Home>Front>Sirdalskontrakten skal utlyses
Et bilde som inneholder utendørs, snø, bilvei, reiser Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Sirdalskontrakten skal utlyses

Risas drifts- og vedlikeholdskontrakt, den såkalte «Sirdalskontrakten», utgår 31. august 2021. Den omfatter 300 kilometer fylkesvei, i tillegg er det fem kilometer gang- og sykkelvei. Dessuten inngår drift av 18 kilometer vei til Lysebotn. 65 prosent av kostnadene er relater til vinterdrift. Nå skal kontrakten splittes opp og bli byggherrestyrt.

Dette har vært, og er, en kjerneoppgave for Risas tilstedeværelse i Sirdal med helårsdrift. Seks medarbeidere inngår i denne avtalen. Kontrakten har en verdi på 79 millioner kroner.

«Vaktmesterjobben» til Risa består av brøyting vinterstid. Om sommeren er det kantslått, rapportering, lapping av asfalt og brøytestikker. Kontrakten omfatter fylkesveier fra Eiken til Ådneram og Lyse, pluss Hunnedalsveien.

Kostnadseffektive løsninger

Agder fylkeskommunes mål er å finne gode og mer kostnadseffektive løsninger. De vil overta mer av ansvaret og kontrollen selv. Da må det ansettes flere folk i fylkeskommunen, for at de skal drive en byggherrestyrt kontrakt.

Fordel med at veieier har veioppsyn er at kunnskap om kontraktsområdet forblir hos byggherre når kontrakten avsluttes. I en byggherrestyrt kontrakt blir funksjonskontrakten delt opp i flere mindre kontrakter. Det gir mulighet for flere lokale mindre- og mellomstore entreprenører til å konkurrere om kontraktene som legges ut i markedet, i tillegg til de store riksentreprenørene.

Annonse

Et bilde som inneholder snø, utendørs, dekket, lastebil

Automatisk generert beskrivelse

Snøfresere er dyrt og avansert utstyr som kan bli byggherrestyrt.

Spesialmaskiner og utstyr

Statens Vegvesen har tidligere informert om at det er en intensjon om å overføre brøytestasjonen på Sinnes til Agder fylkeskommune. Videre vil også fylkesrådmannen vurdere å anskaffe eller lease egne spesialmaskiner og utstyr. Det antas å være en fordel for entreprenørene dersom enkelte av de store investeringene gjøres av fylkeskommunen, i stedet for at det prises inn av entreprenørene i kontraktene. Dette anses også som en fordel for de mindre og mellomstore entreprenørene som da ikke trenger å anskaffe alt av utstyr selv.

Et bilde som inneholder kake, utendørs, sitter, bord

Automatisk generert beskrivelse

Kraftig utstyr trenges til vinterbrøyting.

En byggherrestyrt kontrakt har en tettere oppfølging enn en ordinær funksjonskontrakt. Det betyr at det sannsynligvis vil være behov å øke bemanningen for å følge opp driftskontrakten i Sirdal.

I Sirdalskontrakten er det en opsjonsmulighet om kontraktsforlengelse i to år. Det må avgjøres fire måneder før utløp av kontrakten, det betyr april.

Regionplan Agder 2030 stiller tydelige mål om minst 45 prosent reduksjon av klimagassutslipp. For nye drifts- og vedlikeholdskontrakter legges det til grunn at tunge kjøretøy skal være typegodkjent til Euro 6 og Steg 4 for traktorer og anleggsmaskiner. Det vil si utslippskrav for utstyr som skal brukes i kontraktsområdet.

Dagens Sirdalskontrakt har en gjennomsnittspris per kilometer vei årlig på 60.000 kroner. Tilsvarende gjennomsnittspris i Setesdalskontrakten er 72.000 kroner, Åmlikontrakten 113.000 kroner, Kristiansandkontrakten 120.000 kroner, Tovdal-Myklandskontrakten 54.000 kroner og Arendalskontrakten 120.000 kroner. En forklaring er at det er mer krevende å drifte- og vedlikeholde veier i byområder.

Et bilde som inneholder utendørs, gress, liten, båt

Automatisk generert beskrivelse

Risa har utstyret klart for brøyting på Sinnes brøytestasjon.

Markedet ønsker oppsplitting

  • Markedet ønsker en oppsplitting av Sirdalskontrakten, slik at flere små- og mellomstore entreprenører kan delta, sier Trond Heia, seksjonsleder for drift av vei i Agder fylkeskommune.

Det er mye ledig kapasitet blant entreprenørene. Setesdalskontrakten er splittet opp i 34 kontrakter, mens Sirdal forventes å lande på omkring 15 kontrakter. Det betyr at det er godt grunnlag for byggherrestyrt entreprise.

Prosessen vil starte i månedsskiftet november – desember. Da vil alle tilbudene bli lyst ut og fylkeskommunen må ha kontraktene på plass innen april, siden Risa har en opsjon på sin avtale. Den må eventuelt innløses innen april om den kontrakten skal fortsette.

Et bilde som inneholder utendørs, bygning, bilvei, liten

Automatisk generert beskrivelse

Brøytestasjonen kan bli overført til fylkeskommunen.