Home>Front>«Førstevalg Sirdal»
Et bilde som inneholder person, mann, stående, holder Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Sport

«Førstevalg Sirdal»

Kommunestyret i Sirdal skal torsdag behandle en søknad fra Sirdal videregående skole om støtte til prosjekt «Førstevalg Sirdal». Årlig støttebeløp utgjør 436.000 kroner. I tillegg har kommunen en avtale med skolen om støtte til Sirdal Ski med 925.000 kroner og fotballtilbudet med 75.000 kroner årlig frem til sommeren 2022.

Rådmann Inge H. Stangeland foreslår å utvide støtten ett år fra juni 2021 til juni 2022. Skolen har søkt om tre år. Rådmannen foreslår samme finansiering som nåværende prosjekt: bruk av kraftfondsmidler. Samtidig kan det stilles spørsmål om slike midler kan brukes i et så langvarig prosjekt, mener rådmannen.

Sirdal videregående skole er en viktig del av utdanningstilbudet i Sirdal og en stor kompetansearbeidsplass. Sirdal kommune bør i samarbeid med fylkeskommune aktivt søke å utvikle skolen slik at den har et bærekraftig elevtall i årene som kommer, skriver rådmannen.

Foto: Roger Grubben er sportssjef og prosjektleder.

Et bilde som inneholder person, mann, innendørs, briller

Automatisk generert beskrivelse

Rektor Johan Vesteraas.

«Førstevalg Sirdal»

Annonse

Johan Vesteraas ,rektor Sirdal vgs , Arne Tjørhom, styreleder Sirdal Ski Langrenn, Roger Grubben, Sportssjef/prosjektleder, Øyvind Vaagland Reiten ,styreleder Sirdal Ski Skiskyting , har sendt en rapport til kommunen som vi gjengir mye av her:

I 2018 vedtok Sirdal kommunestyre en ekstra bevilgning på 400 000 kroner i tre år til et prosjekt som har en målsetting å få opp rekrutteringen til Sirdal vgs og Sirdal Ski. Roger Grubben ble ansatt som prosjektleder i 50% stilling, og har ledet arbeidet. Han har i samme periode vært sportssjef i Sirdal Ski i halv stilling.

Hva er gjort i prosjektet?

Det første året i prosjektet var det i hovedsak to fokusområder som ble prioritert:

1) Kontakt og kommunikasjon med klubber og kretser i regionen, innen både langrenn og skiskyting.

2) Videreføre en positiv trend i langrennsmiljøet, og legge grunnlag for ytterligere utvikling.

På det første området ble det gjennomført 10 besøk med bidrag på trening og teori i miljøer i regionen. Dette ble gjort over 5 helger og 5 kvelder i løpet av august til oktober. I langrennsmiljøet ble det 3 besøk på sonesamlinger (samlinger for 14-16 åringer), og 2 klubbesøk til Otra og Imås IL.

På skiskyting ble det prioritert 2 helgesamlinger og klubbesøk til Froland, Birkenes og Øvrebø.

Sliter med elevtallet

Tross satsing på rekruttering sliter Sirdal videregående skole med å øke elevtallet ved skolen. Den videregående skolen på Tonstad er en viktig del av utdanningstilbudet til ungdom som ønsker å satse på idrett, spesielt ski og skiskyting, og er også en stor kompetansearbeidsplass i kommunen.

Situasjonen med få elever ved Sirdal videregående skole vedvarer og skolen søker kommunen om forlengelse av prosjektet i tre nye år.

Jobben som Sportssjef i Sirdal Ski og prosjektleder i Førstevalg Sirdal har på mange andre områder overlappet og utfylt hverandre. Å bidra til å styrke ressursene og den sportslige kvaliteten i det Sirdal Ski kan tilby, er kanskje uansett det viktigste bidraget til å bygge omdømme og framtidig rekruttering.

Det andre året i prosjektet har fortsatt med besøk i regionen, men i et noe mindre omfang. Fokuset dette året har vært mer på skiskyting, og på å samle hele regionen bak Sirdal VGS/Sirdal Ski. I praksis har dette i stor grad betydd samtaler, møter og kommunikasjon med utøvere og foreldre, klubber og kretser.

Framover vil det være naturlig å fortsette å prioritere bidrag mot klubber og kretser i regionen. Dette er sterkt ønsket, og styrker Sirdal sin posisjon i miljøet på alle områder. Samtidig gir det mulighet til å bidra treningsfaglig, sånn at de utøverne som kommer til Sirdal VGS er best mulig sportslig forberedt.

