Home>Front>Mange tiltak og ønsker må dempes
Et bilde som inneholder person, bygning, mann, foran Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Mange tiltak og ønsker må dempes

Vi har mange tiltak og ønsker i Sirdal, men på sikt må vi dempe oss. Det blir for mange tiltak, sa Arne Petter Fredriksen, økonomisjef, da han presenterte økonomiplan for 2021 -2024 og 2021-budsjettet sammen med rådmann Inge H. Stangeland.

Kommunens økonomiske målsetting, ifølge kommuneplanens samfunnsdel, skal ha minst 3 prosent netto driftsresultat sett opp mot kommunens driftsinntekter.

Rådmannens forslag inkludert nye drifts- og investeringstiltak legger opp til et driftsresultat på 2,65 % sett bort fra kommunens investeringstilskudd til gang- og sykkelvei Tonstad- Tjomlid som må belastes driftsregnskapet. Kommunens anleggsbidrag til gang- og sykkelveien Tonstad-Tjomlid er ca. 12 millioner kroner med anslått fordeling 7 millioner kroner i 2020 og 5 millioner kroner i 2021. Når tilskuddet til gangveien tas med ender netto driftsresultatet på ca. 1 %. Netto driftsresultat i perioden stiger til ca. 2,3-2,5 % årlig i perioden siden det er en del engangstiltak i 2021 som påvirker netto driftsresultat.

  • Dette er et engangstiltak. Kostnadene dras ikke med videre. Disposisjonsfondet kan bruke penger til omstilling, mente Fredriksen.

Lave kraftpriser

Kommunen risikerer et betydelig fall i eiendomsskatten om ikke kraftprisene tar seg opp igjen. Per nå er det vanskelig å spå omfanget av et mulig inntektstap, men kommunen risikerer å miste flere titalls millioner kroner i enkelt-år utover i økonomiplanperioden

Kommunen har en bemanning på 270 årsverk. 53 årsverk er over 60 år. Personalkostnadene utgjør 227,8 millioner kroner, eller 62,8 prosent av driftskostnadene.

Annonse

Av hensyn til en bærekraftig kommuneøkonomi og etter bestilling fra kommunestyret er det ønskelig å vurdere en styrt nedbemanning av kommunen for å sikre kommunens økonomiske handlefrihet i årene som kommer og for å gi handlingsrom til nye drifts- og investeringstiltak.

Investeringer

Sirdal kommune har et omfattende investeringsprogram sammenlignet med mange andre kommuner med tilsvarende folketall. Spesielt gjelder dette innenfor investeringer i vann- og avløpssektoren. Kommunens samlede kapasitet til å gjennomføre investeringsprosjekter er like stor begrensning som finansiering og konsekvensene av økte låneopptak for kommuneøkonomien. Det forventes overført betydelige investeringer fra 2020 til 2021 i en egen budsjettjusteringssak. Rådmannen vil under peke på noen av investeringene:

Foto: Økonomisjef Arne Petter Fredriksen.

Et bilde som inneholder bygning, innendørs, person, mann

Automatisk generert beskrivelse

Rådmann Inge H. Stangeland.

Investeringer som ligger inne i rådmannens forslag:
1. Midler til kommunens egenandel ved flomsikring av Tonstad med 2 millioner kroner i 2021 og 1 million i 2022 i tillegg til bevilgede 2 millioner kroner i år, 2020. Øvrige deler av flomsikringen forventes dekket av tilskudd fra NVE og eventuelle bidrag fra Sira-Kvina kraftselskap og andre.

2. Fullfinansiering utbygging og ombygging av Sinnes skule. Rådmannen foreslår samlet ramme på 28,5 millioner kroner. Overføring av midler fra 2020 til 2021 må tas som egen budsjettjusteringssak.

3. Inventar og utstyr til Sinnes skule med 1 million kroner i 2021.

4. Ny «lett brannbil» klasse C1, kostnadsramme 2,1 millioner kroner, til erstatning for 24 år gammel mannskapsbil på Tjørhom brannstasjon. Mannskapsbilen har HMS-begrensninger på antall personer grunnet manglende sikkerhetsseler i baksetet for mannskapene. Bilen er moden for utskifting.

5. Utskifting av biler i pleie og omsorg og bygg og eiendom. Flere leasingbiler skal skiftes ut. Det er aktuelt å kjøpe egne biler fremfor nye leasingavtaler. Flere av de nye bilene bør være el-biler. Kommunen har gode erfaringer med kjøp og bruk av el-biler.

Investeringer som ikke er innarbeidet/satt på vent:
1. Fotballhall med treningssenter på Tonstad.
En politisk nedsatt arbeidsgruppe holder på med utredning av et alternativ i området Knausane/Tonstadli. Tidligere har det vært utredet en løsning ved kulturhus-området. Finansiering av løsningen både investering og drift er en sentral problemstilling.

2. Ombygging av brannstasjon på Tonstad og samlokalisering av nødetater.
Det er et pålegg fra Arbeidstilsynet om å utbedre garderobeforholdene for brannmannskapene på Tonstad og utbedre manglende skille av rene/skitne soner m.m.

En politisk nedsatt arbeidsgruppe har sett på løsning for utbygging og ombygging av brannstasjonen og politilokalene og flytting av ambulansestasjonen til brann- og politistasjonen. Det foreligger ikke et kostnadsoverslag for hva en slik ombygging og samlokalisering vil koste. Det er også flomproblematikk knyttet til en slik løsning fordi det er høyere krav til flomsikkerhet for denne typen bygg/virksomheter.

3. Gangbru over Sira i området ved dagens terskel på Tonstad En politisk nedsatt styrings-/arbeidsgruppe utreder mulige løsninger for gangbrua.

4. Vann og avløp til Solheimsdalen og Donsen.
Det er usikkerhet om dette prosjektet blir noe av grunnet manglende avklaring hos private aktører. Rådmannen har derfor valgt å ta ut/sette på vent prosjektet der kommunens kostnad er anslått til 6 millioner kroner vann og 6 millioner kroner avløp. Vann- og avløpsinvesteringene er fortsatt meget ambisiøse etter denne endringen.

Ved Sirdal Sokn er det levert et innspill om å få utbedret arbeidslokalene for de ansatte. Dagens lokaler oppfyller ikke arbeidsmiljølovens bestemmelser, de er ikke universelt utformet for besøkende, dårlig lydtetting til fortrolige samtaler og lignende. Rådmannen foreslår 2 millioner kroner til tilbygg/utbedring av dagens kirkesenter.

Avdragene

Avdragene er beregnet ut fra et beregnet samlet låneopptak på ca. 315 mill. kroner etter at forventet låneopptak 2020 er gjort. Av dette er ca. 130 mill. kroner selvkostlån og 8 mill. kroner lån til videreformidling. Dette vil bety at Sirdal kommune har ca. 175 – 180 mill. kroner i låneopptak til investeringer for rene kommunale oppgaver.

Avdragene fra selvkostlån og formidlingslån er med i kommunen sitt regnskap, men har dekning fra årsgebyr for vann og avløp samt avdrag fra låntakere av formidlingslån.

Kraftrelaterte inntekter utgjør for 2021:

  • Eiendomsskatt 100 millioner kroner
  • Konsesjonsavgift 13,2 millioner kroner (Eramet-avtalen)
  • Konsesjonsavgift 20,0 millioner kroner
  • Naturressursskatt 36,6 millioner kroner
  • Utbytte Agder Energi 7 millioner kroner
  • TOTALT 176,8 millioner kroner

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse