Home>Front>Ordføreren: – Kraftfullt Sirdal-budsjett
Et bilde som inneholder person, mann, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Ordføreren: – Kraftfullt Sirdal-budsjett

Jeg tror vi kan si at det er et kraftfullt og godt budsjett som vi vedtar i kveld for 2021, sa Jonny Liland (ap) da Sirdal kommunestyre torsdag behandlet budsjettet og økonomiplanen for 2021-2024. Budsjettet ble vedtatt enstemmig.

Arbeiderpartiet la torsdag fram et omfattende endringsforslag til rådmannens innstilling. Det ble godt mottatt fra både posisjonspartiene og opposisjonspartiene. Tonen var god og det var stor enighet blant representantene. Forslaget ble først presentert i administrasjonsutvalget, videre i formannskapet og til slutt i kommunestyret.

Et bilde som inneholder person, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Thor Jørgen Tjørhom støttet endringene.

Thor Jørgen Tjørhom sa at Senterpartiet kom til å støtte endringene. Han var glad for at fibersatsingen i kommunen var tatt med i budsjettet. Eneste ønske var å oppgradere folkehelsekoordinator til 100 prosent, men det ønsket ikke posisjonen.

Varaordfører Isak Liland (h) mente at Sirdal kommune var en av de beste kommuner i landet. Han minnet om å disponere pengene riktig og prioritere, selv om kommunen har god økonomi. Han roste fibersatsingen og ga ros til IKS Miljø for deres satsing og opprydding av søppelordningen i Øvre Sirdal.

Et bilde som inneholder person, mann

Automatisk generert beskrivelse

Isak Liland (h) var fornøyd å få med Sirdal Invest.

Annonse

  • Vi er heldige som har så god økonomi, det er det mange kommuner som misunner oss, sa Rolf M. Hompland (krf).

Per Øyvind Grimsby (v) var imponert av et så grundig gjennomarbeidet forslag. Veldig bra. -Litt kjedelig å ikke ha noe å kritisere, avsluttet Grimsby.

Siri Fidjeland (sp) ville gjerne ha en folkehelsekoordinator i 100 prosent stilling. Hun mente det var viktig, fra fødsel til de eldre, med aktivitet og ernæring. Partiet nådde ikke fram med sitt forslag.

Budsjettforslag fra Arbeiderpartiet:

Endringer i forslag til driftsbudsjett:

1. Kommunestyret aksepterer ikke at endringer av rammer og overflytting/ endring av

stillingshjemler som foreslått og omtalt i rådmannens budsjettforslag for 2021 –

dvs. helseområdet og omsorgsområdet. Kommunestyret ber rådmannen fremme dette som

egne politiske saker.

2. Når det gjelder forslag 1,2,3 -dvs. enhet bygg og eiendom, enhet teknisk drift og

sentraladministrasjonen -vil de behandles likt alle andre stillingshjemler som blir ledige i

Sirdal kommune. Det opprettes en egen «hjemmelsvurderingsgruppe» som løpende vurderer

opprettholdelse av enhver hjemmel som blir ledig i kommunen.

Administrasjonsutvalget tillegges ansvaret og myndigheten til å avgjøre sakene, og lager selv

de ufyllende retningslinjer for arbeidet, og fungerer som «hjemmelsvurderingsgruppe».

3. Hjemmelen som omtales av rådmannen i pkt. 5 -Fornybar energi- benyttes til ny

byggesaksbehandler i 100% vikariat 1. år, med mulighet for forlengelse. Sees i sammenheng

med driftstiltak omtalt under i dette forslag Nr. 23 a,b. — dvs. stilling til areal-planlegger.

4. Pkt. 8 Økning av stillingshjemmel til BTI koordinator utgår, oppgavene søkes løst

innenfor enhetenes rammer for stillingshjemler. Se også Endringer i forslag til driftstiltak.

5. Pkt. 9 Brannsjef. Egen avklaring i kommunestyre sak.

Tillegg til forslaget til driftsbudsjettet:

Enhet pleie omsorg og enhet helse.

