Home>Kommunen>Bedre 2020-resultat enn ventet
Et bilde som inneholder tekst, himmel, bilvei, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Bedre 2020-resultat enn ventet

Formannskapet i Sirdal ble onsdag presentert et bedre resultat enn ventet for 2020. Kommunens foreløpige regnskap for 2020 viser et regnskapsmessig netto driftsresultat på litt i overkant av 58,2 millioner kroner, ca. 45 mill. kroner bedre enn revidert budsjett. Rundt 25 millioner kroner er knyttet til særegne forhold som engangseffekter. Netto driftsresultat tilsvarer ca. 14,6 % av driftsinntektene.

Tilsvarende tall i 2019 var 18,4 millioner kroner og netto driftsresultat 5 prosent av driftsinntektene.

Inntekter:

R 2020 Rev. B 2020 R 2019
Frie inntekter – skatt og rammetilskudd 1) 112.441 111.000 107.890
Eiendomsskatt 100.322 100.000 85.982
Overføringer og tilskudd fra andre 2) 56.880 17.208 39.765
Salgs- og leieinntekter 3) 59.271 52.470 57.917
  1. Regnskapsbeløp er inkl. økte rammetilskudd fra staten i samband med Covid-19
  2. Regnskapsbeløp er inkl. spesielle inntekter som p.g.a. særskilte regnskapsregler for kommuner blir ført i driftsregnskapet. Flere av inntektene blir etter kommunale regnskapsregler satt av til fond.
  3. Regnskapsbeløp er inkl. inntekter fra selvkost-området og blir etter regler satt av til fond

Utgifter:

R 2020 Rev. B 2020 R 2019
Lønnsutgifter og sosiale utgifter 4) 224.750 228.213 228.381
  1. Regnskapsbeløp er inkl. redusert arbeidsgiveravgift for en termin i 2020 som følge av Covid-19, samt et betydelig lavere lønnsoppgjør enn forventet av samme årsak.

Finansutgifter og inntekter:

R 2020 Rev. B 2020 R 2019
Renteinntekter og utbytter 17.619 16.278 19.488
Rentekostnader og avdrag 18.852 21.719 18.796

Balanseverdier før behandling av regnskap 2020:

Annonse

R 2020
Disposisjonsfond 120.710
Lånegjeld – kommunale investeringer 5) 315.238
  1. Lånegjelda er inkl. gjeld til selvkostinvesteringer – anslag 125 – 130 mill. Kroner

Rådmann Inge H. Stangeland opplyser at inntektene kommer blant annet fra; Tonstad Vindpark med tilskudd på 13,5 millioner kroner til kraftsenter, etteroppgjør konsesjonskraft fra Sira-Kvina Kraftselskap, selvkostoppgjør for vann og avløp.

Rådmannen vil takke ansatte for den solide innsatsen som blir lagt ned i løpet av året, særlig i et vanskelig år med pandemi i Norge og resten av verden. Sirdal kommune har pr. i dag sluppet relativt lett fra de største utfordringene, det er neppe tilfeldig. Samlet sykefravær i Sirdal kommune i 2020 var 6,7 % mot 8,0 % i 2019. De fleste enhetene i kommunen har greid å holde budsjettrammene de ble tildelt av kommunestyret.

Det positive, netto driftsresultatet, er betryggende for Sirdal kommune og er viktig i arbeidet for å fortsatt skape en god og rasjonell drift av kommunen. Samtidig vil det gi et økonomisk handlingsrom til å skape vekst i Sirdal for å møte utfordringene kommunen står overfor.