Home>Kvæven>Informasjon ut på anbud
Et bilde som inneholder skilt, bygning, utendørs, tre Automatisk generert beskrivelse
Kvæven Nyhet

Informasjon ut på anbud

Rådmann Inge H. Stangeland foreslår for politikerne at turistinformasjonen blir lagt ut på anbud etter regler om offentlig anskaffelse. I første omgang tas det sikte på å inngå en 5-årig avtale på drift av denne tjenesten. Utvalg for oppvekst og levekår skal behandle saken først og så avsluttes det i kommunestyret 17.desember.

Kommunen innhenter ekstern bistand til utforming av en slik avtale og til gjennomføring av anbudsprosessen. Endelig avtale godkjennes av formannskapet.

Som et ledd i vertskapsrollen til Sirdal kommune, innarbeides det en årlig budsjettpost(tilskudd) i kommunes økonomiplan.

Det arbeides videre med å finne gode løsninger for kommunalt ansatte som i dag er knyttet til driften at turistinformasjonen.

Enhetsleder Alf Sveinung Haughom skriver om saken blant annet:

Kommuner som satser på reiseliv må ta et offentlig ansvar for hvordan de håndterer vertskapsrollen. En god måte å ivareta vertskapsrollen på er i samhandling med næringslivet. Ved å samle ressurser både fra det private og det offentlige vil man få større effekt av innsatsen. Denne oppgaven vil også kreve en økonomisk innsats.
Målet må være å videreutvikle turistinformasjon fra dagens nivå, med fokus på effektivisering.

Annonse

Å drive turistinformasjon er ikke kommersiell virksomhet. Driften krever derfor offentlig tilskudd. Turistinformasjonen har en vertskapsrolle for kommunen og det er også den enkelte kommune som vanligvis er bidragsyter. Det er vanskelig å antyde et gitt beløp, men rådmannen viser her til at lønnsutgiftene de seneste årene for samlet drift av turistinfoen har ligget på ca. 650 000-700.000

Et stort flertall av de som var representert på et møte med næringen 25.september, var klare på at de mente en kombinasjon av fysisk turistkontor og digital formidling ville være å foretrekke. Dette er rådmannen enig i. Det var også en forventning til at det ville følge med midler fra det offentlige om turistinformasjonen ble satt ut på anbud. Fysisk plassering av kontor var det noe delte meninger om.

Det ble ikke konkludert med hvor mye/ofte turistinformasjonen burde være fysisk åpen for publikum. Men vinterstid og sommerstid i tillegg til høstferie ble nevnt som viktige perioder. På sommerstid ville det dessuten være naturlig at det var tilrettelagt for et turistkontor også på Tonstad.

Minimum ressurser

Haughom skriver videre:

Det er i dag en 50 prosent fast stilling knyttet direkte til turistinformasjonen. I tillegg ble det i Kommunestyret vedtatt at det skulle videreføres en fast stillingshjemmel på 55 prosent som har ansvar for turistinformasjonen og museumsarbeidet i kommunen.

For å klare å ha åpent turistinformasjonen så mange dager som det har vært politisk ønske om, har det i tillegg vært behov for bruk av vikarer i helger og sommerferie. Totale årlige lønnsutgifter inklusive kvelds- og helgetillegg ligger i størrelsesorden 650.000 -700.000,-

Enhetsleder vil understreke at det er et klart behov for å beholde stillingshjemmelen på 55% knyttet til museumsdriften i kommunen også dersom turistinformasjonen skulle bli satt ut til andre aktører. En reduksjon fra 100 til 55 prosent stilling som har blitt gjort, er svært merkbar. For å få en videreutvikling av Kvæven og museet, vil en 55 prosent stilling være et minimum av det som trengs av ressurser. (Jf. kommuneplanens samfunnsdel)

Tilbakemeldingene fra ansatte via fagforbundet som organiserer de kommunalt ansatte på Kvæven, er at «det er viktig med forutsigbarhet, og at med en 55% stilling vil det kun være mulig å gjøre deler av (og kun det mest nødvendige) av museumsarbeidet i kommunen»

Sirdal kommune har et arbeidsgiveransvar overfor de ansatte og her må regler og føringer som ligger i arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen følges. Det er derfor viktig at prosessen rundt videre drift og organisering av turistinformasjonen skjer i tett dialog med ansatte og i tråd med kommunens retningslinjer.
En mulighet ved overdragelse av turistinformasjonen fra kommunen til andre, kan være at den kommunalt ansatte (50% stilling) blir leid ut fra kommunen til ny driver. Dette forutsetter imidlertid at den ansatte er positiv til dette og at det lages en formell avtale rundt dette.
Den ansatte vil ha en reservasjonsrett mot å være med på en overdragelse.

Ved en plassering av turistinformasjonen ved Sirdal Fjellmuseum, mener rådmannen at det uansett vil falle naturlig med en tett dialog mellom museet/kommunen og driver av turistinformasjonen.