Home>Kommunen>Rådmannen skal velge beste skolefaglige tilbud
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, snø, hus Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Rådmannen skal velge beste skolefaglige tilbud

Formannskapet i Sirdal behandlet torsdag forslaget fra rådmann Inge H. Stangeland hvor han foreslo at ungdomsskoleelevene skal gå på Sinnes skule fra nytt skoleår i august. Alternativ en.

Alternativ to er at alle elevene fra ungdomsskolen, også nye 8. klassinger, går på Tonstad frem til jul.

Alternativ tre er at nye 8. klasseelever går på Sinnes, mens de øvrige undomsskoleelevene fortsetter på Tonstad frem til jul.

Formannskapet støttet seg til Aps forslag med seks stemmer, mens Morten Ovedal (frp/sl) ville at elevene fortsetter på Tonstad ut byggeperioden.

Vedtaket fra formannskapet lyder:

  • Rådmannen delegeres myndigheten til å endelig avgjøre hvilket av alternativ 1- 3 Sirdal kommune skal tilby ungdomsskoleelevene ved Sinnes skole for kommende skoleår. 
  • Rådmannen skal velge det alternativ som gir det beste skolefaglige tilbud for elevene for neste skoleår. 
  • Rådmannen må velge et alternativ hvor HMS og miljørettet helsevern for elevene og kommunalt ansatte ikke bare blir ivaretatt på en forsvarlig, men god, måte.
  • Beslutningsgrunnlaget, vurderinger og konklusjoner som ligger til grunn for rådmannens valg skal dokumenteres, og fremlegges som referatsak for formannskapet. 
  • Av hensyn til forutsigbarheten skal rådmannen ha fattet endelig avgjørelse uten forutsetninger innen 15. april 2021.  
  • Delegasjonene omfatter ikke økonomiske tilleggsbevilgninger utover de politiske vedtak som er fattet i saken. 
  • Retten til fritt skolevalg berøres ikke av dette vedtak og står ved lag.