Home>Front>Snøskuternekt for øvelse
Et bilde som inneholder utendørs, snøscooter, transport, personer Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Turløyper

Snøskuternekt for øvelse

Øvre Sirdal Leitegruppe (ØSL) fikk fredag avslag på sin søknad om dispensasjon til kjentmannsturer i Setesdal, Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Lanskapsvernområde (SVR).

Avslaget blir begrunnet med faren for forstyrrelser av villrein og rødlistede rovfugler (jaktfalk og hubro). I tillegg er ikke søknaden i tråd med godkjent øvelsesplan (2 turer) fra Sør-Vest politidistrikt når det gjelder antall (9) på kjentmannsturer og kjøring utenfor løypenett (STF). AU oppfordrer Øvre Sirdal Leitegruppe til å sende en ny søknad som er i samsvar med godkjent øvingsplan for Politiet.

Tidligere har Rovernes speiderberedskapsgruppe og Sandnes Røde Kors Hjelpekorps fått avslag.

_

Statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde (rød lue), politimester Hans Vik og Arvid Tjørhom, leder for ØSL under øvelse i Ådneram påsken 2019.

Øvre Sirdal Leitegruppe er en svært viktig del av beredskapen i fjellområdene rundt Øvre Sirdal. Laget består av lokale frivillige mannskap og blir ofte kalt ut på krevende lete- og redningsaksjoner.

Annonse

Søknaden omfatter kjentmannsturer i disse områdene og kjørerutene:

 • Frafjordheiane (Hunnedalen Langavatn/Sandvatn/Blåfjellenden), 1 kjentmannstur
 • Frafjordheiane (Kjerag), 1 kjentmannsturtur
 • Sinneskulå, 1 kjentmannstur
 • Børsteinen/Grautheller, 1 kjentmannstur
 • Taumevatn/Storevatn/Håheller,
 • 1 kjentmannstur
 • Svartevatn, 1 kjentmannstur
 • Rosskreppfjorden, 1 kjentmannstur
 • Gaukhei, 2 kjentmannsturer
 • Søknaden omfatter dermed 9 kjentmannsturer, mens det er åpnet for 2 slike turer i Politiets øvingsplan.

Et bilde som inneholder gress, person, utendørs, mann

Automatisk generert beskrivelse

Alf Odden i SVR.

Motorferdselen de har søkt om har et slikt omfang og utstrekning at den vil ha en negativ innvirkning på verneverdiene i SVR landskapsvernområde, og kommer i konflikt med verneformålet. Dette er særlig knyttet til faren for forstyrrelser av hekkelokaliteter, for rødlistede rovfugler, samt forstyrrelser i viktige vinterbeiteområder og trekkorridorer for villrein.

De frivillige organisasjoner som driver med beredskap og leting når det er aksjoner, vil øve mer der folk ferdes. Deres erfaring er at de går utenom kvistede løyper. De områdene gis det ikke tillatelse til å kunne kjøre på kjentmannsprøve.

 • Hvis de organisasjoner som har fått avslag, innretter seg etter Politiets øvelsesplan med to turer, vil de få dispensasjon på dagen, sier Alf Odden, saksbehandler i SVR.

Da statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde besøkte Ådneram før påske for to år siden, uttalte hun følgende til Sirdalmedia:

 • Jeg liker frivillig innsats som de Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) representerer. Dagens innsats med høy lokalkunnskap setter jeg ekstra pris på. Det er helt avgjørende i en leteaksjon, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, etter åpningen av påskeberedskapen i Ådneram fredag. Hun var sammen med politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt.

Rover Speiderne og Øvre Sirdal Leitegruppe kommer til å anke vedtakene fra SVR videre til Miljødirektoratet. Sandnes Røde Kors Hjelpekorps har godtatt dispensasjonen og får utføre to turer.

Styret i Øvre Sirdal Leitegruppe har kommet med en uttalelse etter dagens vedtak i SVR:

Vi fryktet avslag. Utfordringen er at vi er lite fornøyd med øvelsesplanen til politiet. I forkant av planarbeidet var det møter og god dialog med involverte parter. Vi fikk komme med innspill om våre behov. Vi kan ikke se at noe av dette er fulgt opp. Planen omtaler Øvre Sirdal Leitegruppe som spydspissen i redningstjenesten i Sirdal.

Vi er den organisasjonen som er tildelt størst ansvar for søk og redning av de frivillige, men på andre siden er vi den organisasjonen som har fått færrest kjentmannsturer av alle. I planen fikk vi 2 turer, mens andre organisasjoner fikk 6. Det er vanskelig å forstå logikken i dette.

Et minimum for oss er at vi får anledning til å gjennomføre kjentmannsturer i aktuelle områder vi har ansvaret for og får gjøre oss kjent med ferdselsveier til aktuelle hytter, uavhengig av hvor den kvista løypa går.

Det er også nødvendig å kunne gjennomføre turer tidlig på sesongen, dvs før løypene blir kvistet. Det er gjerne tidlig på sesongen forholdene er mest krevende. Lokalkunnskap med tanke på snøforhold, rasfare og trasévalg er ferskvare, og er viktig å opprettholde og videreformidle til yngre medlemmer. Dette handler også om vår sikkerhet.

Våre medlemmer skal ut på søk og redning i dårlig vær, da må vi vite hvordan føreforholdene er. Hvordan isene er, hvilken retning snøen har lagt og hvor må vi være oppmerksomme på skavler og skredfare. Våre medlemmer bruker sin fritid på søk og redning. Minimumskravet må være at dette kan løses på en sikker og trygg måte. Slik planen ser ut for oss har den utelukkende fokus på verneverdier, og tilsidesatt sikkerheten til beredskapsressursene.