Home>Front>Leitegruppa klager på avslag
Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, snøscooter Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Turløyper

Leitegruppa klager på avslag

Øvre Sirdal Leitegruppe (ØSL) har nå sendt klage på avslag om dispensasjon til kjentmannsturer i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane Landskapsvernområde (SVR). ØSL sendte søknad 4. februar og fikk avslag fra arbeidsutvalget i SVR 19. mars.

Styret i Øvre Sirdal Leitegruppe har gitt Sirdalmedia tillatelse til å gjengi brevet som er sendt angående klagen.

Avslaget er begrunnet med at vår motorferdsel vil være i konflikt med verneformålet og at det er fare for forstyrrelse av hekkelokaliteter for rødlistet rovfugl arter og vinterbeite, samt trekkorridorer for villrein. Vi ønsker å legge til at våre medlemmer er erfarne, voksne fjellfolk. Vi vet verdien av å ferdes aktsom i naturen og ta hensyn til dyrelivet. Vi vil på ingen måte oppsøke situasjoner hvor vi forstyrrer sårbare dyrearter.

Videre begrunnes det med at vår søknad ikke er i samsvar med politiets øvelsesplan når det gjelder antallet turer og kjøring utenfor kvistete vinterløyper. Vi er av den oppfatning at politiets øvelsesplan ikke samsvarer i forhold til det ansvaret som er gitt vår organisasjon.

Planen omtaler Øvre Sirdal leitegruppe som spydspissen i redningstjenesten i Sirdal. Vi er den organisasjonen som er tildelt størst ansvar for søk og redning av de frivillige, men på andre siden er vi den organisasjonen som har fått færrest kjentmannsturer av alle. Det er vanskelig å forstå logikken i dette.

Et minimum for oss er at vi får anledning til å gjennomføre kjentmannsturer i aktuelle områder vi har ansvaret for og får gjøre oss kjent med ferdselsveier til aktuelle hytter, uavhengig av hvor den kvista løypa går. Det er også nødvendig å kunne gjennomføre turer tidlig på sesongen, dvs. før løypene blir kvistet. Det er gjerne tidlig på sesongen forholdene er mest krevende. Lokalkunnskap mtp. snøforhold, rasfare og trasévalg er ferskvare, og er viktig å opprettholde og videreformidle til yngre medlemmer. Dette handler også om vår sikkerhet.

Annonse

Våre medlemmer skal ut på søk og redning i dårlig vær, da må vi vite hvordan føreforholdene er. Hvordan isene er, hvilken retning snøen har lagt og hvor må vi være oppmerksomme på skavler og skredfare. Våre medlemmer bruker sin fritid på søk og redning. Minimumskravet må være at dette kan løses på en sikker og trygg måte. Slik planen ser ut for oss har den utelukkende fokus på verneverdier, og tilsidesatt sikkerheten til beredskapsressursene.

Tradisjonelt har Øvre Sirdal leitegruppe hatt 1-2 kjentmannsturer i året med store grupper på inntil 55 snøscootere. Målet vårt fremover er at vi skal gjennomføre kjentmannsturer i mindre grupper, med hyppigere turer. Med denne modellen vil vi i større grad sikre at noen er kjent i alle områdene vi har ansvaret for.

I vår interne plan for kjentmannsturer står:

Hovedmål:

Sikre at våre mannskaper opprettholder kjentmannskunnskapene slik at søk og redning kan utføres på en trygg måte i de fleste vær og føreforhold. Trasévalg skal formidles til andre aktuelle mannskaper i etterkant av øvelsen.

Delmål:

Mannskapene skal:

  • Vurdere aktuelt området iht. hvor det mest sannsynlig kan oppstå aksjoner.
  • Gjennomføre en teoretisk eller praktisk øvelse med bruk av ØSL utstyr for søk/redning og/eller førstehjelp.
  • Vurdere snø, føre, isforhold og skredfare i aktuelt område. Være bevist egensikkerhet.
  • Ta imot innspill fra andre deltakere i øvelsen som FORF, politiet, NLA, 330 m.fl.
  • Øvelsene skal primært tillegges ukedager og legges utenom vinter – og påskeferie. Være i minst konflikt med annen aktivitet i heieområdene.

Mannskapene skal ha med seg aktuelt ØSL utstyr som vil bli bruk i en reell skarp hendelse ut ifra øvelsens fastsatte mål. Deltakerne skal bruke signalfarget vest. Godkjent løyve skal

medbringes og fremvises ved behov. Medlemmene som deltar på øvelsen skal evaluere aktiviteten.

Med mindre grupper mener vi at dette vil redusere den negative innvirkning på dyrelivet i de aktuelle områdene, og læringsutbytte for våre medlemmer vil bli størst.

Håper på større forståelse for våre behov.

Vennlig Hilsen

Arvid Tjørhom

Leder Øvre Sirdal leitegruppe

Foto: ØSL var i februar på leteaksjon inn til Kvitlen turisthytte.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, snø, hus

Automatisk generert beskrivelse

Mannskaper fra ØSL var de første som klarte å kjøre snøskuter inn til Kvitlen Turisthytte.