Home>Nyhet>Miljøstasjon på Tonstad
Et bilde som inneholder tekst Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Tonstad

Miljøstasjon på Tonstad

Renovasjonsselskapet IRS Miljø skal nå bygge en gjenvinningsstasjon/miljøstasjon i til tilknytning til ASVO sin virksomhet på Fintlandsmoen. ASVO skal bistå med drift.

Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) skal tirsdag behandle endring av områdereguleringsplan for Tonstad. Saken kommer deretter opp i kommunestyret til endelig behandling 25.mars.

Hensikten bak reguleringsendringen er å gi innbyggerne i kommunen et godt tilbud for levering av avfall. Videre gi ASVO mulighet til å kunne øke inntektsgrunnlaget sitt ved å utføre tilsyn og veiledning ved miljøstasjonen, og mulighet til å styrke salgsinntektene med en gjenbruksavdeling.

Miljøstasjonen skal primært ta imot husholdningsavfall, men etter behov og ønske fra næringslivet kan det være aktuelt å utvide tilbudet med mottak av næringsavfall fra håndverkere og andre lokale virksomheter.

Miljøstasjonen vil ta imot utvalgte typer av ordinært avfall. Det skal ikke være mottak av våtorganisk avfall (matavfall). Avfall skal leveres fra (vare)biler og hengere rett i containere, og det skal ikke være andre former for sortering, kverning eller omlasting. Containere skal være tette i bunnen, og det blir ikke avrenning fra disse når de står på anlegget.
I tillegg er det planlagt et eget godkjent rom for korttidsoppbevaring av farlig avfall som batterier, kjemikalier, spilloljer, spraybokser, lyspærer o. a.

Alle fulle containere blir hentet før anlegget stenger for dagen, og fraktet bort til IRS Miljø sitt hovedanlegg i Flekkefjord.

Annonse

Miljøstasjonen er planlagt gjerdet inn og avstengt med låsbar port.

Åpningstider for miljøstasjonen er ikke enda avklart, men en legger til grunn at det blir to faste åpningsdager i uken. I tillegg, om det skal oppstå behov, kan det være aktuelt med lørdagsåpent en gang i måneden.

En (mobil) miljøstasjon (gjenvinningsstasjon) har vært etablert på Tonstad før områdereguleringsplanen ble vedtatt, og er plassert i Ålevika innenfor arealformål for kommunalt vann- og avløpsanlegg (o_VA). Rådmannen vurderer at siden virksomheten i praksis inngår i områdereguleringsplanen, vil foreslått reguleringsendring i liten grad påvirke gjennomføringen av planen og ikke gå utover hovedrammene (intensjonen) i planen. Foreslåtte løsning framstår som et bedre tilbud for innbyggerne sammenliknet med dagens ordning.

Etablering av miljøstasjon som foreslått vil i liten grad påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Endringen behandles i medhold av pbl. § 12-14 etter forenklet prosess.

Rådmannen vurderer at saken er av prinsipiell karakter, og av den grunn blir den fremmet til politisk behandling.

Foreslått reguleringsendring medfører endring av plankart og reguleringsbestemmelser.

Det er mottatt følgende plandokumenter: planbeskrivelse (endringsbeskrivelse) med risiko- og sårbarhetsanalyse/konsekvensvurdering for tiltaket, samt forslag til justerte reguleringsbestemmelser.

Foto: Miljøstasjonen kommer like ved ASVO.

Prinsippskisse – utforming av planlagt miljøstasjon. Anbefalt kjøreretning er vist med røde piler på denne skissen.

 1. Private uttalelser

Jan Josdal, gnr. 36, bnr. 54 (merknader både til reguleringsendring og varsel om tiltak)

  • –  Viser til merknad i forbindelse med nabovarselet. Denne merknaden står fortsatt.
  • –  Josdal mener det er uaktuelt å legge en miljøstasjon inn til et eksisterende

boligområde. En miljøstasjon kan medføre ulemper som følge av støy, lukt, skadedyr og fare for forsøpling. Viser også til sak vedrørende gang-/sykkelvei og sammen med miljøstasjonen vil dette rasere eiendommen.

Marry Karin Idland, gnr. 36, bnr. 56 (merknader både til reguleringsendring og varsel om tiltak)

  • –  Er mot foreslått plassering av miljøstasjon inn i et boligfelt
  • –  Mener at hennes eiendom vil miste sin verdi med en søppelplass som nærmeste nabo.

Er redd for at det vil utvikle seg lukt i varmt vær, og at virksomheten vil medføre bråk og skadedyr (rotter). Mener at miljøstasjonen må ligge der den ligger i dag.

  • –  Savner at Statens vegvesen ble varslet om reguleringsendringen

Paul Helge Tjørhom, gnr. 36, bnr. 77 (merknader kun til varsel om tiltak)

  • –  Mener at det virker at intensjonene bak byggeplanene er veldig gode. Er imidlertid opptatt av at det ikke blir anledning til å levere søppel utenom åpningstider, og at avfall som kan skape lukt og tiltrekke seg fluer, mus, rotter, el. Blir ikke eksisterende på stasjonen.
  • –  Viser til økt trafikk som blir generert av etablert miljøstasjon og ønsker at gang- og sykkelstien blir forlenget langs hovedveien forbi hans eiendom).

Rådmannen mener at den samlede vurdering viser at endringene i liten grad påvirker gjennomføringen av planen og går ikke utover hovedrammene (intensjonen) i planen.

Etter en samlet vurdering av forholdene har rådmannen kommet frem til at det i denne saken vil den foreslåtte reguleringsendring kunne godkjennes, jfr. pbl § 12-14.

Rådmannen gjør ellers oppmerksom på at etablering av miljøstasjon er søknadspliktig etter forurensningslovverket. Basert på opplysninger angitt i søknaden blir det vurdert om det er krav til (utslipps)tillatelse for tiltaket. Statsforvalteren er forurensningsmyndighet.