Et bilde som inneholder bygning, utendørs, foran, skilt

Automatisk generert beskrivelse

Konkurrerende tilbud

Det viktigste resultatet ligger i navnet på prosjektet. Da det ble opprettet var et konkurrerende tilbud i Sandnes innen skiskyting etablert, og mange av de aktuelle løperne valgte det framfor Sirdal. Flere enn tidligere valgte også å bo hjemme og gå på andre videregående skoler.

Målet var å sette Sirdal på kartet igjen innen ski, slik at det er et naturlig valg å gå på Sirdal videregående og være en del av satsingen til Sirdal Ski. På skiskyting ser det nå ut som vi i regionen er kommet langt på vei her.

Når vi i 2020 ser på søkningen til Sirdal vgs, ser vi at de beste skiskytterne i regionen velger å komme til Sirdal, i tillegg til at vi har en stor andel elever som velger å bli igjen i Sirdal etter at de er ferdige med videregående skole.

Flyttes tilbake

Den positive utviklingen i Sirdal fører nå til at mesteparten av virksomheten som Sirdal Ski Skiskyting hadde på Lillehammer, nå flyttes tilbake til Sirdal.

Framtidig bør det være potensial for å rekruttere flere elever fra andre kretser i skiskyting.

På langrenn hadde vi bra med søkere for skoleåret 2020/2021, men bare to av disse valgte å begynne på skolen. Vi ser at mange velger et alternativ med å bo hjemme og satse via kretslaget. Hovden VGS har tatt inn flere langrennsløpere enn før, og fanget opp flere som også hadde søkt Sirdal.

Svak rekruttering

Søkertallene til Sirdal vgs var i vår tilbake på et akseptabelt nivå, men vi opplevde at over halvparten av søkerne ikke tok imot plassen i år, og vi har en liten vg1-klasse med kun 10 elever. Det er flere grunner til dette, og usikkerhet knyttet til korona er nok en av dem. Det var også svært få aktuelle skiskyttere i år, men de vi kunne regne med begynte på Sirdal vgs. Svak rekruttering på langrenn og fotball til vg1 gir det lave elevtallet.

Totalt er elevtallet på skiskyting (28 elever) og på langrenn (16 elever) tilfredsstillende, ikke minst takket være ordningen der mange går vg3 over to år for satsing på idretten. Rifleskyting har ikke gitt det tilsig av elever som vi forventet, men det er særlig manglende rekruttering til fotball som sammenlignet med tidligere år gir lavt antall elever ved skolen. Det er nå kun 8 elever i fotball

Avtale med Sirdal Ski langrenn og skiskyting 925 .000 kroner pr. år. Avtale med Sirdal vgs. ang. fotball – 75 000 kroner pr. år
Beløpene indeksreguleres. Og avtalene ble fornyet i 2018 for fire år.

Pengene fra disse avtalene brukes ikke til skoledriften, men til trening, samlinger og konkurranser utenom skoletiden. For fotballspillerne ved Sirdal vgs brukes midlene til å styrke Tonstad IL sitt tilbud, gjøre fritidstilbudet mer attraktivt og rekrutteringstiltak som skal sikre flere fotballelever til vgs.

Avtalene gjør Sirdal Ski i stand til å ansette trenere i deltidsstillinger, som kombinert med deltid ved skolen gjør det mulig å rekruttere trenere i fulle stillinger. En annen fordel er at elevene på skolen får samme trener i faget toppidrett som de har når de skal på kveldstrening, samling eller konkurranse.

Grunnfjellet

Disse avtalene er grunnfjellet for idrettssatsingen ved Sirdal vgs. som også finansieres for en stor del over skolens budsjett, men ikke minst må det nevnes at utøverne på Sirdal Ski betaler til sammen ca. 1,5 millioner kroner i egenandeler pr. år.

Fylkeskommunen bidrar utover den vanlige skoledriften med kr. 200 000,- til spisset toppidrett og kr. 200 000,- til idrett utenom skoletid. Agder fylkeskommune betaler også kr. 250 000,- pr. år for leie av Feed Skiarena.

Nytt tilbud: Breddeidrett multisport – med Sirdalsprofil

Fra og med neste skoleår vil skolen også tilby ett nytt valgfritt programfag i tillegg til langrenn, skiskyting og fotball. Programfaget Breddeidrett multisport er ett tilbud for elever som generelt liker allsidig aktivitet og ønsker å lære mer om idrett, både i teori og praksis.

