2023, som er fristen NVE har satt for gjennomføringen av tiltaket. Hensikten med denne reguleringsendringen er at flomsikringstiltakene i del 1 sikres hjemmel i plan.