Home>Kommunen>Kjøper 134 dekar til 90 boligenheter
Kommunen Nyhet Tonstad

Kjøper 134 dekar til 90 boligenheter

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag i et ekstraordinært kommunestyremøte å kjøpe Knausane Utvikling AS på Tonstad. Det betyr anskaffelse av 134 dekar med ferdigregulert område med 90 boligenheter. Vedtaket var enstemmig. Prisen er 10 millioner kroner.

Området ligger like ovenfor Josdalsveien og like ved Tonstadli (se kart). Det er kort vei til sentrum og ved å krysse elva Sira kommer du fort over til barnehager, skoler, idrettsanlegg og kulturhuset.

Bakgrunn for kjøpet

Det har i lengre tid vært forhandlet med grunneier, Askjell Tonstad, om kjøp av grunn i et område regulert til boligtomter på Tonstad. Adkomst til arealet er fra Josdalsveien rett overfor gangbru over Sira til kulturhus-området.

Knausane er regulert til boliger, hovedsakelig eneboliger. Samlet sett legger områdereguleringsplan Tonstad opp til ca. 90 boenheter i det aktuelle området. Dersom arealet skal brukes til andre formål, krever dette omregulering med tilhørende prosesser etter plan- og bygningsloven.

Sirdal kommune har vedtatt et lån til Knausane Utvikling AS på 10.000.000,- kr. Per i dag er det tatt ut et par hundre tusen kroner av denne lånerammen. Kjøp av grunn vil erstatte dette lånet. Ved godkjenning av kjøp av grunn må økonomiplan og budsjett justeres for bortfall utlån.

Annonse

Vurdering

Utvikling av boligområder på Tonstad er krevende og krever tid for realisering med dagens byggeaktivitet på Tonstad. Kun større nyetableringer av næringsvirksomhet vil kunne øke behovet for nye boliger, her eneboliger, i Tonstad-området. Det kan tenkes at utvikling at næringsområdet på for eksempel Ertsmyra vil føre til økt behov for boliger i Tonstad- området. Et boligfelt på Knausane kan i så måte passe godt i en strategi for næringsutvikling på Tonstad og Ertsmyra.

Prisen på boligfeltet er rundt 70-75 kroner pr kvadratmeter (kr/m2). For tiden selger kommunen mindre tomtearealer til rundt 50 kr/m2 og har nylig kjøpt næringsarealer til rundt 70 kr/m2. Rådmannen mener at prisen kan forsvares over tid. Det vil påløpe kostnader til å opparbeide boligtomtene, men kommunen kan sannsynligvis i løpet av mange år få igjen kjøpskostnaden for grunnen til boligfeltet.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

  • Økonomiske konsekvenser

A: Investering

Kjøpet av grunn er en investering som enten dekkes av fond eller ved lån. Det vil påløpe kostnader til å prosjektere, gjennomføre anbud og få bygget ut feltet i flere byggetrinn. Rådmannen antyder 2-4 byggetrinn med kostnad 10-20 millioner kroner per byggetrinn.

B: Drift

Renter og avdrag fra lån eller tapte renteinntekter vil belaste kommunens drift. Boligbygging og flere innbyggere kan styrke kommunens inntektsgrunnlag.

C: Budsjettmessig inndekning

Kjøp av Knausane boligfelt foreslås dekket med bruk av kapitalfond. Per i dag står det 11 millioner kroner på kapitalfondet som kan brukes til kjøpet.

Konklusjon

Kjøp av boligområdet på Tonstad for ca. 90 boenheter er en langsiktig, strategisk investering som krever tro på næringsutvikling og vekst i folketallet. Det vil ta mange år å utvikle og selge tomtene i boligfeltet. Knausane ligger fint til i gangavstand til skole, barnehage, idrett- og kulturanlegg og Tonstad sentrum for øvrig.

Her er bestemmelsene for de ulike områdene

§ 2    Bebyggelse og anlegg:

§ 2.1    Boligbebyggelse, B 1-29

Utnyttelsen skal være max %BYA = 40 %. Områdene skal benyttes til eneboliger med tilhørende garasjer og uthus. Eiendommene gnr. 52, bnr. 104, 142 og 148 kan benyttes til tomannsboliger med tilhørende garasjer og uthus. Inntil 20% av bygningsarealet kan benyttes til andre formål forenlig med hovedformålet, eksempelvis hjemmekontor, frisør o.l. 

Bygninger på tomter med hensynssone flom må plasseres i henhold til høyde angitt i plankartet.                                                                                                       

Mønehøyden skal ikke overstige 9,0 m i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. For garasje skal mønehøyden tilsvarende ikke overstige 5.0 m, og for uthus 3.0 m. I boligområder som er ferdig utbygget etter tidligere reguleringsplaner, skal det ved søknad om endringer vedlegges plan og snitt som viser forholdet til nabobebyggelse

 

 

 

§ 3.1    Kombinert bebyggelse og anleggsformål B/BV 1-4 og BE/AN 1-3

Områdene B/BV 1-2 ligger i Knausane boligfelt.  Områdene kan benyttes til kombinasjon av boliger og bevertningssted. Det enkelte område kan også bygges ut med kun ett av formålene. Boliger kan da bygges som eneboliger, rekkehus eller annen konsentrert småhusbebyggelse.

§ 3.2    Bolig/forretning/kontor, B/F/K  1-16

Områdene kan benyttes til boliger, forretning med tilhørende lagerlokaler og kontorer. Ved ny bebyggelse som grenser til Fv. 42, skal arealer i 1. etasje nyttes til forretning/kontor. Øvrige etasjer kan benyttes til boliger. For områdene langs Fv. 42 skal max BYA være %BYA = 80%. Parkeringsanlegg kan bygges i underetasje

 

§ 3.4    Bolig/kontor, B/K 1-2

Områdene B/K1-B/K2 ligger i Knausane boligfelt. Områdene kan utbygges med boliger og kontor i kombinasjon eller med bare et av formålene. Boliger kan da bygges som eneboliger, rekkehus eller annen konsentrert småhusbebyggelse.