Home>Front>Kafe, overnatting og guiding
Et bilde som inneholder skilt, bygning, utendørs, tre Automatisk generert beskrivelse
Front Kvæven Nyhet

Kafe, overnatting og guiding

Sirdal formannskap har vedtatt å leie ut kafelokalene på Kvæven Fjellmuseum til Sirdal Safari og Adventure (SSA). Firmaet eies og skal driftes av Per Øyvind Grimsby og Roald Klungland. I tillegg til kafedrift har de også planer om andre aktiviteter knyttet til Kvæven-området. Da med guidede turer med utgangspunktet fra Kvæven. I et slikt konsept ønsker de blant annet å bruke museumsbygg til overnatting.

De har listet opp følgende forslag til prosjekter:

Turistinformasjon: SSA ser føre seg å kunne kombinere kafedrift på Kvæven med generell turistinfo for Sirdal

 I forbindelse med aktiviteter knytta til guida turer og kafedrift ønsker SSA å bruke museumsbygg til overnatting. I den forbindelse mener de at behov for kommunalt vedlikehold og tilsyn vil bli redusert ved at de kan ta ansvar for noe av dette

 SSA mener at aktiviteter knyttet til overnatting, kafedrift og tilbud om guidede turer vil kunne gi betydelig større tilfang av besøkende til museumsutstilling, og generelt mer liv i området

 SSA tenker utleie av diverse utstyr/klær /sko m.m.

Annonse

 SSA vil kunne komme til å investere i sanitæranlegg med toalett og dusjmuligheter som vil være avgjørende for deres aktivitet. De mener at dette vil kunne hjelpe kommunens utfordringer med toalettmuligheter ved arrangementer som Sirdalsdagane, og en generell økt aktivitet i området.

 SSA vil ha betydelig interesse av å kunne arrangere ulike typer arrangement/konserter, gjerne i samarbeid med kommunen eller andre aktører.

 Tilby konferanse- og møterom

 Utvidet guiding på området og utstilling på oppdrag fra kommunen.

 Tilby turer med Turisten

Rådmannen skriver i sine kommentarer til saken:

Rådmannen mener det er mange spennende aspekter med den aktiviteten som SSA skisserer på Kvæven og mener at det på enkelte felt kan være naturlig med et tettere samarbeid. Rådmannen ser imidlertid behov for endel avklaringer, for eksempel når det gjelder bruk av museumsbygg til evt. overnatting. Bruk av museumsbygg til overnatting er ikke å tråd med gjeldende reguleringsplan som igjen betyr at det må gjennomføres en formålsendring om en skal gå inn på dette konseptet.

Med tanke på videre drift av turistinfoen vil det bli fremmet egen sak på dette til desember-møtet i kommunestyret.

Grimsby er tydelig på at SSA i utgangspunktet ønsker å få en samlet avtale for «hele pakken» og ikke bare for kafedriften. Men han har samtidig forståelse for at kommunen må ta dette noe gradvis.

Ut fra en totalvurdering mener rådmannen at det mest ryddige vil være at det legges opp til 1 avtale som gjelder kafedrift (denne saken) og evt. 1 avtale som vil gjelde annen bruk av museumsbygg og samarbeid med kommunen. Rådmannen ønsker likevel å signalisere at kommunen kan være positiv til å få til en prøveavtale med SSA som gjelder bruk av Trongen hytta med sikringsbu til overnatting som endel av et pakketilbud. Dette forutsetter imidlertid at det foreligger formell godkjenning og tillatelse fra brann- og plan myndigheter til å kunne nytte disse byggene til overnatting i et slikt konsept. Det vil også være viktig at en slik bruk av byggene vil være forenlig i forhold til annen drift og bruk av museumsbygga (bygdetunet).

Rådmannen, vil som formannskapet, oppfordre til samarbeid med andre aktuelle aktører.

Et bilde som inneholder utendørs, bilvei, bygning, klokke

Automatisk generert beskrivelse

Nå blir det kafedrift på Kvæven igjen.

Per Øyvind Grimsby, Sirdal Safari and Adventures (SSA), skriver følgende til kommunen om prosjektet:

Sirdal Safari and Adventures arbeider med målsetninger om på kort tid engasjere omkring 10-15 personer knyttet til kafedrift – overnatting – guiding på Kvæven. Ambisjonene er betydelig større på lengre sikt.

Nedenfor ønsker SSA å skissere noen viktige konsept som vil være gode samarbeidsprosjekt med kommunen, eller løser konkrete oppgaver for kommunen.

Turistinformasjon

SSA tar sikte på å etablere Kvæven som et naturlig informasjonssenter for Kjerag, og kommer til å markedsføre oss tungt i forhold til det. Vi skal tilby guidede turer, overnatting på Kvæven, mat, leie ut utstyr/klær/sko, eventuelt kjøp av turklær. I tillegg vil en forsøke å tilrettelegge for pakkeløsninger i Sirdal. På den måten vil flere delta i aktiviteter hos SSA, men også aktiviteter hos andre samarbeidspartnere/aktører i Sirdal. Det kan for eksempel være Høyt og lavt, fjellgolfen eller badepark.