I rådmannens forslag til budsjett er disse enhetenes rammer oppjustert med om lag 4. millioner kroner pr. enhet.

Kommunestyret aksepterer en slik rammeøkning med halvårsvirkning. Oppvekst levekår (O/L) gis

myndighet til å opprettholde en slik ramme ut året. 0/ L forutsettes a ha en tett dialog med

rådmannen og enhetene i denne sammenheng.

Endringer i forslag til driftstiltak :

Nr. 1 «Til formannskapets disposisjon» økes til kr.500.000 dvs + 200.000

Nr. 5 «BTI-koordinator» – reduksjon til kr. 0 – 180.000

Nr. 12 «Vurdering- midlertidig omgjøring av institusjonsplasser» red. til kr. 0 – 150.000

Nr. 15 «Registrering av kulturminner» – til kr. 0 -150.000

Nr. 23 a,b «Areal-planlegger» Overflytting til selvkostområdet -red. 500.000 – 500.000

Nr. 27 «Rapport helhetlig karlegging av energi» – reduksjon til 0 – 200.000

Nr. 28 «Taksering av boliger boligselskap Sira Kvina» reduksjon til 0 – 150.000

Når det gjelder tiltak nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 og 26 («Læremidler fagfornyelse», «Bo

og avlastningstjenestene ressursbehov avlastning», «Kjøp av inventar og utstyr – helse»,

«Kjøp av medisinsk utstyr», «Oppgradering IKT-løsninger», «Kommunal psykolog»,

«Ungdomsstillinger rekruttering», «økte kostnader leasingbiler», «Tilskudd til

turstier/turveier») opprettholdes driftstiltakene som foreslått i budsjettet, men det kreves egen

sak til politisk behandling og godkjenning i O/L før midler kan disponeres av rådmannen.

Tillagte driftstiltak:

Nytt nr. 33 «Organisasjonsutvikling- organisasjonsstruktur» + 800.000

Nytt nr. 34 «Hjemmesommer 2021» + 200.000

Nytt nr. 35 «Fiberutbygging Sinnes, Tjørhom, Neset, Skreå, Ousdal,Lunde samt fortetting av manglende fiber i Tonstad-omr.» + 670.000.

Potensielt dekket av kraftfond I næringsfond

Nytt nr. 36 «Invest i Sirdal» + 150.000

Tiltakene 33-36 disponeres av formannskapet

Nytt nr. 37 «O/L ramme for 2021»

0/L gis en ramme oppad begrenset til kr. 500.000 til iverksettelse av tilpasninger innen drift

innenfor sitt ansvarsområde. Økning i stillingshjemler krever godkjenning av

kommunestyret. Priser på mat for utkjøring, leiesatser og kommunalt utleie av bolig skal

vurderes.

Total ramme + 500.000

Disponeres av O/L.

Endringer i forlaget til investeringsbudsjett

Nr. 3 og 26 «Boligfelt Knausene» vann og avløp.

Avsetningen opprettholdes- egen orienteringssak formannskapet

Når det gjelder tiltak nr. 37, 38, 41, 57, 58, 59,60, 61, 62, 64, 65 og 66 («Robot

idrettshallen», «Robotklippere», «Lett brannbil Øvre Sirdal», «Friluftstiltak Sira Kvina», «Veilys – LED», «Sirdalsheimen -kjøling», «Sinnes skule»,

«Ventilasjonsanlegg Tjørhom grendehus», «Forprosjekt elevheim fellesbygg»,

«Dreneringsarbeid Elevheimen» opprettholdes tiltakene som egne tiltak i budsjettet. De

foreslåtte avsetninger på hvert enkelt tiltak overføres og inngår formannskapets rammepost

for investeringer, se nytt pkt. 76 og vurderes tildelt etter politisk behandling i formannskapet.

