Home>Front>Norhard på Tonstad konkurs
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-21 13.28.41.png
Front Næringsliv

Norhard på Tonstad konkurs

Norhard AS på Tonstad har i dag begjært sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo, går det fram av oppbudsbegjæringen i Dalane Tingrett.

Skyldneren har opplyst at den samlede gjelden er på kr 127,8 millioner kroner og at selskapets aktiva vesentlig består i boreenhet med bakrigg, IKT/kontormaskiner, brakker, patenter, anleggsmaskiner og motorvogner med en samlet anslått verdi på ca. kr 10 millioner kroner. Virksomheten er igangværende. Antall ansatte er 55.

Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede.

SLUTNING

Boet til Norhard AS, organisasjonsnummer 990561656, Postboks 164, 4441 Tonstad, forretningsadresse Finsåveien 9, 4440 Tonstad , tas under behandling som konkursbo.

Skiftesamling etter konkursloven er satt til 10.desember kl 1130.

Annonse

Advokat Jon Erling Skjørshammer, Oslo er oppnevnt som bostyrer.

Norhard AS – Norwegian Hard Rock Drilling – utvikler, produserer og driver utstyr for fullprofilboring av lange retningsstyrte tunneler. En helt ny teknologiplattform basert på elektrisk drevet utstyr og kontinuerlig posisjons- og prosesskontroll gjør det mulig å bore retningsstyrt over lange strekninger.