Denne oppgaven er helt ideell å kombinere med generell turistinformasjon for Sirdal. SSA kommer uansett til å fungere som en turistinformasjon gjennom den som er engasjert av oss med ansvar for booking til SSA. Dette kommer til å være en stilling som er lokalisert til Kvæven. I tillegg har vi folk i kafe, og guider som har Kvæven som oppmøtested.. SSA kan for eksempel gjennomføre turistinformasjon på tilskuddsordning på oppdrag fra kommunen.

Tilsyn og vedlikehold

SSA ønsker å nytte følgende bygg på området til overnatting: Våningshus, Trongenhytta med sikringsbu, Nyrestøl samt «støl». SSA vil ivareta bygg i henhold til museumsverdier. Vår drift vil redusere behov for vedlikehold og tilsyn betydelig. Det er pr. i dag utfordringer med fuktskader som følge av manglende bruk, oppvarming og lufting.

SSA tar ansvar for alt av mindre vedlikehold, lufting, vask og klargjøring av hytter for museumsbesøk. Dette vil gi en betydelig direkte driftsinnsparing for kommunen. I tillegg vil SSA ha tilsyn med hele uteområde gjennom de aktiviteter en driver.

Overnatting på Kvæven er for SSA helt avgjørende. Det gjør det mulig å arrangere guidede turer fra morgenen av. Samtidig gir det et større kundegrunnlag på kafe. Det gir et betydelig bedre økonomisk fundament og gjør også til at en kan holde kafe åpen lengre. Vi tar sikte på å kunne tilby frokost til gjester som overnatter på Kvæven. Det gir et bedre og mer attraktivt miljø for bedrifter som leier kontorplasser på bygg, samt kommunens egne ansatte. SSA vil også kunne tilby guiding for gjester på bygg.

Overnatting – guiding – kafedrift

Aktiviteter knyttet til overnatting, kafedrift og tilbud om guidede turer vil kunne gi betydelig større tilfang av besøkende til museumsutstilling, og generelt mer liv i området. Det bidrar til å nå en målsetning i kommuneplanen om økt besøkstall, og gjøre Kvæven til et fyrtårn i reiselivssatsingen. Videre gir det en økt kvalitet på opplevelsen besøkende har på området. Det vil igjen føre til at flere legger ferieturer om Sirdal kommune i fremtiden.

Sanitæranlegg

SSA kommer til å investere i et sanitæranlegg med toalett og dusjmulighet. Dette er avgjørende for drift av våre aktiviteter. Dette vil hjelpe kommunens utfordringer med toalettmuligheter ved arrangementer som Sirdalsdagene, og en generell økt aktivitet. Vi oppfatter også at det er et behov for utvidet kapasitet knyttet til dagsturister, spesielt på gode utfartsdager med mye skiturister. Det mest hensiktsmessige er sikkert at kommunen har en avtale med SSA om bruk av sanitæranlegg. SSA dekker selvsagt alle driftskostnader ved anlegget.

Arrangement

SSA vil ha betydelig interesse av å kunne arrangere ulike typer arrangement. Det gir inntekter knyttet til spesielt kafedel og overnatting. Vi har betydelig erfaring som arrangør på ulike arrangement og ser frem til å samarbeide med kommunen om felles arrangement om ønskelig. På den måten kan en trekke større artister og en kan trekke flere mennesker til arrangement. SSA mener også at Kvæven vil kunne bli et enda bedre møtepunkt for fastboende, hyttefolk og turister.

Konferanse- og møterom

SSA vil også kunne tilby konferanse og møtelokaler for kommunen. I teorien kan f.eks en koselig peiskveld i Trongenhytta fungere som en sosial samlingsplass etter formell møtevirksomhet er over.

Utvidet guiding på området og utstilling på oppdrag fra kommunen

SSA vil uansett bidra til betydelig økt omvisning både i bygg, uteområde og på museumsutstilling gjennom våre aktiviteter på området. I tillegg vil SSA på oppdrag og opplæring fra kommunen kunne tilby utvidet guiding på området, museumsutstilling med tilbud om matservering og eventuelt overnatting. Slike oppdrag kan tas etter bestilling fra museumsbestyrer hvis kommunen ikke har tilstrekkelig kapasitet.

Tilby turer med Turisten

SSA ønsker å nytte turisten som en del av guidet opplegg, spesielt gjennom «hydropower safari» med tur opp til Svartevassdammen. Det gir økt bruk på bussen med inntektsmuligheter for kommunen, samtidig som tilbudet passer godt inn i kommunens museumsdrift på Kvæven. Oppmøte på alle guidede turer vil ha oppstart med Kvæven

Annet:

SSA ser også på en rekke andre muligheter som vil kunne være

– SSA har i tillegg under utvikling, sammen med et lokalt byggefirma, en ny type glampinghytter. Dette vil være en svært enkelt type overnatting, integrert i naturen og basert på riktige miljøvalg. Det vil kunne bli et trekkplaster i området.

-muligheter for å kunne tilrettelegge for noe bobilparkering

-SSA ser på muligheter for å kunne tilby sikker båttransport på magasin ifm jakt og annen transport på magasinene Roskrepp og Svartevassmagasinet. Det kan også være et viktig utstyr ifm beredskapsoppgaver.