Home>Kommunen>Fotballhall på Knausane utredes
Kommunen Nyhet

Fotballhall på Knausane utredes

Formannskapet i Sirdal skal torsdag ta stilling til videre utredning og fremdrift av fotballhall på Tonstad. Kommunestyret kjøpte 25. februar tomteområdet til Knausane boligfelt.

14. mai i fjor nedsatte formannskapet en arbeidsgruppe som skulle se på en mulighetsstudie for realisering av fotballhall på Tonstad. Studien skulle avklare hvorvidt det ville være mulig å bygge en 9-er fotballhall ved Knausane.

Som politiske representanter til gruppen ble Glenn Josdal (leder), Rolv Guddal og Terje Moen valgt. Ordfører har deltatt på arbeidsgruppens møter. Fra administrasjonen har ass. rådmann John Birkeland, møtt.

Tonstadli AS ferie-, kurs- og misjonssenter, signaliserte allerede i innledende fase at de var interessert i å delta i prosjektet, og daglig leder ble således med i arbeidsgruppen.
Etter hvert signaliserte også Tonstad Idrettslag at de muligens ville være med på drifts- og eiersiden. Arbeidsgruppen ble derfor utvidet med leder i fotballgruppen til Tonstad IL.

Det har vært enighet i gruppen om at et nybygg skulle inneholde:

 • Fotballhall (9-er hall).
 • Garderober.
 • Kaféområde.

Ove Halvorsen fra Norges Fotballforbund ble bedt om å vurdere/beregne om aktuell tomt ville være egnet til formålet ut fra de premissene arbeidsgruppen la til grunn. Tilbakemeldingen fra Halvorsen var at tomten vil være stor nok for en 9-er fotballhall.

Annonse

Styringsgruppen vil i første omgang få følgende mandat:

 • Ansvar for gjennomføring av skisseprosjektet. Komme med anbefaling til utforming av nybygg samt kostnadsramme.
 • Engasjere prosjektleder.
 • Komme med anbefaling til driftsmodell og eierstruktur.
 • Vurdere ulike modeller for sponsoravtaler.
 • Inngå avtale med fylkeskommunen om leieavtale.
 • Utrede muligheter for tilgang til spillemidler, herunder samarbeid med andre kommuner.
 • Konsekvenser for barn og unge


Realisering av en fotballhall på Tonstad vil bety mye for barn og unge. Det vil være en viktig tilførsel til de kommunale idrettsanleggene i Sirdal.

 • En ny fotballhall vil også være viktig for å kunne styrke grunnlaget for Sirdal videregående skole.
 • Konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og beredskap
  Tiltaket vil være positivt for folkehelsen/fysisk aktivitet. Hallen vil kunne bli en møteplass.

Driften av fotballhallen bør skilles ut fra den kommunale driften ved et eget driftsselskap. Styringsgruppen bør vurdere alternative driftsformer. Det er ønskelig med flere aktører inn, både på eier- og driftssiden.

Forslag til vedtak

1. Det utarbeides/gjennomføres et skisseprosjekt m/ kostnadskalkyler for bygging av en 9-er fotballhall m/garderober ved Knausane.

 1. Skisseprosjektet forelegges kommunestyret for behandling senest juni inneværende år.
 2. Nåværende arbeidsgruppe omgjøres til styringsgruppe for prosjektet.
 3. Styringsgruppens mandat godkjennes slik det fremgår av saksfremlegget.
 4. Prosjektleder engasjeres. Det delegeres til styringsgruppen å engasjere denne.
 5. Formannskapet godkjenner at arbeid med reguleringsendringer påstartes.
 6. Kostnadene dekkes av konto «Til formannskapets disposisjon» (bevilget kr. 500.000 i budsjett for 2021).

Foto: Nå skal det utarbeides et skisseprosjekt for fotballhall ved Knausane.