Når det gjelder tiltak nr. 42, 43 («Utskifting l el-bil hvert år» og «Oppgradering utstyr

ambulerende vaktmester» opprettholdes investeringstiltakene som egne tiltak i budsjettet. De

foreslåtte avsetninger på de enkelte tiltak overføres og inngår til O/L rammepost for

investeringer, se nytt pkt. 77 og vurderes tildelt etter politisk behandling i O/L.

Tiltak 53 a og 53 b («Nye ballbinger – renovering ballbinger» legges frem som egen sak for

O/L

Nr. 72 «Næringsområde Tjomlid» – Reduksjon kr. 1.000.000

Finansiering av næringsfond – kraft fond

Nr. 73 «Nytt kirkekontor» – Reduksjon kr. 1.000.000 – 1.000.000

Avsatte midler etter reduksjonen disponeres av formannskapet

Tillagte investeringer:

Nytt nr. 74 «Nye permanente mindre fotballbaner Tonstad» + 600.000

Nytt nr. 75 «Utvikling Tonstad skytterlag» + 250.000

Tiltakene 74 -75 disponeres av formannskapet

Nytt nr. 76 Investeringsramme Formannskapet til disposisjon og endelig avgjørelse.

(overføring tiltak 37,38,41,57,58,59,60,61,62,64,65 og 66 = kr. 10.375.000) + økning 4

125.000

Investeringsramme for formannskap totalt 15.000.000 kroner.

.

Nytt nr. 77 Investeringsramme 0/ L til disposisjon og endelig avgjørelse.

(Overføring tiltak 42+43= kr. 450.000 + Økning kr 2.300.000

Investeringsramme O/L Totalt: 2.750.000

Disponeres av O/L til tiltak innenfor O/L sitt ansvarsområde

AMU sine innspill til investering anbefales imøtekommet.

Der hvor formannskapet og O/L gis disposisjonsrett over midler forutsettes en vanlig politisk

prosess hvor innstillingsutvalg og administrasjon involveres som fastsatt i lov og avtaleverk.

Sinnes Skule:

Det er ingen avsetninger til Sinnes skule i rådmannens budsjett for 2021. Totalrammen på

Sinnes skule, 28.5 mill, opprettholdes rådmannen gis fullmakt til å tilføre investeringsbudsjettet 2021 innenfor totalprosjektets vedtatte ramme.

Kommunestyret vedtar i tillegg:

1. Rådmannen skal innen medio februar presentere redegjørelse og tiltaksliste for

hvordan rådmannen sikrer og skal sikre at politiske vedtak oppfylles i Sirdal. Det gjelder

både enkeltvedtak, budsjettvedtak og reglementer.

2. Rådmannen skal innen medio februar gjennomføre drøftingsmøte/ innspillsmøte med

formannskapet om forbedring av mal for saksfremstillinger til politisk behandling.

3. Alle forlag til vedtak fra rådmannen skal synliggjøre økonomiske konsekvenser for

drift og investering.

4. Rådmannen skal innen februar legge frem sak om administrasjonens informasjonsdelingsstrategi for Sirdal kommune.

5. Rådmannen skal legge frem forlag til ressurser som ivaretar sekretærfunksjonen for

LVK, KIKS og Agder Energi. Funksjonene skal forberede og legge til rette for en god

forankring og forvaltning av kommunens posisjon i denne sammenheng.

6. Kommunestyret varsler vedtak om bruk av midler fra disposisjonsfondet for gjennomføring av nødvendige investeringer, og drift, for etablering av tiltak fullt ut slik det fremkommer i erklæringen fra Tonstad Vindpark.

7. Tilskudd Sirdal kirkelige Fellesråd: Tilsvarende som for 2020.

8. Lønnspolitiske retningslinjer skal revideres ila. 2021-.

9. Det gjennomføres en økonomisamling i løpet av februar hvor Rådmannen redegjør for hvordan budsjettvedtaket 2021 er og vil bli oppfylt. Og

hvordan rapporteringen blir.

Evaluering av budsjettprosessen for budsjett 2021

Føringer for budsjettprosess 2022.

Generelt: Formannskapet gis fullmakt til å foreta avklaringer knyttet til forståelsen av dette

budsjettvedtak.