I løpet av tre år vil elevene være igjennom en rekke aktiviteter og idretter hvor de får mulighet til å utvikle egne ferdigheter og erverve ny kunnskap om idrett og aktivitet, både innendørs og utendørs. Aktivitetene skal gi utfordring, glede og mestring, og bidra til opplevelser og samhold i fellesskap med andre. I tillegg vil det å lære elever å se sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse. Sentrale tema i opplæringen vil være allsidig fysisk aktivitet, helserelatert trening, friluftsaktiviteter og basistrening.

Multisport baserer seg på de lokale ressursene som vi finner i Sirdal Kommune til alle årstider; fjell og vann med gode muligheter for både jakt, fiske, og turer både på land og i vann. Skolen ligger omkranset av idrettsanlegg med gressbane, kunstgressbane, idrettshall og svømmehall, i tillegg til skolens egne anlegg som styrkerom, utholdenhetsrom, innendørs skytehall og rulleskimølle. I tillegg ligger utendørs skytebane, Feed skiarena, Sirdal skiarena mm i kort avstand.

I tillegg er det i Sirdal kommune en rekke spennende lokale klubber og idrettstilbud, så vel som private aktører som vi har ønske om å samarbeide med. Her kan vi f. eks nevne Sirdal Huskyfarm, Sirdal Skiresort, Høyt og Lavt klatrepark, Ålsheia, Tjørhomfjellet og Sirdal Fjellgolf.

Et bilde som inneholder utendørs, hus, gress, bygning

Automatisk generert beskrivelse

Oppsummering

Vi ser at en liten skole vil oppleve svingninger i elevtallet, og derfor er det viktig å opprettholde tiltakene for å styrke rekrutteringsarbeidet.

Vi ønsker å samarbeide tett med kommunen for å sikre framtiden til Sirdal vgs. og dette kan oppsummeres i følgende punkter:

 1. Videreføring av Prosjekt «Førstevalg Sirdal».
 2. Videreføring av tiltaket for inneværende skoleår som gjør det mulig for elever som ikke har rett på borteboerstipend å bo på elevheimen Øyghedlar.
 3. Skolen ønsker samarbeid med kommunen når det gjelder å utvikle tilbudet

Breddeidrett multisport.

 1. Videreføre støtte til Sirdal Ski og fotballprosjektet når avtalene skal fornyes.
 2. Rekruttering av lokale elever
 3. Over tid har det vist seg at en liten andel av 10.klassingen i Sirdal søker seg til Sirdal vgs. Dette har flere årsaker, blant annet at mange går yrkesfag. For å styrke rekrutteringen til skolen bør det være en målsetting å få en større andel av de lokale elevene som ikke tar yrkesfag til å gå på Sirdal vgs.
 4. Fra og med inneværende år har skolen lagt om fagfordelingen slik at de som sikter seg inn på spesiell studiekompetanse kan gå første året ved Sirdal vgs. De kan deretter gå direkte inn i vg2 på en skole med studiespesialisering dersom de ønsker det, men vi håper at de finner seg så godt til rette at de fullfører vgs i Sirdal.
 5. Vi vil også gå i en dialog med utdanningsavdelingen i fylket for å se om det er mulig å gi elever som ønsker det tilbud å ta de ekstra fagene som trengs for å få spesiell studiekompetanse. Får vi det til vil elever som ønsker studiespesialisering kunne gå alle tre årene på Sirdal vgs. Med moderne teknologi og nye undervisningsmåter vil en slik løsning være mer realistisk nå enn tidligere.
 6. Elevheimen som tilbud til lokale elever
 7. En ulempe for elever som bor nærmere enn 4 km fra skolen er at de ikke får borteboerstipend, og de har derfor i praksis ikke kunnet bo på Øyghedlar elevheim. Sirdal kommune sitt vedtak i forrige måned om å redusere prisen på Øyghedlar for de som ikke får borteboerstipend har ført til at vi for første gang har en situasjon der alle elevene ved skolen bor på Øyghedlar.
  Vi tror at det vil være mer attraktivt for elever fra Tonstad å gå på Sirdal vgs hvis de kan bo på Øyghedlar og delta i elevmiljøet på samme måte som elever som kommer utenfra. Derfor vil det være svært positivt for skolen hvis denne ordningen videreføres, og at det blir avklart på et så tidlig tidspunkt at 10. klassingene vet om det i god tid før de skal søke plass på videregående skole.