Home>Front>Økt utnyttelse av plan i Solheimsdalen
Front Kommunen Nyhet

Økt utnyttelse av plan i Solheimsdalen

Kapasitet AS som eier «Øglændhytta» i Solheimsdalen har nå fremmet en detaljreguleringsplan for det 16 dekar store området. Hensikten med planen er å legge til rette for en videreutvikling av eiendommen med et utvidet tilbud og øket overnattingskapasitet, samt avsette areal for et mindre antall fritidsboliger.

Den gamle Øglændhytta med 60 sengeplasser foreslås revet, og erstattet med et nybygg med 96 sengeplasser. Det bygget vil komme innover mot lia i nord og nedover det skrånende landskapet mot vest.

Planforslaget innebærer bygging av to frittstående og en vertikaldelt fritidsbolig på en hylle i den sørlige delen av eiendommen. Det planlegges ny vei frem til tomtene og parkering innenfor disse. Det er her lagt inn begrensninger på mønehøyden på hyttene for å redusere silhuettvirkningen i området nedenfor.

Foto: På dette ortofotoet er det med røde streker vist hvordan de tre fritidsboligenheter kommer fremst mot veien og så kommer nybygget lengst inne på tomta.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

De tre fritidsboligenhetene (F1 – F2 -F3) skal bygges i første omgang.

48 parkeringsplasser

Annonse

Det er i planen lagt inn en parkeringskapasitet knyttet til hovedbebyggelsen på 48 plasser. Det er i planen lagt inn områder for lek sommer og vinter. Ny bebyggelse vil tilkobles kommunalt vann- og avløp. Realisering av planforslaget vil øke mulighet for nye arbeidsplasser. Forventet økning i aktivitet og ferdsel ellers i området anses å ligge innenfor det området tåler.

Kapasitet eies av Brunstad Kristelige Menighet. De kjøpte Øglænds Feriehjem i 2001 for 4,5 millioner kroner. Eiendommen er nå frigjort for LNF-klusul.

Helge Harbo i Kapasitet opplyser at det ikke er noen umiddelbare planer om å rive den gamle hytta og bygge nytt ferie- og rekreasjonssenter. Det vil komme på sikt. Først vil en igangsette bygging av de tre fritidsboligenhetene.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Dette er et av forslagene å knytte tilkomstløype til hovedløype.

Tilkomstløype

Planen ligger nå ute til høring til 15. mars og det er forventet at det vil komme reaksjoner blant annet på hvordan tilkomstløype fra eiendommen til hovedløype skal løses. Et forslag er å krysse Solheimsveien/fylkesveien som fører opp til Flesebekk. Helst er det ønskelig med tilkomstløype på vestre side av veien opp til Flesebekk. Da må man imidlertid gå gjennom to hytteområder.

Rådmannen skriver i en kommentar til planen:

Som det framgår av planen ser rådmannen det som viktig at det etableres tilfredsstillende tilkomstløype fra utbyggingsområdet til hovedløypenettet for å unngå konflikter vedrørende ferdsel i området. Som det framgår i dette punktet henstiller rådmannen til at det jobbes videre med å finne god løsning for tilkomstløype.

Planen skal ivareta trafikksikkerhet og parkering. Parkering skal være innenfor planområdet.

Omfang og kapasitet på utbyggingen i planområdet vil igjen vurderes før planen fremmes til endelig behandling (etter høring og offentlig ettersyn).

5. Økonomiske konsekvenser (kommunen – samfunnsnytte)

Vedtak av reguleringsplanen for Solheimsdalen ferie- og rekreasjonssenter, vil ikke ha direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Gjennom utbyggingsavtalen vil det bli forhandlet om innbetaling av bidrag til løype- og infrastrukturfond, bidrag til gang- og sykkelveg fra kryss fv. 468/fv. 45/fv. 975 fram til Tjørhomfjellet.samt bidrag til skibro ved Flesebekk.